Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/469

Брюксел, 13 април 2011 г.

12 строителни обекта за Единния пазар от 2012 г.: заедно към нов растеж

Единният пазар продължава да е сърцевината и основният икономически двигател на Европейския съюз. Той остава също така най-добрият ни инструмент за преодоляване на сегашната икономическа криза. Все още обаче не се използва неговият пълен потенциал за растеж, въпреки отбелязания напредък от създаването му през 1992 г. Ето защо развитието на Единния пазар трябва да навлезе в нов етап, за да създаде основата за нов, по-екологосъобразен и по-приобщаващ растеж. Одобреният днес от Комисията Акт за Единния пазар предвижда 12 „строителни обекта“ които да дадат нов тласък на единния пазар от 2012 г. Тези дванадесет строителни обекта или лостове за растеж, конкурентоспособност и социален напредък обхващат широк кръг въпроси — от мобилността на работниците, финансирането на малките и средните предприятия, защитата на потребителите до цифровото съдържание, данъчната политика и трансевропейските мрежи. Те имат за цел да улеснят дейността на всички участници на пазара: предприятия, граждани, потребители и работещи (вж. IP/10/1390).

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Единният вътрешен пазар винаги е бил двигателят за икономическото ни развитие и за нашето благоденствие. Днес, повече отвсякога той остава нашето най-силно оръжие срещу кризата. Дванадесетте обекта, които откриваме днес, ще ни позволят да му дадем решаващ импулс в полза на предприятията, работниците и потребителите. Нашата цел е да имаме още по-силен единен пазар през 2012 г.!“

Мишел Барние, комисар по въпросите на вътрешния пазар и услугите, допълни: „Днешното предложение дава убедителен отговор на проблемите на вътрешния пазар за утвърждаването на един устойчив и приобщаващ модел на растеж. Комисията призовава всички засегнати участници на пазара, на първо място държавите-членки и Европейския парламент, да се присъединят към настоящия план за действие, като с бързи темпове приемат до 2012 г. дванадесетте ключови мерки, за да се благоприятстват инициативите на участниците на единния пазар и те да се възползват от предимствата, които той предлага“.

Кои са 12-те лоста?

Въз основа на мненията, получени по време на продължилото четири месеца публично обсъждане (над 850 мнения), както и на становищата и изводите на европейските институции, Комисията очерта 12 лоста за стимулиране на растежа и за засилване на доверието на гражданите. Всеки лост е съпътстван от една водеща инициатива, във връзка с която Комисията се ангажира да направи предложения идните месеци с цел получаване на съгласието на Европейския парламент и на Съвета до края на 2012 г. Всеки лост включва и други предложения, които са също толкова важни — напредъкът по тях ще се възползва от тласъка, получен от водещата инициатива, като в някои случаи тези предложения ще вървят успоредно с водещата инициатива, а в други — малко по-бавно.

1. Достъп до финансиране за малките и средните предприятия

Този лост е от изключително значение за 20 милиона малки и средни предприятия (МСП) в Европа, които често изпитват затруднения при набирането на персонал, пускането на нови продукти или обновяването на своята инфраструктура. Целта следователно е да бъдат установени общи правила за фондовете за рисков капитал, които ще позволят на фондовете, установени в една държава-членка, да инвестират в друга държава-членка, като по този начин на МСП се предоставят средства на атрактивни цени, както и необходимия експертен опит.

2. Мобилност на работниците в рамките на единния пазар

През 2009 г. 5,8 милиона европейци са работили в държава-членка, различна от собствената им, което се равнява на 2,5 % от активното население на Съюза. Повишаването на мобилността на квалифицираната работна ръка ще позволи на европейската икономика да повиши конкурентоспособността си. Фактът, че много постове за висококвалифициран персонал все още не са заети, прави необходимостта от мобилност още по-спешна. С цел премахване на юридическите пречки, които продължават да възпрепятстват европейците на работят там, където желаят, бихме искали да актуализираме правилата за признаване на професионалните квалификации, за да опростим процедурите, да преразгледаме обхвата на регламентираните професии и да засилим доверието и сътрудничеството между държавите-членки, по-специално с помощта на европейска професионална карта.

3. Права на интелектуална собственост

Интелектуалната собственост е също толкова важна, колкото суровините или индустриалната база: между 44 % и 75 % от ресурсите на европейските предприятия са свързани с нея. Това е силно сравнително предимство на Съюза. Ето защо от решаващо значение за европейската конкурентоспособност е постигането на единна патентна защита за повече държави-членки, като целта е през 2013 г. да бъдат издадени първите единни патенти. Вече правим предложения в тази насока. (Вж. IP/11/470и MEMO/11/240 от 13 април)

4. Потребителите — участници в единния пазар

Гарантирането на правата на потребителите е необходима мярка за засилването на потребителското доверието в единния пазар. За тази цел са необходими алтернативни правила за водене на спорове и въвеждането на несъдебни средства за обжалване. По този начин потребителите ще разполагат с по-лесно и по-бързо решение, както и с по-добър пазар. Това е от ключово значение за интернет търговията, при която високото доверие на потребителите в трансграничната електронна търговия би могло да доведе до икономическа печалба, която се оценява на 2,5 млрд. евро.

5. Услугите: подобряване на стандартизацията

Услугите са мотор за създаването на работни места в Европа: докато икономическият растеж на ЕС е бил 2,1 % годишно в периода 1998-2008 г., секторът на услугите е нараствал средно с 2,8 % годишно. Заетостта в сектора се е увеличавала с 2 % годишно на фона на 1 % общ икономически растеж. С цел засилване на това предимство Комисията предлага да бъде преразгледано законодателство за европейската система на стандартизация, за да бъдат включени и услугите и да бъдат утвърдени процедури за стандартизация, които са по-ефикасни, по-ефективни и приобщаващи.

6. По-добри европейски мрежи

Мрежите за транспорт, енергетика и електронна комуникация представляват гръбнака на единния пазар. На практика добрата инфраструктура благоприятства свободното движение на хора, стоки, енергийни носители и данни; прави го по-бързо и му подсигурява разумна цена. Комисията ще приеме законодателство за инфраструктурата в областта на транспорта и енергетиката, за да определи стратегическите проекти от европейски интерес. .

7. Единен пазар на цифровите технологии

Засилването на доверието в електронните трансакции е условие sine qua non на развитието на вътрешния пазар на цифрови технологии, от което могат да се възползват в пълна степен гражданите, предприятията и администрациите. Европа се нуждае от законодателство, което да подсигури взаимно признаване на електронната идентификация и на електронното установяване на автентичност на цялата ѝ територия, както и от преразглеждане на Директивата за електронния подпис, за да се позволи сигурен и безпрепятствен обмен на данни.

8. Социалното предприемачество

Наред с легитимния стремеж към печалба, някои предприятия решават да преследват и цели, които са от общ интерес, които са свързани със социалното, етичното или екологичното развитие. Този сектор допринася за растежа и за увеличаването на заетостта. За да бъде окуражен, той се нуждае от пълен достъп до изключителния финансов лост, който представлява европейският сектор за управление на активи. Ще предложим европейска рамка за солидарните инвестиционни фондове, за да повишим резултатността на действащите национални инициативи, като осигурим на тези фондове възможностите, предлагани от единния пазар. .

9. Данъчно законодателство

Данъчното законодателство на ЕС не отговаря нито на реалностите на 21 век в областта на единния пазар, нито на изискванията за устойчиво развитие. То не насърчава в достатъчна степен икономията на енергия или опазването на околната среда. Ето защо ние предлагаме преразглеждане на директивата за данъчно облагане на енергийния сектор, за да осигурим последователност в третирането на различните енергийни източници, с цел по-добро отчитане на енергийното съдържание на продуктите, както и техните емисии на CO2. (вж. IP/11/468 и MEMO/11/238)

10. По-голямо социално сближаване в рамките на единния пазар

С цел засилване на социалното сближаване в Европа Комисията ще направи законодателно предложение, насочено към засилването на прилагането на директивата относно командироването на работници, за да предвиди и санкционира всякакви злоупотреби или заобикаляне на правилата. Тя също така ще направи предложение за повече яснота при упражняването на основните социални права в рамките на основните икономически свободи.

11. Законодателната среда за предприятията

Предприятията все още твърде често гледат на единния пазар като на пространство на ограниченията, а не на възможностите. Необходимо е да улесним тяхната дейност посредством намаляване на административните и законодателните ограничения. За тази цел Комисията предлага опростяване на директивите за счетоводните стандарти що се отнася до задълженията, свързани с финансовата информация, и намаляването на административните ограничения, особено що се отнася до МСП.

12. Обществени поръчки

Публичните власти изразходват около 18 % от БВП на ЕС за стоки, услуги и строителство. Тези публични разходи са основен лост за икономическия растеж. Европейските и национални законодатели отвориха обществените поръчки за честна и открита конкуренция, в резултат на която да предложат на гражданите по-добро качество на по-добра цена. Комисията предлага актуализация на законодателната рамка за постигане на балансирана политика, подкрепяща търсенето на стоки и услуги, които са екологични, социално отговорни и иновативни, за осигуряване на по-прости и по-гъвкави процедури за възложителите и за гарантиране на по-лесен достъп на МСП.

Кои са следващите стъпки?

В края на 2012 г. Комисията ще обобщи отбелязания напредък по настоящия план за действие и ще представи своята програма за следващия етап. Предложенията ще се основават на мащабно икономическо проучване, в резултат на което ще бъдат определени областите, чийто потенциал за растеж не се използва в пълна степен, а ако е необходимо — ще бъдат разработени и нови инструменти за подобряване на икономическия растеж.

За повече информация:

MEMO/11/239

Интернет страница на комисаря Мишел Барние:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm

Акт за единния пазар (Single Market Act):

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_fr.htm


Side Bar