Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

Briselē, 2011. gada 12. aprīlī

Zivsaimniecība — ES nevēlas samierināties ar nelegālu zveju un to apkaros ar lielāku bardzību

Zvejniekiem būs arvien grūtāk izvairīties no soda par nelegālu zveju, jo tagad pilnībā darbojas jaunā ES zivsaimniecības kontroles sistēma. Pieņemot sīki izstrādātus noteikumus par to, kā veicamas kontroles visos tirdzniecības ķēdes posmos “no zvejas tīkla līdz šķīvim”, ES ir sagādājusi līdzekļus, lai izskaustu pagātnes ieradumus un iedibinātu noteikumu ievērošanas kultūru, kas palīdzētu novērst pārzveju un panākt ES zvejniecību patiesu ilgtspējību. Jaunā sistēma nodrošina izsekojamību visā ķēdē no brīža, kad zivs ir nozvejota, līdz brīdim, kad tā nonāk pie patērētāja. Dalībvalstu iestādes var konstatēt nelikumības ikvienā tirdzniecības ķēdes posmā un izsekot tām, līdz atklāts vainīgais. Visā Eiropā inspekcijas turpmāk noritēs vienādi, datu vākšana un kontrolpārbaude notiks elektroniski, un, kad produkts būs nonācis veikalos, patērētājs zinās, ka tas ir iegūts likumīgi. Likumpārkāpējus sagaida vienlīdz bargas sankcijas — neatkarīgi no viņu atrašanās vietas un valstspiederības. Tie, kurus atkārtoti pieķers nelegālā zvejā, jaunās soda punktu sistēmas piemērošanas rezultātā galu galā zaudēs savu licenci.

“Nespējot panākt mūsu izstrādāto noteikumu ievērošanu, tiek grauta uzticēšanās kopējai zivsaimniecības politikai kopumā, lai cik pareiza tā arī nebūtu. Nu mūsu rīcībā ir visaptveroša kontroles un noteikumu izpildes sistēma, un es ceru, ka tagad ES zvejas noteikumu ievērošana ievērojami uzlabosies. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pat pavisam nedaudzi zvejnieki ignorē noteikumus un paliek nesodīti. Tas ne tikai ir netaisnīgi, bet arī apgrūtina resursu saglabāšanas centienus, kropļo tirgu, radot negodīgu konkurenci, nāk par sliktu likumpaklausīgiem zvejniekiem un izposta atbilstības ciklu, un — pats galvenais — iznīcina zivju krājumus,” teica jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki.

Īstenošanas noteikumu pieņemšana bija nepieciešama, lai 2010. gada Kontroles regula būtu pilnībā piemērojama. Jaunie noteikumi:

  • nodrošina kontroli “no zvejas tīkla līdz šķīvim”, aptverot visus piegādes ķēdes posmus; izsekojamības sistēma ļauj inspektoriem konstatēt pārkāpumus ikvienā ķēdes posmā;

  • ievieš konkrētus mehānismus, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus zvejniekiem, citiem tirgus dalībniekiem un dalībvalstīm. Sankcijas ir saskaņotas, un jaunā punktu sistēma garantē to, ka smagi pārkāpumi visās dalībvalstīs tiek sodīti vienādi;

  • ir būtisks solis ceļā uz vienkāršošanu, jo visi noteikumi, kas piemērojami ES zvejas kontroles jomā un kuri līdz šim bija izkaisīti pa daudziem dažādiem juridiskajiem instrumentiem, tagad ir apvienoti vienā dokumentā;

  • paredz jauno tehnoloģiju plašu izmantošanu, kas, no vienas puses, samazina tirgus dalībnieku un iestāžu administratīvās izmaksas, un, no otras puses, atvieglo datu pārbaudes, tādējādi paaugstinot efektivitāti.

Turklāt jaunajā regulā ir sīki aprakstīti mehānismi, kurus Komisija var izmantot, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis ievēro noteikumus: lielākas pilnvaras veikt verifikāciju, neatkarīgas inspekcijas un revīziju, administratīvas izmeklēšanas, apturēt vai anulēt ES līdzekļu izmaksāšanu un samazināt kvotas un zvejas piepūli, ja dalībvalsts kontroles sistēma ir acīmredzami neefektīva.

Lai atvieglotu īstenošanu, Komisija sniedz dalībvalstīm finansiālu palīdzību, līdzfinansējot konkrētu veidu projektus, jo īpaši tādus, kuru galvenais temats ir jaunās tehnoloģijas.

Vispārīga informācija

Zivsaimniecības noteikumus un kontroles sistēmas pieņem ES līmenī, taču tās ievieš un izpilda ES dalībvalstu iestādes un inspektori.

Tikko pieņemtā īstenošanas regula ir posms, ar ko noslēdzas visaptveroša ES zivsaimniecības kontroles politikas reforma, kura aizsākās 2008. gadā. Jaunā sistēma balstās uz trim pīlāriem: regulu par cīņu pret nelegālu zveju, ar kuru nodrošina to, ka visi ES importētie vai no tās eksportētie zvejas produkti pilnībā atbilst visiem attiecīgajiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, regulu par zvejas atļaujām, ar kuru ir izveidota sistēma, lai ES operatori varētu saņemt licences zvejai ārpus ES ūdeņiem un ārvalstu operatori — zvejai ES ūdeņos, un galveno Kontroles regulu, ar kuru izveido pilnīgi jaunu tiesisko regulējumu kopējās zivsaimniecības politikas kontrolei un noteikumu izpildei.

Vairāk informācijas

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_lv.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar