Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/468

Bruxelles, 13 aprilie 2011

Impozitarea energiei: Comisia promovează eficiența energetică și produsele mai ecologice

Comisia Europeană a prezentat azi o propunere de revizuire a vechilor norme de impozitare a produselor energetice în Uniunea Europeană. Noile norme își propun să restructureze modul de impozitare a produselor energetice, pentru a elimina dezechilibrele actuale și pentru a ține cont atât de emisiile de CO2 ale acestora, cât și de conținutul lor energetic. Impozitele actuale vor fi defalcate în două componente care, luate împreună, vor determina rata totală de impozitare a unui produs. Comisia dorește să promoveze eficiența energetică și consumul de produse mai ecologice, evitând în același timp denaturarea concurenței pe piața unică. Propunerea va ajuta statele membre să își redefinească structura generală de impozitare într-un mod care să contribuie la creștere și la ocuparea forței de muncă, prin deplasarea sarcinii fiscale de la salarii către consum. Directiva revizuită va intra în vigoare în 2013. Grație perioadelor de tranziție lungi, până în 2023, prevăzute pentru alinierea completă a impozitării conținutului energetic, industria va dispune de timp suficient pentru a se adapta la noua structură de impozitare.

Algirdas Šemeta, Comisarul UE pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Modernizarea sistemului de impozitare a energiei se face la momentul potrivit. Statele membre își elaborează în prezent strategiile de ieșire din criză și de îndeplinire a obiectivelor fixate de «Europa 2020» și cer să se ia măsuri care să ducă la reducerea dependenței de combustibilii fosili. Este necesară de o impozitare corectă și transparentă a energiei pentru a ne putea îndeplini obiectivele energetice și de combatere a schimbărilor climatice. Țelul nostru comun este o economie a UE mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică și mai competitivă. Prezenta propunere, care dă un puternic semnal întreprinderilor și consumatorilor în ceea ce privește prețul CO2, reprezintă și o ocazie de deplasare a sarcinii fiscale de la salarii către consum, favorizând o impozitare care să stimuleze creșterea.”

Impozitarea produselor energetice este armonizată la nivelul UE într-o anumită măsură. Directiva privind impozitarea energiei stabilește deja în prezent rate minime de impozitare a produselor energetice utilizate drept carburant și combustibil pentru încălzire, precum și a energiei electrice. Totuși, respectiva directivă este depășită și îi lipsește coerența. O impozitare bazată pe volumul de produse energetice consumat nu contribuie la atingerea obiectivelor energetice și de combatere a schimbărilor climatice ale UE. De asemenea, aceasta nu reușește să stabilească stimulente economice pentru a încuraja creșterea și crearea de locuri de muncă. Impozitarea produselor energetice trebuie să țină mai bine cont de conținutul energetic și de impactul asupra mediului pe care îl au acestea.

Elemente esențiale

Directiva revizuită privind impozitarea energiei va permite statelor membre să utilizeze impozitele într-un mod optim și, în final, să sprijine „creșterea durabilă”. Pentru aceasta, directiva propune defalcarea ratei minime de impozitare în două părți:

  • O parte va avea la bază emisiile de CO2 ale produsului energetic și va fi fixată la 20 EUR pe tonă de CO2.

  • Cealaltă parte va avea la bază conținutul energetic, adică energia efectivă pe care o generează produsul, măsurată în gigajouli (GJ). Rata minimă de impozitare va fi fixată la 9,6 EUR/GJ pentru carburanți și la 0,15 EUR/GJ pentru combustibilii destinați încălzirii. Aceasta se aplică tuturor combustibililor utilizați în transporturi și pentru încălzire.

Se iau în considerare aspectele sociale, statele membre având posibilitatea de a scuti în totalitate de impozit energia consumată pentru încălzirea gospodăriilor, fără a ține cont de produsul energetic utilizat.

Grație perioadelor de tranziție lungi, până în 2023, prevăzute pentru alinierea completă a impozitării conținutului energetic, industria va dispune de timp suficient pentru a se adapta la noua structură de impozitare.

Avantajele revizuirii impozitării energiei

  • Prezenta propunere favorizează sursele regenerabile de energie și încurajează consumul de energie din surse care produc mai puțin CO2. În prezent, sursele de energie care poluează cel mai mult sunt, în mod paradoxal, cel mai puțin impozitate. Pe de altă parte, biocarburanții fac parte dintre cele mai impozitate surse de energie, în pofida angajamentelor luate de UE în favoarea creșterii ponderii energiilor regenerabile în transporturi. Noua propunere va elimina aceste incoerențe.

  • De asemenea, noul text va pune la dispoziție o abordare mai coerentă a impozitării energiei în întreaga UE, evitând mozaicul de politici naționale și contribuind la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru industria din întreaga UE. În plus, acesta reprezintă o oportunitate pentru statele membre de a-și redefini politicile de impozitare într-un mod care să promoveze crearea de locuri de muncă.

  • În ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, directiva revizuită își propune să completeze sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (ETS) existent, prin perceperea unui impozit pe CO2 în sectoarele care nu fac parte din domeniul de aplicare al acestuia (transporturi, sectorul casnic, agricultură și mica industrie). Acestea sunt responsabile pentru jumătate din emisiile de CO2 din UE și, prin urmare, este important să li se adreseze, de asemenea, un semnal privind prețul CO2.

  • În concluzie, prezenta inițiativă va contribui la atingerea obiectivelor UE privind energia și schimbările climatice, după cum s-a cerut în concluziile Consiliului European din martie 2008. Mai mult, aceasta se constituie într-un ecou al rezultatelor conferinței ONU privind schimbările climatice, desfășurată la Cancun (Mexic) în decembrie 2010.

Următoarele etape

Propunerea va fi acum discutată în Parlamentul European și în Consiliu și se estimează că va intra în vigoare în 2013. Aceasta prevede, după caz, o introducere treptată a noului sistem de impozitare.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

A se vedea și Memo/11/238


Side Bar