Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/461

Brusel, 12. apríla 2011

Digitálna agenda: Komisia sa zaujíma o názory na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti vyplývajúce z využívania IKT (eZdravotníctvo)

Európska komisia sa zaujíma o názory občanov a iných zainteresovaných strán na to, akým spôsobom môže byť EÚ nápomocná pri poskytovaní širokého spektra výhod v oblasti kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti vyplývajúcich z využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) (takzvané eZdravotníctvo). IKT už v súčasnosti zohrávajú ústrednú úlohu pri riešení rozličných problémov, ktorým čelia systémy zdravotnej starostlivosti v celej EÚ, vrátane starnutia obyvateľstva, nárastu počtu chronických ochorení, znižovania rozpočtových prostriedkov a nedostatku pracovníkov v zdravotníctve, napríklad tým, že umožňujú diagnózu a monitorovanie stavu pacienta na diaľku a spoločné využívanie zdravotných záznamov pacienta odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti. eZdravotníctva má stále značný potenciál na ďalší rozvoj v budúcnosti. eZdravotníctvo môže takisto významným spôsobom prispieť k tomu, aby ľudia prežívali dôstojnejší a nezávislejší život najmä vo vyššom veku. Čoraz viac pacientov proaktívne využíva nové technológie na to, aby sa dozvedeli viac o chorobách, ba dokonca aj ovplyvňovali svoj zdravotný stav. eZdravotníctvo nikdy nenahradí ľudský dotyk, no pomôže poskytovateľom zdravotnej starostlivosti venovať viac času priamemu kontaktu s ich pacientmi. Podpora eZdravotníctva je jedným z hlavných cieľov Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Verejná online konzultácia potrvá do 25. mája. Odpovede získané v rámci konzultácie budú použité na prípravu akčného plánu eZdravotníctva na roky 2012 – 2020, ktorý má Komisia predložiť do konca roka 2011.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „V dobe, keď musia jednotlivci i vlády dávať pozor na každé euro, môže eZdravotníctvo prispieť k zlepšeniu efektivity systémov zdravotnej starostlivosti a posilniť hospodárstvo, ako aj postavenie pacientov. Uvítam každý názor na to, ako sa dá eZdravotníctvo čo najlepšie využívať v prospech všetkých.“

Komisia vyzýva všetky zainteresované strany vrátane profesionálnych zdravotníkov a pacientov, aby poskytli svoje názory na hlavné prínosy elektronického zdravotníctva, hlavné prekážky brániace rozsiahlemu nasadeniu technológií a opatrenia, ktoré by mala Európska komisia prijať na prekonanie týchto prekážok. Zainteresované strany môžu navyše poskytnúť svoje názory na to, ako čo najlepším spôsobom zlepšiť interoperabilitu systémov, ako by mala Komisia riešiť právne záležitosti súvisiace s eZdravotníctvom a ako čo najlepšie podporovať inovácie.

Dotazník má za cieľ konkrétne získať názory v týchto cieľových oblastiach:

  • zvyšovanie povedomia o výhodách a príležitostiach eZdravotníctva;

  • riešenie problémov interoperability medzi technológiami eZdravotníctva;

  • zlepšovanie právnej istoty eZdravotníctva;

  • podpora inovácií a výskumu v eZdravotníctve.

Pripravovaný akčný plán eZdravotníctva na roky 2012 – 2020 bude príležitosťou na to, aby sa ďalej využili opatrenia prvého takéhoto akčného plánu (pozri IP/04/580), ktorý sa začal realizovať v roku 2004. Jeho cieľom bude posunúť tieto opatrenia na novú úroveň a poskytnúť Európe dlhodobejšiu víziu v oblasti eZdravotníctva v kontexte Digitálnej agendy pre Európu, ako aj v kontexte Inovácie v Únii a Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie.

Dotazník zároveň pomôže Komisii posúdiť, či sú politické ciele, ktoré navrhuje, technicky uskutočniteľné, využiteľné v praxi a v súlade s očakávaniami zainteresovaných strán. Odpovede treba poskytnúť do 25. mája a budú použité na vypracovanie akčného plánu eZdravotníctva na roky 2012 – 2020.

Súvislosti

Európska komisia investuje do výskumu v oblasti eZdravotníctva už vyše 20 rokov. Od roku 2004, keď bol spustený prvý akčný plán eZdravotníctva, pracuje aj na cielených politických iniciatívach, ktoré sú zamerané na podporu rozsiahleho nasadenia technológií eZdravotníctva v celej EÚ.

V roku 2010 boli ako súčasť stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast spustené hlavné iniciatívy Digitálna agenda pre Európu a Inovácia v Únii. V obidvoch hlavných iniciatívach zohráva eZdravotníctvo dôležitú úlohu: Digitálna agenda pre Európu zahŕňa niekoľko cielených opatrení a cieľov eZdravotníctva v rámci rozsiahlejšej stratégie so zameraním na udržateľné zdravotníctvo a podporu dôstojného a nezávislého života prostredníctvom IKT. Stratégia Inovácia v Únii zavádza koncepciu pilotného projektu Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie, ktorý sa začína realizovať v roku 2011.

Verejná konzultácia k akčnému plánu eZdravotníctva (APeZ) na roky 2012 – 2020:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Webová stránka Digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webové stránky Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar