Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

Bryssel den 12 april 2011

Fiske: EU skaffar bättre vapen för nolltolerans mot olagligt fiske

Det kommer att bli mycket svårare att bedriva olagligt fiske i och med att EU:s nya system för fiskerikontroll nu är färdigt att börja användas. Med de bestämmelser som införs om kontroll av hela kedjan "från fångst till tallrik" får EU de verktyg som behövs för att bryta gamla mönster och skapa en kultur av laglydnad så att överfisket stoppas och EU:s fiske blir verkligt hållbart. Det nya systemet gör fisken spårbar från fångsten ända till dess att den når konsumenten. Medlemsländernas myndigheter kan i varje handelsled spåra felaktigheter tillbaka till den som är skyldig. Inspektioner kommer att ske på samma sätt över hela Europa och uppgifterna samlas in och korskontrolleras elektroniskt. När produkten kommer ut i butiken kan konsumenten vara säker på att den har fångats lagligt. Lagöverträdelser kommer att bestraffas hårt oberoende av var de skyldiga befinner sig och vilken nationalitet de har. Den som upprepade gånger ertappas med att fiska olagligt kommer till slut att förlora licensen till följd av ett nytt poängsystem.

Om vi inte kan genomdriva våra egna regler skadar det trovärdigheten i hela den gemensamma fiskeripolitiken hur bra den än är. Vi har nu ett heltäckande system för kontroll och efterlevnad och jag förväntar mig att EU:s fiskeregler kommer att följas bättre hädanefter. Vi kan inte längre tillåta att ens en liten minoritet fiskare struntar i reglerna och går fria. Bortsett från att det är orättvist, innebär det också att bevarandeinsatserna undergrävs, att marknaderna störs av illojal konkurrens, att laglydiga fiskare missgynnas, att viljan att följa reglerna minskar och, viktigast av allt, det skadar fiskbestånden”, säger Maria Damanaki, kommissionär för havsfrågor och fiske.

Det var nödvändigt att anta de nya reglerna för att 2010 års kontrollförordning skulle kunna tillämpas fullt ut. De nya reglerna ger flera fördelar:

  • De omfattar alla led i handelskedjan och möjliggör därigenom kontroll ”från fångst till tallrik”, och spårbarhetssystemet gör att inspektörer kan upptäcka felaktigheter i vilket led som helst.

  • De ger konkreta metoder för att skapa jämlika villkor för fiskare, andra aktörer och medlemsländer. Sanktionerna har gjorts enhetliga och genom ett nytt poängsystem ser man till att allvarliga överträdelser får liknande konsekvenser i alla medlemsländer.

  • De innebär en stor förenkling genom att alla gällande regler inom EU:s fiskerikontroll, som tidigare var utspridda i flera olika rättsakter, nu samlas i en enda text.

  • De bygger på generell användning av ny teknik som dels minskar de administrativa kostnaderna för aktörer och myndigheter, dels gör det mycket lättare att kontrollera uppgifter, vilket sammantaget ökar effektiviteten.

Den nya förordningen anger också på vilka sätt kommissionen kan se till att medlemsländerna följer reglerna: ökade kontrollbefogenheter, oberoende inspektioner och revision, administrativa utredningar, uppskjutna eller indragna EU-medel och minskning av kvoter och fiskeansträngning, om ett medlemslands kontrollsystem visar sig vara ineffektivt.

För att underlätta genomförandet kan kommissionen stödja medlemsländerna ekonomiskt genom att delfinansiera vissa typer av projekt, särskilt sådana som är inriktade på ny teknik.

Bakgrund

Fiskeregler och kontrollsystem beslutas på EU-nivå men genomförs och tillämpas av de olika medlemsländernas nationella myndigheter och inspektörer.

Med den nu antagna genomförandeförordningen fullbordas en genomgripande reform av EU:s politik för fiskerikontroll som inleddes 2008. Det nya systemet har tre grundläggande delar: 1) en förordning mot olagligt fiske, som ska säkerställa att alla fiskeriprodukter som handlas till och från EU är fullt förenliga med gällande bevarande- och förvaltningsåtgärder, 2) en förordning om fisketillstånd, som anger hur EU-aktörer kan få licens att fiska utanför EU-vatten och utländska aktörer kan få licens att fiska i EU-vatten, 3) den centrala kontrollförordningen, som skapar ett helt nytt regelverk för kontroll och efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitiken.

Ytterligare information

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_sv.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar