Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

Brüssel, 11. aprill 2011

Uuring: tarbijate teadlikkuse ja asjatundlikkuse tase murettekitavalt madal

2011. aasta Euroopa tarbijaküsimusi käsitleva tippkohtumise puhul täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt tunneb alla 50% küsitletutest ennast ELis tarbijana kindlalt, piisavalt teadlikuna ning kaitstuna. Teadlikud tarbijad tunnevad paremini ära parimad pakkumised, teavad oma õiguseid ja nõuavad probleemide korral kahju heastamist. Väheteadlikel tarbijatel on raske teha valikuid, nad ei tunne oma õigusi, neil on tarbijana rohkem probleeme ning nad ei püüa neid lahendada. Tarbijate kantud kahju on hinnanguliselt 0,4% ELi SKPst ning rohkem kui iga viies ELi tarbija teatab, et on viimase 12 kuu jooksul probleemidega silmitsi olnud. Suurem osa tarbijatest siiski esitab probleemi korral kaebuse jaemüüjale, kui aga positiivset vastust ei saada, jätab enamik tarbijatest kahju heastamise taotlemise pooleli. Väga paljudel tarbijatel on raskusi lihtsate arvutuste tegemise, olulisest teabest arusaamise ja illegaalse müügitegevuse äratundmisega ning oma õigustest ei olda piisavalt teadlikud. Enamik vastajatest ei teadnud, et neil on õigus vigane toode tagastada, lasta see parandada või ümber vahetada.

ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Murettekitavad tulemused näitavad, et suur hulk tarbijaid võib sattuda pettuste ja agressiivsete müügimeetodite ohvriks ning nad ei tea, et neil on õigus tarbetu ost tühistada. Kui tarbijatel ei ole võimalik lihtsaid valikuid teha ja kahju vältida, kannavad lisaks neile kahju ka innovaatilised ja ausad ettevõtted, mis hoogustavad majanduskasvu.” Kokkuvõtvalt lausus ta: „Nende tulemustega tuleb arvestada, kui tahame aidata tarbijatel toime tulla üha keerulisemaks muutuvas turuolukorras ja teabe ülekülluses.”

Uuring:

Uuring tehti 2010. aastal ja selles osales 56 471 tarbijat 29 riigist (EL 27, Island ja Norra). Esitati 70 tarbijate mõjuvõimu käsitlevat küsimust kolmes peamises valdkonnastarbijaoskused, teadlikkus oma õigustest ja võime ennast maksma panna. Uuringu eesmärk on saada teada, millised on tarbijate võimalused, teadlikkus ja enesekehtestamisoskus, et nii ELis kui ka liikmesriikides paremini kujundada ja arendada poliitikat, mis võtab arvesse tegelikke käitumismalle.

Põhijäreldused

Uuringu tulemused on murettekitavad. Need näitavad, et tarbijate teadlikkus ja tarbijaoskuste tase on madal. Tarbijate mõjuvõimu on siiski võimalik suurendada ja parandada seega tarbijate heaolu ja vähendada neile põhjustatavat kahju. Internetil ja meedial on oluline roll tarbijate mõjuvõimu suurendamisel, kuna üle 38% tarbijatest kasutab Internetti toodete võrdlemiseks ning meediakanalite kaudu on võimalik jõuda otse tarbijani.

Tarbijate kantud kahju ja selle heastamine

Rohkem kui üks viiest eurooplasest on kokku puutunud probleemidega, mille puhul on põhjust kaebuse esitamiseks. Tarbijate kahju on hinnanguliselt 0,4% ELi SKPst. Eakamad ja madalama haridustasemega inimesed on vähem valmis nõudma kahju heastamist, kuigi probleemid mõjutavad neid samamoodi kui teisigi. Uuring kinnitab, et tõhusate kahjuheastamisvõimaluste loomine on oluline. Paljud praegused raskused oleks võimalik ületada, kui meil oleks vaidluste lahendamiseks rohkem alternatiivseid võimalusi.

Tarbijaoskused

Tarbijatel on raske toime tulla isegi lihtsate arvutustega – ainult 45% vastas kolmele tarbimisega seotud küsimusele õigesti. Kümnest inimesest kaks ei osanud lameekraaniga televiisori ostmiseks kõige soodsamat varianti valida. Ainult 58% sai koostisainete loetelust õigesti aru ja 18% ei osanud säilivusaega kindlaks teha. Ainult 2% tarbijatest tundis ära viis enamlevinud üldteabesümbolit. 33% tarbijatest arvas, et CE-märgis tähendab „toodetud Euroopas” ja ainult 25% teadsid selle õiget tähendust, s.t et toode on kooskõlas ELi õigusaktidega. Paljud inimesed ei osanud nimetada ühtegi oma riigi tarbijaorganisatsiooni.

Tarbijate teadlikkus oma õigustest

Enamik tarbijaid ei olnud teadlikud oma põhiõigustest, nagu õigus lasta vigane toode parandada või asendada või saada raha tagasi 24 kuu jooksul pärast ostukuupäeva, õigus tühistada Internetis sõlmitud finantsteenuseleping 14 päeva pärast sõlmimist otsuse muutmise või parema pakkumise saamise korral ning õigus tühistada lävemüügi teel sõlmitud leping.

Kontrolli oma oskusi ja tutvu lisateabe ning -dokumentidega

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Eurobarometer 342

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Lisateave tarbijate hoiakute kohta on esitatud dokumendis IP/11/280, mis on seotud tarbijaturgude tulemustabeliga:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu


Side Bar