Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/468

Bruselj, 13. aprila 2011

Obdavčitev energije: Komisija spodbuja energetsko učinkovitost in okolju prijazne proizvode

Evropska komisija je danes predstavila predlog za revizijo zastarelih pravil o obdavčitvi energentov v Evropski uniji. Cilj novih pravil je spremeniti način obdavčitve energentov, da se odpravijo trenutna neravnotežja in se upoštevajo emisije CO2 in energijska vsebnost. Obstoječi davki na energijo bi bili razdeljeni na dva dela, ki bi skupaj določila skupno stopnjo obdavčitve proizvoda. Komisija želi spodbujati energetsko učinkovitost in uporabo okolju prijaznejših proizvodov ter se izogniti izkrivljanjem konkurence na enotnem trgu. Predlog bo državam članicam pomagal pri prenovi davčne strukture, da se bosta s preusmeritvijo davka z dela na porabo spodbujala rast in zaposlovanje. Revidirana direktiva naj bi začela veljati leta 2013. Zaradi dolgih prehodih obdobij do popolne ureditve obdavčitve energijske vsebnosti leta 2023 pa bo panoga imela na voljo dovolj časa, da se prilagodi novi strukturi obdavčitve.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: Posodobljeni sistem obdavčitve energije prihaja ob pravem času. Države članice opredeljujejo strategije za izhod iz krize in doseganje ciljev iz strategije Evropa 2020. Želijo si ukrepov za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. Za dosego energetskih in podnebnih ciljev potrebujemo transparenten sistem obdavčitve energije. Naš skupni cilj je spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva EU, ki gospodarneje izkorišča vire. Predlog podjetjem in potrošnikom s cenovnim ovrednotenjem CO2 pošilja pomembno sporočilo, prav tako pa pomeni priložnost za preusmeritev davčnega bremena z dela na porabo.“

Obdavčitev energentov je do določene mere usklajena na ravni EU. Direktiva o obdavčitvi energije že navaja najnižje stopnje obdavčitve energentov, ki se uporabljajo za pogonska goriva in goriva za ogrevanje, ter električne energije. Vendar je direktiva postala zastarela in neusklajena. Z obdavčitvijo, ki temelji na obsegu porabljenih energentov, ni mogoče doseči ciljev EU na področju podnebnih sprememb. Prav tako v njej ni gospodarskih spodbud za pospeševanje rasti in spodbujanje novih delovnih mest. Pri obdavčitvi energentov je treba bolj upoštevati njihovo energijsko vsebnost in vpliv na okolje.

Bistveni elementi

Revidirana Direktiva o obdavčitvi energije bo državam članicam omogočila, da bodo obdavčitev uporabile v najboljši možni meri in tako podprle „trajnostno rast“. V ta namen predlaga razdelitev najnižje davčne stopnje na dva dela:

  • Eden bi temeljil na emisijah CO2 energenta in bi bil določen na 20 EUR na tono CO2.

  • Drugi bi temeljil na energijski vsebnosti, t.j. na dejanski energiji, ki jo proizvod ustvari, merjeno v gigajoulih. (GJ). Najnižja davčna stopnja bi bila določena na 9,6 EUR/GJ za motorna goriva in na 0,15 EUR/GJ za goriva za ogrevanje. To bo veljalo za vsa goriva, ki se uporabljajo v prometu in za ogrevanje.

Upoštevajo se družbeni vidiki z možnostjo, da države članice v celoti izvzamejo energijo, ki jo za ogrevanje porabijo gospodinjstva, ne glede na vrsto uporabljenega energenta.

Industrija bo imela v dolgem prehodnem obdobju (do leta 2023), ki bo na voljo za popolno uskladitev obdavčitve energijske vsebnosti, čas, da se prilagodi novi strukturi obdavčenja.

Prednosti revizije obdavčitve energije

  • Predlog bo dajal prednost obnovljivim virom energije in spodbujal porabo energetskih virov z nižjimi emisijami CO2. Sedaj namreč obstaja paradoks, da so energetski viri, ki najbolj onesnažujejo, najmanj obdavčeni. Nasprotno pa so biogoriva med najvišje obdavčenimi energetskimi viri kljub zavezi EU, da v prometu poveča delež obnovljivih virov energije. Z novim predlogom bodo ta protislovja odpravljena.

  • Novo besedilo bo s preprečitvijo neusklajenih nacionalnih politik zagotovilo tudi bolj koherenten pristop k obdavčitvi energije v celotni EU in pomagalo ustvariti enake pogoje za industrijo v EU. Prav tako je to priložnost, da države članice preoblikujejo svoje davčne politike v smeri spodbujanja novih delovnih mest in zaposlovanja.

  • Na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov je cilj revidirane direktive dopolniti obstoječi sistem EU za trgovanje z emisijami z obdavčenjem CO2 v sektorjih, ki so zunaj njenega področja uporabe (promet, gospodinjstva, kmetijstvo in drobno gospodarstvo). Ti sektorji proizvedejo polovico emisij CO2 v EU. Zato je pomembno, da so tudi sami zajeti v sistem, kjer je cena CO2 pomenljiva.

  • Pobuda bo tudi pomagala EU pri doseganju ciljev glede energije in podnebnih sprememb, kar je bila ena od zahtev Evropskega sveta marca 2008. Prav tako je skladna z rezultati konference ZN o podnebnih spremembah, ki je bila organizirana decembra 2010 v Cancunu v Mehiki.

Naslednji ukrepi

O predlogu bosta razpravljala Evropski parlament in Svet. Veljati naj bi začel z letom 2013. Predlog po potrebi predvideva postopno uvedbo novega sistema obdavčitve.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Glej tudi Memo/11/238


Side Bar