Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/457

Bryssel 11. huhtikuuta 2011

Liikenne: komissiolta lisätoimia lentomatkustajien oikeuksien kunnioittamiseksi

Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas ilmoitti tänään joukosta toimenpiteitä, joilla selkeytetään ja parannetaan matkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Toimenpiteiden myötä matkustajat voivat helpommin hyödyntää oikeuksiaan ja toimiala hyötyy varmuuden paranemisesta ja yhtäläisistä toimintaedellytyksistä koko EU:ssa. Varapuheenjohtaja ilmoitti myös aikomuksestaan käynnistää sidosryhmien vuoropuhelu, jonka pohjalta EU:n asetusta lentomatkustajien oikeuksista tarkastellaan uudelleen. Komissio tekee asetusta koskevan ehdotuksen vuonna 2012. Uudelleentarkastelussa on määrä selkeyttää tärkeimpiä seikkoja, kuten vastuun rajoittamista poikkeuksellisissa olosuhteissa, korvausmääriä, matkustajien uudelleenreitityksen toimivuutta, riskinjakoa toimitusketjun operaattoreiden kesken sekä muita kysymyksiä, joissa on vielä heikkouksia (esim. suojaa matkatavaroiden käsittelyvirheiden tai lentojen aikataulumuutosten varalta).

”Matkustajien oikeuksia koskeva EU:n lainsäädäntö on ollut valtava edistysaskel, joka on taannut matkustajille eräänlaisen suojaverkon, vähentänyt selvästi tiettyjä kaupallisia käytäntöjä ja parantanut normeja kautta toimialan", toteaa liikenteestä vastaava Euroopan komission puheenjohtaja Siim Kallas ja jatkaa: Vaikka ensimmäisten kuuden vuoden aikana on saatu paljon kokemusta, on vielä aloja, joilla on parantamisen varaa. Seuraava askel on sääntöjen täytäntöönpanon vahvistaminen: paperilla olevia oikeuksia on alettava myös soveltaa käytännössä. Tulevaisuutta silmällä pitäen meidän on myös pohdittava uudelleen tiettyjä seikkoja, minkä vuoksi lainsäädäntöä on analysoitava yksityiskohtaisesti ja tarkasteltava uudelleen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä voimme oppia matkustajille ja toimialalle vuoden 2010 tuhkakriisin ja lumisolosuhteiden vuoksi aiheutuneista vaikeuksista. Nyt käynnistettävällä työllä tukitaan porsaanreiät asianmukaisesti, lujitetaan puutteellisia säännöksiä ja selkeytetään tilannetta matkustajien ja toimialan osalta niiltä osin kuin kuuden vuoden aikana on ilmennyt selkeää tarvetta mukautuksiin ja hienosäätöön.”

Näistä toimista ilmoitettiin tänään samaan aikaan, kun komissio julkisti lentomatkustajien oikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksista annetun asetuksen ensimmäisistä kuudesta soveltamisvuodesta laaditun katsauksen. Analyysi julkaistaan kahdessa tiedonannossa, joissa käsitellään matkustajien oikeuksien soveltamista, ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa, jossa annetaan vuosia 2007–2009 koskevia tietoja tietyistä tärkeimmistä suuntauksista. Tällaisia tietoja ovat muun muassa niiden lentojen lukumäärä, joiden osalta lentomatkustaja-asetusta on sovellettu (0,5 prosenttia), jäsenvaltioiden viranomaisten tavat määrätä seuraamuksia ja merkittävästi viivästyvien lentojen prosenttiosuus.

Jatkotoimet:

Komissio aikoo lyhyellä aikavälillä toteuttaa joukon toimenpiteitä parantaakseen matkustajien oikeuksien Euroopan laajuista soveltamista. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa kansallisten valvontaelinten verkoston tehtävien terävöittäminen (jotta verkosto päättäisi tarvittaessa matkustajien oikeuksien yhdenmukaista tulkintaa ja täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä); liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista annettua asetusta (EY) N:o 1107/2006 koskevien kansallisten valvontaelinten tulkintaohjeiden julkaiseminen (vuonna 2011); uuden foorumin luominen kuluttajaryhmiltä, kansalaisjärjestöiltä ja toimialalta saatavaa matkustajien oikeuksia ja niiden täytäntöönpanoa koskevaa palautetta varten sekä tiedottamisen ja kampanjoinnin lisääminen.

Asetuksen (EY) N:o 261/2004 uudelleentarkastelun valmistelemiseksi komissio aikoo vuonna 2011 suorittaa vaikutusten arvioinnin ja käynnistää julkisen kuulemisen seikoista, joita uudelleentarkastelussa mahdollisesti käsitellään. Tällaisia seikkoja ovat mm. poikkeuksellisissa olosuhteissa syntyvien vastuukysymysten selventäminen, korvausten oikeasuhteisuus, toimiva uudelleenreititys sekä oikeudet matkatavaroiden käsittelyvirhe- ja lentojen aikataulumuutostapauksissa.

Matkustajien oikeuksien panemiseksi täytäntöön johdonmukaisesti kaikissa liikennemuodoissa komissio aikoo jo tänä vuonna julkaista tiedonannon, jossa selvennetään tärkeimpiä käsitteitä, jotta niitä sovellettaisiin samalla tavalla kaikissa liikennemuodoissa – niin rautateillä kuin lento-, meri- ja linja-autoliikenteessäkin – myös tapauksissa, joissa uudelleenreitityksessä käytetään muita liikennemuotoja.


Side Bar