Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

Brüssel, 12. aprill 2011

Kalandus: ELi nulltolerantsi kampaania ebaseadusliku kalapüügi suhtes muutub jõulisemaks

Ebaseadusliku kalapüügi puhul karistamatult pääsemine muutub kaluritele keerulisemaks, sest ELi uus kalanduskontrolli süsteem toimib nüüd täielikult. Kuna EL võttis vastu üksikasjalikud eeskirjad selle kohta, kuidas teostada kontrolle kogu turustusahelas „võrgust toidulauani”, on ELil nüüd vahendid, et muuta senist olukorda ja kehtestada tegelik eeskirjade järgmise kultuur, eesmärgiga lõpetada ülepüük ja aidata muuta ELi kalandus tõeliselt jätkusuulikuks. Uus süsteem tagab jälgitavuse kogu ahelas alates kala püüdmisest kuni selle tarbijani jõudmiseni. Liikmesriikide ametiasutused saavad tuvastada õigusrikkumisi turustusahela mis tahes etapis ning jõuda süüdlaseni. Kontrolle teostatakse kogu Euroopas samal viisil. Andmeid kogutakse ja ristkontrolli tehakse elektrooniliselt. Kui toode jõuab kauplustesse, teab tarbija, et see on püütud seaduslikult. Seaduserikkujate suhtes kohaldatakse sama ranget karistust, sõltumata asukohast ja kodakondsusest. Juhul kui nad tabatakse korduvalt ebaseaduslikult kalapüügilt, siis tänu uuele punktisüsteemile kaotavad nad lõpuks oma kalapüügiloa.

„Kui me ei suuda jõustada endi eeskirju, siis vähendab see kogu ühise kalanduspoliitika usaldusväärsust sõltumata selle tugevusest. Meil on nüüd terviklik kontrolli- ja jõustamissüsteem ning ma loodan, et ELi kalapüügieeskirjade järgimine hakkab nüüdsest paranema. Me ei saa enam lubada isegi väikesel hulgal kaluritel neid eeskirju eirata ning pääseda karistamatult. Lisaks sellele, et see on ebaõiglane, takistab see ka kaitsmiseks tehtud jõupingutuste mõju, tekitab turuhäireid ebaausa konkurentsi tõttu, karistab seaduskuulekaid kalureid ja vähendab eeskirjade järgijate hulka ning eelkõige hävitab kalavarusid,” ütles merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki.

Rakenduseeskirjad oli vaja vastu võtta, et muuta 2010. aasta kontrollimäärus terviklikult kohaldatavaks. Uute eeskirjadega:

  • võimaldatakse teostada kontrolli „võrgust toidulauani”, hõlmates tarneahela kõik etapid; jälgitavussüsteem võimaldab inspektoritel rikkumisi kindlaks teha ahela mis tahes etapis;

  • on kehtestatud konkreetsed mehhanismid võrdsete tingimuste tagamiseks kaluritele, ettevõtjatele ja liikmesriikidele. Karistusi on ühtlustatud ning uue punktisüsteemiga tagatakse, et tõsiste rikkumistega kaasnevad sarnased tagajärjed kõigis liikmesriikides;

  • kaasneb märkimisväärne lihtsustamine, sest kõik kohaldatavad ELi kalanduskontrolli eeskirjad, mis seni olid hajutatud mitmete eri instrumentide vahel, on nüüd ühes ühtses tekstis;

  • üldistatakse uue tehnoloogia kasutamist, mis vähendab ettevõtjate ja ametiasutuste jaoks halduskulusid ning muudab andmete kontrollimise lihtsamaks, seega tõhusamaks.

Uues määruses esitatakse ka üksikasjad mehhanismide kohta, mida komisjon võib kasutada tagamaks, et liikmesriigid järgivad nõudeid: suuremad volitused kontrollimise, sõltumatute kontrollide ja auditi teostamiseks, haldusuurimisteks, ELi rahastamise peatamiseks või tühistamiseks ning kvootide ja püügikoormuse vähendamiseks juhul, kui liikmesriigi kontrollisüsteem näib olevat ebatõhus.

Rakendamise lihtsustamiseks annab komisjon liikmeriikidele rahalist abi, kaasrahastades teatavat liiki projekte, eelkõige neid, mis keskenduvad uutele tehnoloogilistele lahendustele.

Taustteave

Kalanduseeskirjad ja kontrollisüsteemid lepitakse kokku ELi tasandil, kuid neid rakendatakse ELi liikmesriikide riigiasutuste ja inspektorite poolt.

Äsja vastu võetud rakendusmäärus on viimane osa ELi kalanduskontrolli poliitika ulatuslikust reformist, mis algas 2008. aastal. Uus süsteem põhineb kolmel sambal: ebaseadusliku püügi vastane määrus, millega tagatakse, et kõik kalandustooted, mis ELi imporditakse või EList eksporditakse on täielikult kooskõlas kõigi asjakohaste kaitse- ja majandamismeetmetega; kalapüügilubade määrus, millega kehtestatakse raamistik ELi ettevõtjatele loa andmiseks püügitegevuseks ELi vetest väljaspool ning välisettevõtjatele loa andmiseks püügitegevuseks ELi vetes ja kontrollimäärus ise, millega luuakse täielikult uus õigusraamistik ühise kalanduspoliitika kontrollimiseks ja jõustamiseks.

Lisateave

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_et.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar