Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/468

Bryssel den 13 april 2011

Energibeskattning: Kommissionen verkar för ökad energieffektivitet och mer energivänliga produkter

Europeiska kommissionen lägger idag fram sitt förslag till översyn av föråldrade regler för beskattning av energiprodukter i Europeiska unionen. De nya reglerna syftar till att lägga om beskattningen av energiprodukter för att avskaffa rådande obalanser och väga in både koldioxidutsläpp och energiinnehåll. Den befintliga energibeskattningen vill man dela upp i två komponenter som sammantaget skulle bestämma den totala skattesatsen för en produkt. Kommissionen avser att främja ökad energieffektivitet och konsumtion av mer miljövänliga produkter och samtidigt undvika en snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden. Förslaget kommer att göra det lättare för medlemsstaterna att omforma sina övergripande skattestrukturer så att de bidrar till tillväxt och sysselsättning genom en skatteväxling från skatt på arbete till skatt på konsumtion. Det omarbetade direktivet beräknas att träda i kraft 2013. Långa övergångsperioder, fram till 2023, för att helt anpassa beskattningen efter energiinnehåll kommer att ge industrin tillräcklig tid att anpassa sig till den nya skattestrukturen.

Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning ger följande kommentar: ”Moderniseringen av energiskattesystemet kommer i rätt tid. Medlemsstaterna utformar nu sina strategier för att ta sig ur krisen och uppfylla målen i Europa 2020-strategin. De efterlyser åtgärder för att minska beroendet av fossila bränslen. Det krävs en rättvis och transparent energibeskattning för att vi ska kunna nå våra energi- och klimatmål. Vårt gemensamma mål är en resurssnålare, miljövänligare och mer konkurrenskraftig ekonomi. Detta förslag ger en kraftfull signal till företagare och konsumenter och utgör också en möjlighet att omfördela skattebördan från skatt på arbete till skatt på konsumtion för att på så sätt bidra till en tillväxtfrämjande beskattning”.

Beskattningen av energiprodukter är i viss utsträckning redan harmoniserad på EU-nivå. I energibeskattningsdirektivet anges redan nu miniminivåer för beskattning av energiprodukter som används som motoroljor och eldningsoljor liksom för skatt på elektricitet. Direktivet har emellertid blivit föråldrat och inkonsekvent. Beskattning grundad på de volymer energiprodukter som förbrukas kan inte bidra till att uppnå EU:s energi- och klimatförändringsmål. En sådan beskattning ger inte heller ekonomiska incitament som främjar tillväxt och stimulerar jobbskapande. Beskattningen av energiprodukter måste i större utsträckning ta hänsyn till deras energiinnehåll och påverkan på miljön.

Nyckelinslag

Det omarbetade energibeskattningsdirektivet kommer att ge medlemsstaterna möjlighet att optimalt utnyttja skatteinstrumentet till att långsiktigt stödja en ”hållbar tillväxt”. För att uppnå detta föreslår man att minimiskattesatsen delas upp I två delar:

  • En del förslås vara baserad på energiprodukternas koldioxidutsläpp och man föreslår nivån 20 euro per ton koldioxidutsläpp.

  • Den andra delen är tänkt att baseras på energiinnehåll, dvs. den faktiska energi som en produkt genererar uttryckt i gigajoule (GJ). Minimiskattesatsen anges till 9,6 euro per GJ för motorbränsle och 0,15 euro per GJ för eldningsoljor. Detta föreslås att gälla för alla bränslen som används för transporter och uppvärmning.

Sociala aspekter vägs in med en valmöjlighet för medlemsstaterna att helt undanta hushållens energiförbrukning för uppvärmningsändamål, oavsett vilken energiprodukt som används.

Långa övergångsperioder, fram till 2023, för att helt anpassa beskattningen efter energiinnehåll kommer att ge industrin tillräcklig tid att anpassa sig till den nya skattestrukturen.

Fördelarna med en reviderad energibeskattning

  • Förslaget kommer att gynna de förnybara energikällorna och gynna energikällor som släpper ut mindre koldioxid. För närvarande är det paradoxalt nog de mest förorenande energikällorna som är de lägst beskattade. Däremot är biobränslen bland de hårdast beskattade energikällorna trots EU:s åtagande att öka andelen förnybar energi i transporter. Det nya förslaget kommer att avlägsna dessa inkonsekvenser.

  • Den nya lagtexten kommer också att skapa ett mer samstämmigt synsätt på energibeskattning i hela EU genom att man förhindrar framväxten av ett lappverk av olikartad nationell politik och genom att det skapas likvärdiga konkurrensvillkor för industrin över hela EU. Den ger också medlemsstaterna en möjlighet att omforma sin skattepolitik på ett sätt som främjar arbete och sysselsättning.

  • När det gäller minskningen av växthusgasutsläpp syftar det omarbetade direktivet till att komplettera EU:s befintliga system för handel med utsläppsrätter genom att införa en koldioxidskatt för sektorer som ligger utanför tillämpningsområdet för det systemet (transport-, hushålls-, jordbruks- och småföretagssektorerna). Dessa sektorer står för hälften av koldioxidutsläppen i EU. Det är därför viktigt att även de påverkas av en prissignal vad gäller koldioxidutsläpp.

  • Detta initiativ kommer att hjälpa EU att nå sina energi- och klimatförändringsmål enligt Europeiska rådets krav i slutsatserna från dess möte i mars 2008. Det avspeglar också resultaten av FN:s klimatkonferens i Cancun i Mexiko i december 2010.

Nästa steg

Förslaget kommer nu att behandlas i Europaparlamentet och rådet och beräknas träda i kraft 2013. Enligt förslaget planeras i förekommande fall ett gradvis införande av det nya beskattningssystemet.

Närmare upplysningar:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Se även Memo/11/238


Side Bar