Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

Bryssel den 11 april 2011

Konsumenternas medvetenhet och kunskap oroväckande låg enligt undersökning

Inte ens hälften av EU:s konsumenter känner sig trygga, tillräckligt kunniga och skyddade som konsumenter, enligt en Eurobarometerundersökning som publiceras idag med anledning av den europeiska konsumentkonferensen 2011. Starka konsumenter tycker att det är lätt att välja rätt i utbudet, känner till sina rättigheter och vet vart de ska vända sig för att få gottgörelse om något skulle gå fel. Andra tycker det är svårt att välja rätt, känner inte till sina rättigheter, stöter på fler problem och tenderar att inte gå vidare när något har gått fel. Mer än var femte konsument i EU uppger att de har stött på problem under de senaste 12 månaderna, till en uppskattad kostnad av ca 0,4 % av EU:s BNP. De flesta konsumenterna klagar visserligen hos detaljhandlarna, men få av dem går vidare om de inte får rättelse. Många konsumenter tycker det är svårt att utföra enkla räkneoperationer, förstå viktig information, känna igen olagliga försäljningsmetoder eller känna till vilka rättigheter de har. Flertalet kände inte till att de kunde lämna tillbaka en defekt vara eller få den reparerad eller utbytt.

– De oroväckande resultaten visar att många konsumenter löper risk att drabbas av bedrägerier och aggressiva försäljningsmetoder och att de inte vet att de har ångerrätt och på så sätt kan undgå att göra onödiga inköp. Om det är svårt för konsumenterna att göra val och undvika att komma till skada så drabbas också innovativa och hederliga företag som driver tillväxten. Vi måste ta hänsyn till dessa resultat om vi vill hjälpa konsumenterna på en alltmer komplicerad marknad med ett överflöd av information, säger EU:s kommissionär för hälso- och konsumentskyddsfrågor John Dalli.

Undersökningen

Undersökningen genomfördes 2010 i 29 länder (EU-länderna, Island och Norge) där 56 471 konsumenter besvarade 70 frågor inom tre nyckelområden för konsumentinflytande: kunskap, medvetenhet om vilka rättigheter man har och vilja att hävda dessa rättigheter. Man vill öka kunskapen om konsumenternas kunskap, medvetenhet och förmåga att hävda sig, för att lättare kunna utarbeta en strategi som tar hänsyn till konsumenternas faktiska agerande, både på EU-nivå och i de enskilda länderna.

De viktigaste resultaten

Undersökningen visar att konsumenternas medvetenhet och kunskap är oroväckande låg. Men det finns goda möjligheter att stärka konsumenternas ställning och därigenom öka antalet nöjda konsumenter och minska antalet konsumenter som stöter på problem. Internet och medierna är viktiga för att förbättra konsumenternas ställning, eftersom mer än 38 % av dem använder internet för att jämföra produkter och med tanke på att medierna når ut direkt till konsumenterna.

Problem som konsumenterna stöter på och möjligheten att få gottgörelse

Mer än en femtedel av de intervjuade konsumenterna hade stött på problem som föranlett klagomål. Kostnaderna för dessa problem uppskattas till 0,4 % av EU:s BNP. Lågutbildade och äldre försöker mer sällan få gottgörelse, trots att de stöter på problem lika ofta som andra. Undersökningen bekräftar att det är viktigt att lätt kunna söka gottgörelse. Många problem skulle kunna lösas om det fanns mekanismer för alternativ tvistlösning.

Konsumentkunskap

Konsumenterna tycker det är svårt att utföra enkla räkneoperationer och bara 45 % svarade rätt på tre konsumentrelaterade frågor. Två av tio klarade inte av att välja det billigaste alternativet när de köpte platteve. Bara 58 % klarade av att läsa ingrediensförteckningar och 18 % kände inte igen bäst-före-datum. Inte mer än 2 % av konsumenterna kände igen fem vanliga logotyper för offentlig information. 33 % trodde att CE-märket betyder ”tillverkad i Europa” och bara 25 % visste att det betyder att produkten följer EU-lagstiftningen. Många kunde inte namnge någon konsumentorganisation i det egna landet.

Konsumenternas kännedom om de egna rättigheterna

Flertalet konsumenter kände inte till sina grundläggande rättigheter, t.ex. att de har rätt att få en defekt vara reparerad, ersatt eller återbetald under 18 månader efter köpet, att de har 14 dagars ångerrätt vid internetavtal om finansiella tjänster om de ändrar sig eller hittar ett bättre erbjudande samt att de har ångerrätt vid avtal som de tecknat med en dörrförsäljare.

Testa dig själv och läs mer

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Eurobarometer 342

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Läs mer om konsumenternas inställning i IP/11/280 om femte resultattavlan för konsumentmarknaderna:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu


Side Bar