Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

2011 m. balandžio 12 d., Briuselis

Kovoje su neteisėta žvejyba ES imasi dar vieno ginklo

Neteisėta žvejyba užsiimantiems žvejams nuo šiol bus daug sunkiau išsisukti nuo atsakomybės, nes pradeda veikti naujoji ES žvejybos kontrolės sistema. Priimdama išsamias visos žuvininkystės produktų tiekimo grandinės kontrolės taisykles, ES ima diegti naują teisėtos žvejybos kultūrą, kad ištekliai nebebūtų pereikvojami ir ES žuvininkystė įgytų tvarią perspektyvą. Pagal naująją sistemą bus galima patikrinti visą grandinę nuo sužvejojimo iki žuvų pardavimo vartotojui. Valstybių narių institucijos galės aptikti pažeidimus bet kuriame etape ir atsekti pažeidėją. Visoje Europoje patikros bus vykdomos vienodai. Duomenys bus renkami ir sutikrinami elektroniniu būdu. Todėl pirkdamas žuvies gaminį vartotojas galės būti tikras, kad žuvis buvo sužvejota teisėtai. Kad ir kokia būtų pažeidėjų pilietybė, kad ir kur jie būtų, jų lauks vienodai griežtos nuobaudos. Įdiegus naują taškų sistemą, pakartotinai neteisėtai žvejojantiems žvejams grės licencijos netekimas.

Jei mūsų nustatytų taisyklių nebus laikomasi, susvyruos pasitikėjimas visa bendrąja žuvininkystės politika, net jei ji bus ir labai apgalvota, – sakė už žuvininkystę ir jūrų reikalus atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki. – Nuo šiol turime išsamią kontrolės ir užtikrinimo sistemą, tad tikiuosi, kad žvejybos taisyklių ES bus laikomasi geriau. Net ir nedaugeliui žvejų nebegalime leisti pažeisti reikalavimų ir išsisukti nuo pasekmių. Neteisėta žvejyba – tai ne tik nesąžininga veikla: dėl jos sunkiau išsaugoti išteklius, susidaro nevienodos konkurencinės sąlygos ir pažeidžiama rinkos pusiausvyra, nukenčia įstatymo besilaikantys žvejai ir prastėja visas priežiūros procesas, o blogiausia – naikinami žuvų ištekliai.

2010 m. įsigaliojusiam Kontrolės reglamentui pritaikyti reikėjo priimti jo įgyvendinimo taisykles, pagal kurias:

  • kontrolė vykdoma visoje tiekimo grandinėje: nuo sužvejojimo iki žuvų produktų pardavimo vartotojui; atsekamumo sistema padeda inspektoriams aptikti pažeidimus bet kurioje grandyje;

  • numatytos konkrečios priemonės vienodoms žvejų, kitų sektoriaus subjektų ir valstybių narių veiklos sąlygoms užtikrinti; suvienodintos nuobaudos, nustatyta nauja taškų sistema, pagal kurią už tokius pat nusižengimus pažeidėjai būtų vienodai baudžiami visose valstybėse narėse;

  • ES žvejybos kontrolės taisyklės, anksčiau išsklaidytos po įvairius dokumentus, dabar supaprastintos ir sujungtos į vieną tekstą;

  • naujos technologijos tampa standartine darbo priemone: jos padės sumažinti veiklos vykdytojų ir institucijų administracines išlaidas, duomenų patikrinimai taps paprastesni, o visa sistema veiksmingesnė.

Naujajame reglamente taip pat nurodytos priemonės, kuriomis Komisija galės išreikalauti, kad valstybės narės laikytųsi reglamento nuostatų: didesni tikrinimo įgaliojimai, nepriklausomos patikros ir auditas, administracinis tyrimas, ES finansavimo sustabdymas arba atšaukimas, kvotų ir žvejybos pastangų mažinimas, jei valstybės narės kontrolės sistema neduotų laukiamų rezultatų.

Komisija padės įgyvendinti reglamentą: padės valstybėms narėms finansuoti tam tikrus projektus, ypač tuos, kuriais diegiamos naujos technologijos.

Pagrindiniai faktai

Žvejybos taisyklės ir kontrolės sistemas tvirtina Europos Sąjunga, bet jas įgyvendina ES valstybių narių institucijos ir inspektoriai.

Ką tik priimtu įgyvendinimo reglamentu užbaigiama 2008 m. pradėta visapusė ES žvejybos kontrolės politikos reforma. Naujoji sistema grindžiama trimis teisės priemonėmis: kovos su neteisėta žvejyba reglamentu, kuriuo nustatoma, kad visi į ES įvežami ir iš jos išvežami žuvininkystės produktai būtų pagaminti nuodugniai laikantis visų atitinkamų išteklių išsaugojimo ir valdymo reikalavimų; žvejybos leidimų reglamentu, kuriuo susisteminamas licencijos išdavimas ES žvejybos subjektams žvejoti ne ES vandenyse, o užsienio žvejybos subjektams – ES vandenyse; ir kontrolės reglamentu, kuriuo sukuriama nauja teisinė bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo kontrolės ir užtikrinimo sistema.

Daugiau informacijos

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar