Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

Brusel 11. apríla 2011

Prieskum odhalil znepokojujúco nízku úroveň povedomia a zručností spotrebiteľov

Podľa štúdie Eurobarometra, ktorá sa dnes zverejnila pri príležitosti Európskeho spotrebiteľského samitu 2011, sa menej ako 50 % spotrebiteľov považuje za sebaistých, informovaných a chránených spotrebiteľov. Spotrebitelia s posilneným postavením ľahko identifikujú najlepšiu ponuku, poznajú svoje práva, a keď niečo nie je v poriadku, hľadajú nápravu. Zraniteľní spotrebitelia len ťažko chápu možnosti vo výbere, ktorým čelia, nepoznajú svoje práva, trpia viacerými problémami a nie sú ochotní konať, keď niečo nie je v poriadku. Ujma nahlásená spotrebiteľmi sa odhaduje približne na 0,4 % HDP EÚ, čo zodpovedá viac ako pätine spotrebiteľov EÚ, ktorí nahlásili problém v uplynulých 12 mesiacoch. Hoci sa väčšina spotrebiteľov sťažuje maloobchodníkom, väčšina z tých, ktorí nedostanú uspokojivú odpoveď, už nepodnikne žiadne ďalšie kroky. Značné množstvo spotrebiteľov nezvláda každodenné výpočty, nerozumie kľúčovým informáciám, nevie rozpoznať nezákonné predajné praktiky, ani nepozná svoje práva. Väčšina respondentov nevedela, že má právo na vrátenie, opravu alebo výmenu chybného výrobku.

John Dalli, komisár EÚ zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, sa vyjadril: „Zo znepokojujúcich výsledkov vyplýva, že mnohí spotrebitelia sú potenciálne zraniteľní, pokiaľ ide o podvody, nekalé obchodné praktiky či predaj pod nátlakom, pričom si neuvedomujú, že si môžu svoj výber ešte premyslieť a vyhnúť sa tak zbytočným nákupom. Ak sa spotrebitelia nemôžu ľahko rozhodnúť a vyhnúť sa ujme, trpia tým nielen oni, ale aj inovačné, poctivé podniky, ktoré sú motorom rastu“. Na záver komisár dodal: „Tieto výsledky budeme musieť zohľadniť, ak chceme pomôcť spotrebiteľom na čoraz zložitejšom trhu, kde sú zaplavení informáciami.“

Prieskum:

Prieskum sa vykonal v roku 2010 v 29 krajinách (EÚ 27, Island a Nórsko) s 56 471 spotrebiteľmi, ktorým sa položilo 70 otázok pokrývajúcich 3 hlavné oblasti týkajúce sa posilneného postavenia: zručnosti spotrebiteľov; povedomie spotrebiteľov, pokiaľ ide o ich vlastné práva; asertivita spotrebiteľov. Cieľom je získať poznatky o schopnostiach, povedomí a asertivite spotrebiteľov, aby sa pri navrhovaní a vypracúvaní lepších politík na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, zohľadnilo skutočné správanie spotrebiteľov.

Kľúčové zistenia:

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že povedomie a zručnosti spotrebiteľov sú znepokojujúco nízke. Existuje však značný potenciál na posilnenie postavenia spotrebiteľov, a tým aj na ich väčšiu spokojnosť a menšiu ujmu. Internet a médiá s možnosťou priameho kontaktu s občanmi zohrávajú kľúčovú úlohu pri posilňovaní postavenia spotrebiteľov: viac ako 38 % spotrebiteľov používa internet na porovnávanie výrobkov.

Ujma spotrebiteľov a jej náprava

Viac ako jeden z piatich opýtaných Európanov sa stretol s problémom, na ktorý sa mohol oprávnene sťažovať. Ujma spotrebiteľov sa odhaduje na 0,4 % HDP EÚ. Občania s nižším vzdelaním a starší občania sa viac zdráhajú hľadať nápravu, i keď pravdepodobnosť, že sa stretnú s problémami, nie je menšia. Prieskum potvrdil dôležitosť prístupu k riadnej náprave. Mnohé z týchto problémov by sa mohli vyriešiť, keby sme mali k dispozícii viac mechanizmov alternatívneho riešenia sporov (ADR).

Zručnosti spotrebiteľov

Pokiaľ ide o matematické zručnosti, spotrebitelia zápasia s jednoduchými výpočtami: iba 45 % z nich dokázalo správne odpovedať na tri otázky súvisiace so spotrebiteľskou tematikou. Pokiaľ ide o finančné zručnosti, dvaja z desiatich opýtaných neboli schopní vybrať si najlacnejšiu možnosť pri kúpe plochej televíznej obrazovky. Iba 58 % si správne prečítalo zložky potravín na etikete a 18 % nebolo schopných zistiť dátum odporúčanej spotreby. Iba 2 % spotrebiteľov spoznalo päť bežných emblémov verejných informácií. 33 % spotrebiteľov sa domnievalo, že značka CE znamená „vyrobené v Európe“ a iba 25 % poznalo jej skutočný význam, teda že výrobok „spĺňa právne predpisy EÚ“. Mnohí nevedeli uviesť ani jednu spotrebiteľskú organizáciu vo svojej krajine.

Povedomie spotrebiteľov, pokiaľ ide o ich vlastné práva

Väčšina spotrebiteľov si nebola vedomá svojich základných práv, ako je právo na opravu, náhradu alebo úhradu chybného výrobku do 18 mesiacov po kúpe, právo na zrušenie zmluvy s finančnými službami on line do 14 dní, ak si to spotrebitelia rozmyslia alebo nájdu lepšiu ponuku, alebo v podobnom zmysle, právo na zrušenie zmluvy uzavretej s podomovým predajcom.

Možnosť otestovať sa a získať ďalšie informácie a dokumenty

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Pozri Eurobarometer 342

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Ďalšie informácie o postojoch spotrebiteľov nájdete v dokumente IP/11/280, 5. hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu


Side Bar