Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/468

Bryssel 13. huhtikuuta 2011

Energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi energiaverotus

Euroopan komissio esitti tänään ehdotuksensa, jolla korvataan energiatuotteiden verotusta koskevat vanhentuneet säännöt Euroopan unionissa. Uusilla säännöillä pyritään uudistamaan energiatuotteiden verotus poistamalla nykyiset epäjohdonmukaisuudet ja määrittämällä vero energiatuotteiden hiilidioksidipäästöt ja energiasisältö huomioon ottaen. Energiaverot jaettaisiin kahteen osaan, jotka yhdessä määrittäisivät tuotteen verokannan. Komissio haluaa parantaa energiatehokkuutta ja lisätä ympäristöystävällisempien tuotteiden käyttöä sekä välttää kilpailun vääristymisen sisämarkkinoilla. Ehdotuksen avulla jäsenvaltiot voivat suunnitella uudelleen verorakenteensa ja siirtää verotuksen painopiste työstä kulutukseen ja edistää näin kasvua ja työllisyyttä. Uudistetun direktiivin on määrä tulla voimaan vuonna 2013. Vuoteen 2023 kestävien siirtymäaikojen ansiosta tuotannonalalla on riittävästi aikaa mukautua uuteen verorakenteeseen ennen kuin energiasisällön perusteella tapahtuva verotus otetaan täysimääräisesti käyttöön.

Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan mukaan verojärjestelmä kannattaa saattaa ajan tasalle juuri nyt, sillä jäsenvaltiot määrittelevät parhaillaan strategioitaan kriisistä selviytymiseksi ja Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseksi. ”Jäsenvaltiot haluavat vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Voimme saavuttaa energia- ja ilmastotavoitteemme vain jos energiaverotus on oikeudenmukaista ja avointa. Yhteisenä tavoitteenamme on resurssitehokkaampi, vihreämpi ja kilpailukykyisempi EU. Tässä ehdotuksessa vahvistetaan hiilidioksidin hintasignaali sekä kuluttajille että yrityksille. Jäsenvaltioilla on nyt erinomainen tilaisuus siirtää verotuksen painopiste työstä kulutukseen ja edistää kasvua synnyttävää verotusta, Šemeta totesi.

Energiatuotteiden verotusta on jossakin määrin yhdenmukaistettu EU:n tasolla. Energiaverotusdirektiivissä säädetään jo nyt moottori- ja lämmityspolttoaineina käytettävien energiatuotteiden ja sähkön vähimmäisverokannat. Direktiivi ei kuitenkaan ole enää ajan tasalla eikä johdonmukainen. Kulutettujen energiatuotteiden määriin perustuvalla verotuksella ei voida saavuttaa EU:n energia- ja ilmastonmuutostavoitteita. Se ei myöskään synnytä kasvua eikä luo uusia työpaikkoja. Energiatuotteiden verotuksessa on sen sijaan kiinnitettävä enemmän huomiota tuotteiden energiasisältöön ja niiden ympäristövaikutuksiin.

Pääkohdat

Uudistetun energiaverotusdirektiivin ansiosta jäsenvaltiot voivat hyödyntää verotusta parhaalla mahdollisella tavalla ja tukea "kestävää kasvua". Direktiivissä ehdotetaan, että vähimmäisverokanta jaettaisiin kahteen osaan seuraavasti:

  • ensimmäinen perustuisi energiatuotteiden hiilidioksidipäästöihin (kiinteä 20 euroa/hiilidioksiditonni);

  • toinen perustuisi energiasisältöön, eli gigajouleina (GJ) mitattavaan tuotteen synnyttämään tosiasialliseen energiamäärään. Vähimmäisverokanta olisi 9,6 euroa/GJ moottoripolttoaineelle ja 0,15 euroa/GJ lämmityspolttoaineelle. Tämä koskisi kaikkia kuljetus- ja lämmityspolttoaineita.

Myös sosiaaliset näkökohdat on otettu huomioon, sillä jäsenvaltiot voivat halutessaan olla verottamatta kotitalouksien lämmitykseen kulutettavaa energiaa. Tällöin ei ole merkitystä, mitä energiatuotetta käytetään.

Vuoteen 2023 kestävien siirtymäaikojen ansiosta tuotannonalalla on riittävästi aikaa mukautua uuteen verorakenteeseen ennen kuin energiasisällön perusteella tapahtuva verotus otetaan täysimääräisesti käyttöön.

Uudistetusta energiaverotuksesta saatavat hyödyt

  • Ehdotuksessa suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja kannustetaan alhaisempia hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien energialähteiden käyttöä. Paradoksaalista kyllä pahiten saastuttavia energialähteitä verotetaan tällä hetkellä vähiten. Sitä vastoin biopolttoaineet ovat raskaimmin verotettavia energialähteitä, vaikka EU on sitoutunut lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta liikenteessä. Uudella ehdotuksella poistetaan tällaiset epäjohdonmukaisuudet.

  • Uudella säädöksellä energiaverotusta kohdellaan johdonmukaisemmin kaikkialla EU:ssa. Sillä estetään sekalaiset kansalliset politiikat ja autetaan luomaan alalle yhtäläiset toimintamahdollisuudet koko EU:hun. Jäsenvaltioilla on nyt myös tilaisuus suunnitella uudelleen veropolitiikkansa työllisyyden parantamiseksi.

  • Uudistetun direktiivin tarkoituksena on täydentää EU:n päästökauppajärjestelmää ottamalla käyttöön hiilidioksidivero sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu kyseiseen järjestelmään (liikenne, kotitaloudet, maatalous ja pienyritykset). Nämä alat aiheuttavat puolet EU:n hiilidioksidipäästöistä. Sen vuoksi on tärkeää, että myös ne sisältyvät hiilidioksidin hintasignaaliin.

  • Tämän aloitteen tavoitteena on auttaa EU:ta saavuttamaan energia- ja ilmastonmuutostavoitteensa, jotka vahvistettiin Eurooppa-neuvoston päätelmissä maaliskuussa 2008. Siinä on myös otettu huomioon Cancunissa Meksikossa joulukuussa 2010 pidetyn YK:n ilmastokokouksen tulokset.

Seuraavat vaiheet

Ehdotuksesta keskustellaan nyt Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, ja sen uskotaan tulevan voimaan vuonna 2013. Soveltuvin osin sillä otetaan asteittain käyttöön uusi verojärjestelmä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Ks. myös Memo/11/238


Side Bar