Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/468

Brusel 13. apríla 2011

Dane za energie: Komisia podporuje efektívne využívanie energií a ekologickejšie produkty

Európska komisia dnes predstavila svoj návrh na zmenu zastaraných pravidiel o zdaňovaní energetických produktov v Európskej únii. Cieľom nových pravidiel je reštrukturalizovať spôsob, akým sú energetické produkty zdaňované a odstrániť súčasné nerovnosti tak, aby sa zohľadnila úroveň emisií CO2 a energetického obsahu týchto produktov. Existujúce dane za energie sa majú rozdeliť do dvoch zložiek, ktoré by spoločne určovali celkovú sadzbu zdanenia konkrétneho produktu. Komisia chce podporovať efektívnosť pri používaní energií a spotrebu ekologickejších produktov a pritom predísť narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Návrh má členským štátom pomôcť upraviť všeobecnú štruktúru daní spôsobom, ktorý prispeje k hospodárskemu rastu a zamestnanosti presunom daňového zaťaženia z práce na spotrebu. Novelizovaná smernica by mala platiť od roku 2013. Dlhé prechodné obdobia – do roku 2023 – počas ktorých má dôjsť k úplnému zjednoteniu zdaňovania energetického obsahu, poskytnú výrobnému odvetviu dostatok času prispôsobiť sa tejto novej štruktúre zdaňovania.

Algirdas Šemeta, komisár EÚ zodpovedný za dane, colnú úniu, audit a boj proti podvodom, v tejto súvislosti uviedol: „Modernizácia daňového systému prichádza v pravý čas. Členské štáty teraz pracujú na svojich plánoch prekonania krízy a splnenia cieľov stratégie Európa 2020. Potrebujú opatrenia na zníženie našej závislosti od fosílnych palív. Ak chceme dosiahnuť naše ciele týkajúce sa energií a klímy, potrebujeme spravodlivé a transparentné zdaňovanie energií. Naším spoločným cieľom je ekologickejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo EÚ, ktoré efektívnejšie využíva zdroje. Týmto návrhom sa podnikateľom a spotrebiteľom stanovujú výraznejšie cenové signály súvisiace s CO2 a zároveň ponúka príležitosť presunúť daňové zaťaženie z práce na spotrebu v prospech zdaňovania podporujúceho hospodársky rast.

Dane za energetické produkty sú na úrovni EÚ do určitej miery harmonizované. V smernici o zdaňovaní energií sú už teraz stanovené štyri minimálne sadzby daní za energetické produkty, ktoré sa používajú ako motorové a vykurovacie palivá a tiež ako elektrina. Táto smernica sa však ukázala ako zastaraná a nesúrodá. Zdaňovaním založeným na objemoch spotrebovaných energetických produktov nedokáže EÚ naplniť ciele týkajúce sa energií a zmeny klímy. Takéto zdaňovanie neprináša ani hospodárske stimuly na podporu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Pri zdaňovaní energetických produktov musí byť výraznejšie zohľadnený ich energetický obsah a vplyv na životné prostredie.

Kľúčové prvky

Novelizovaná smernica o zdaňovaní energií umožní členským štátom využiť zdaňovanie čo najlepšie, ale predovšetkým podporiť „udržateľný rast“. Preto sa v nej navrhuje rozdeliť minimálnu sadzbu dane na dve časti:

  • jedna by bola založená na emisiách CO2 daného energetického produktu a pevne stanovená na 20 eur za tonu CO2.

  • Druhá časť by bola založená na energetickom obsahu, t. j. na skutočnej energii, ktorú daný produkt vyrobí, meranej v gigajouloch (GJ). Minimálna sadzba dane by bola pevne stanovená na 9,60 eur za GJ pre motorové palivá a 0,15 eur za GJ pre vykurovacie palivá. Tieto sadzby budú platiť pre všetky palivá používané na dopravu a vykurovanie.

Sociálne aspekty sú zohľadnené v podobe možnosti, na základe ktorej môžu členské štáty úplne vylúčiť energie spotrebované domácnosťami na vykurovanie bez ohľadu na to, o aký energetický produkt ide.

Vďaka dlhému prechodnému obdobiu – do roku 2023 – počas ktorého má dôjsť k úplnému zjednoteniu zdaňovania energetického obsahu, bude mať výrobné odvetvie dostatok času prispôsobiť sa tejto novej štruktúre zdaňovania.

Výhody novelizácie zdaňovania energií

  • Týmto návrhom sa uprednostňujú obnoviteľné zdroje energií a podporuje spotreba z energetických zdrojov s nižšími emisiami CO2. Paradoxne sú v súčasnosti najmenej zdaňované najviac znečisťujúce energetické zdroje. Naopak biopalivá patria medzi najviac zdaňované energetické zdroje, napriek záväzku EÚ zvyšovať podiel obnoviteľných energií v doprave. Nový návrh má tieto nezrovnalosti odstrániť.

  • V novom znení sa viac dbá aj na jednotnejší prístup k zdaňovaniu v rámci EÚ, aby sa odstránili rozdiely v národných politikách a vytvorili rovnaké pravidlá pre výrobné odvetvie v celej EÚ. Je to zároveň príležitosť pre členské štáty prispôsobiť svoju daňovú politiku tak, aby podporovala zamestnanosť a tvorbu pracovných miest.

  • Pokiaľ ide o znižovanie emisií skleníkových plynov, cieľom novelizovanej smernice je doplniť existujúci systém obchodovania s emisnými kvótami zavedením dane za CO2 do odvetví, na ktoré sa systém nevzťahuje (doprava, domácnosti, poľnohospodárstvo a malé podniky). Tieto odvetvia produkujú polovicu emisií CO2 v EÚ, preto je dôležité, aby boli cenové signály súvisiace s CO2 adresované aj im.

  • Napokon táto iniciatíva pomôže EÚ dosiahnuť jej ciele týkajúce sa energií a zmeny klímy tak, ako to vyžadujú závery Európskej rady z marca 2008. Takisto sú v nej zohľadnené aj výsledky Konferencie OSN o zmenách klímy, ktorá sa konala v decembri 2010 v mexickom Cancúne.

Ďalšie kroky

O tomto návrhu budú teraz rokovať Európsky parlament a Rada a očakáva sa, že začne platiť od roku 2013. Ak to bude potrebné, ráta sa aj s postupným zavedením tohto nového systému zdaňovania.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Pozri tiež Memo/11/238


Side Bar