Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/468

V Bruselu dne 13. dubna 2011

Zdanění energie: Komise podporuje energetickou účinnost a ekologičtější produkty

Evropská komise dnes předložila návrh na celkovou revizi zastaralých předpisů v oblasti zdanění energetických produktů v Evropské unii. Cílem nových předpisů je restrukturalizovat způsob zdaňování energetických produktů tak, aby z něj byla odstraněna současná nerovnováha a aby byl zohledněn jak obsah CO2, tak energetický obsah těchto produktů. Stávající energetické daně by byly rozděleny do dvou složek, jež by u daného produktu společně určovaly celkovou sazbu daně. Komise chce prosazovat energetickou účinnost a spotřebu ekologičtějších produktů a předcházet narušování hospodářské soutěže na jednotném trhu. Návrh pomůže členským státům změnit svou celkovou daňovou strukturu tak, aby podporovala růst a zaměstnanost tím, že zdanění přesune z práce na spotřebu. Revidovaná směrnice by vstoupila v platnost v roce 2013. Odvětví zase bude mít dostatek času – do roku 2023 – na to, aby se přizpůsobilo nové struktuře zdanění, díky dlouhým přechodným obdobím, která umožní uvést zdanění energetického obsahu do úplného souladu se směrnicí.

Algirdas Šemeta, komisař EU pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům, uvedl: „Modernizovaný systém zdanění energie přichází ve správný čas. Členské státy v současnosti vymezují své strategie, které jim umožní vyjít z krize a naplnit cíle Evropy 2020. Volají po opatřeních, která sníží naši závislost na fosilních palivech. Pro dosažení evropských cílů v oblasti energetiky a klimatu je zapotřebí spravedlivého a transparentního zdanění energie. Naším společným cílem je ekonomika EU, která účinněji využívá zdroje a která je ekologičtější a konkurenceschopnější. Tento návrh posílá podnikům i spotřebitelům zřetelný signál o ceně uhlíku a zároveň dává příležitost přesunout daňovou zátěž z práce na spotřebu, čímž napomáhá zdanění podporujícímu růst.“

Zdanění energetických produktů je v EU do určité míry harmonizováno. Směrnice o zdanění energie již stanoví minimální sazby daně z energetických produktů používaných jako motorové palivo a topné palivo a daně z elektřiny. Ustanovení směrnice však zastarala a jsou rozporuplná. Zdanění na základě objemu spotřebovaných energetických produktů nemůže řešit cíle EU v oblasti energetiky a změny klimatu. Zároveň neposkytuje ekonomické pobídky, které posilují růst a podporují tvorbu pracovních míst. Zdanění energetických produktů musí lépe zohledňovat jejich energetický obsah a dopad na životní prostředí.

Hlavní body

Revidovaná směrnice o zdanění energie členským státům umožní zdanění co nejlépe využít a v neposlední řadě přispět k „udržitelnému růstu“. Za tímto účelem navrhuje rozdělit minimální sazbu daně do dvou částí:

  • Jedna by se zakládala na emisích CO2 energetického produktu a byla by stanovena na 20 EUR za tunu CO2.

  • Druhá by se zakládala na energetickém obsahu, tj. na skutečném množství energie, které daný produkt vyrobí, měřeném v gigajoulech (GJ). Minimální sazba daně by byla stanovena na 9,6 EUR/GJ u motorových paliv a na 0,15 EUR/GJ u topných paliv. Uvedené sazby se budou vztahovat na všechna paliva používaná v dopravě a k vytápění.

V potaz se přitom berou sociální aspekty, neboť členské státy mají možnost zcela vyjmout z oblasti působnosti směrnice energii spotřebovávanou domácnostmi k vytápění bez ohledu na použitý energetický produkt.

Odvětví zase bude mít dostatek času – do roku 2023 – na to, aby se přizpůsobilo nové struktuře zdanění, díky dlouhým přechodným obdobím, která umožní uvést zdanění energetického obsahu do úplného souladu se směrnicí.

Výhody revize systému zdanění energie

  • Tento návrh zvýhodňuje energii z obnovitelných zdrojů a podporuje spotřebu zdrojů energie s nižšími emisemi CO2. V současné době jsou nejvíce znečisťující zdroje energie paradoxně zdaněny tou nejnižší sazbou. Na druhé straně biopaliva patří ke zdrojům energie daňově nejzatíženějším, a to navzdory závazku EU podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě zvýšit. Nový návrh tento nesoulad odstraní.

  • Nové znění rovněž stanoví jednotnější přístup ke zdanění energie v celé EU tím, že odstraní změť vnitrostátních politik a pomůže nastolit v rámci EU rovné podmínky pro odvětví. Zároveň dává členským státům příležitost změnit svou daňovou politiku tak, aby podporovala tvorbu pracovních míst a zaměstnanost.

  • Pokud jde o snížení emisí skleníkových plynů, je cílem revidované směrnice doplnit stávající systém EU pro obchodování s emisemi tím, že vztáhne uhlíkovou daň i na odvětví, která nespadají do její oblasti působnosti (doprava, domácnosti, zemědělství a malá průmyslová odvětví). Na ně připadá polovina emisí CO2 produkovaných v EU, a je proto důležité, aby se signál o ceně uhlíku vztahoval i na ně.

  • V neposlední řadě tato iniciativa pomůže EU splnit její cíle v oblasti energetiky a změny klimatu, jak požadují závěry Evropské rady z března 2008. Reaguje také na výsledky konference OSN o změně klimatu, která se konala v prosinci 2010 v mexickém Cancúnu.

Další postup

Návrh bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Podle předpokladů vstoupí v platnost v roce 2013. Počítá s tím, že nový systém zdanění bude případně zaváděn postupně.

Další informace:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Viz také Memo/11/238.


Side Bar