Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/454

Briselē, 2011. gada 11. aprīlī

Komisijas ziņojums – Eiropas apcietināšanas orderis palīdz apkarot pārrobežu noziedzību, tomēr ES dalībvalstis varētu uzlabot tā izmantošanu

Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā darba, mācību vai atpūtas nolūkos. Taču atvērtajām robežām nevajadzētu ļaut noziedzniekiem izmantot ceļošanu uz citu dalībvalsti, lai izvairītos no tiesas. Eiropas apcietināšanas orderis, kas ir spēkā kopš 2004. gada, ir efektīvs līdzeklis to cilvēku nogādāšanai no vienas ES valsts uz otru, kas tiek turēti aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tādējādi noziedzniekiem Eiropā tiek liegta iespēja paslēpties. Piemēram, pateicoties šai sistēmai, no Spānijas uz Apvienoto Karalisti ir nogādāti atpakaļ neskaitāmi aizdomās turētie par narkotiku kontrabandu, slepkavībām un bērnu seksuālu izmantošanu. Kaut arī panākumi ir visai ievērojami, Komisija šodien publicētajā ziņojumā pauž uzskatu, ka ES dalībvalstis varētu vēl vairāk uzlabot sistēmas darbību, kuras pamatā ir valstu tiesu sistēmu savstarpēja paļāvība. Dalībvalstīm Eiropas apcietināšanas orderis jāizmanto, pienācīgi ievērojot pamattiesības un izvērtējot izdošanas nepieciešamību katrā atsevišķā gadījumā.

"Eiropas apcietināšanas orderis ir svarīgs līdzeklis noziedznieku notveršanai, bet dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tas tiek izmantots pareizi, " teica priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Valstu valdībām ir jāstiprina tiesu sistēmu savstarpējā uzticēšanās, lai Eiropas apcietināšanas orderis darbotos vēl efektīvāk. Ņemot vērā Eiropas apcietināšanas ordera ievērojamo ietekmei uz pamattiesībām, to nevar izdot mehāniski vai automātiski par noziedzīgiem nodarījumiem, kas nav patiešām nopietni, piemēram, par velosipēda zādzību."

Komisijas ziņojumā ir veikts novērtējums par to, kā dalībvalstis ir īstenojušas Eiropas apcietināšanas orderi kopš 2007. gada, un apkopota informācija par tā līdzšinējo darbību. Dalībvalstis laikposmā no 2005. gada līdz 2009. gadam ir izdevušas 54 689 Eiropas apcietināšanas orderus, kā rezultātā ir nodoti 11 630 aizdomās turētie. Minētajā laikposmā apcietināšanas orderis ir ievērojami paātrinājis aizdomās turēto personu nosūtīšanu starp ES valstīm. Izdošanas procedūras ilgums pirms apcietināšanas ordera ieviešanas vidēji bija viens gads, bet tagad tas ir samazinājies līdz 16 dienām, ja aizdomās turētā persona piekrīt nodošanai, vai līdz 48 dienām, ja tā nepiekrīt. Eiropas apcietināšanas orderis tādējādi ir kļuvis par īpaši nozīmīgu līdzekli cīņā pret noziedzību un par svarīgu ES iekšējās drošības aspektu.

Pateicoties Eiropas apcietināšanas orderim, nodoto personu vidū ir Itālijā noķertais nesekmīgais Londonas spridzinātājs, Spānijā atrastais sērijveida slepkava no Vācijas, Apvienotās Karalistes izdotais narkotiku kontrabandists no Maltas, kā arī Itālijas meklētie bruņotas laupītāju bandas locekļi, kurus arestēja sešās dažādās ES valstīs, bet pavisam nesen piecās valstīs norisinājās liela starptautiska operācija, kuras rezultātā tika likvidēts liels noziedzīgs tīkls, kas organizēja kravu zādzības uz lielceļiem.

Ņemot vērā Eiropas apcietināšanas ordera panākumus, optimizējot aizdomās turēto personu izdošanu ES bez iekšējām robežām, Komisija tomēr atzīst, ka tā darbību iespējams vēl vairāk uzlabot. Ziņojumā uzsvērts, ka Eiropas apcietināšanas ordera efektivitāti varētu kavēt bažas saistībā ar pamattiesību ievērošanu dalībvalstīs un iespējama tā pārmērīga lietošana lietās, kas nav sevišķi nopietnas.

Dažus no šiem jautājumiem Komisija plāno atrisināt, ieviešot ES minimuma standartus attiecībā uz aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesībām, lai tādējādi nodrošinātu, ka tiek ievērotas tiesības uz taisnīgu tiesu. ES jau ir pieņēmusi tiesību aktu par tiesībām uz rakstisku un mutisku tulkojumu kriminālprocesā (IP/10/1305), un ir ierosināti vienoti noteikumi, kas garantētu, ka aizdomās turētās personas saņem informāciju par savām tiesībām (IP/10/1652). Ir plānoti arī citi pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi advokātam un tiesības sazināties ar ģimenes locekļiem un darba devēju. Visi šie pasākumi attieksies uz aizdomās turētajiem, kuriem piemēro Eiropas apcietināšanas orderi, tādējādi palīdzot nodrošināt pamattiesību ievērošanu.

Taču par galvenajiem uzlabojumiem Eiropas apcietināšanas ordera īstenošanā ir atbildīgas dalībvalstis. Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai sistēmas uzticamību nemazinātu liels skaits apcietināšanas orderu, kas izsniegti par tādiem ne pārāk nozīmīgiem nodarījumiem kā velosipēda zādzība. Pirms apcietināšanas ordera izdošanas dalībvalstu tiesu iestādēm būtu jāapsver nodarījuma smagums, iespējamā soda ilgums un apcietināšanas ordera izpildes izmaksas un ieguvumi. Īstenojot orderi, ir rūpīgi jāievēro samērīguma princips.

Lai uzlabotu sistēmas darbību, Komisija:

  • aicinās ES dalībvalstis novērst nepilnības gadījumos, kad valstu tiesību akti nav pilnībā saderīgi ar pamatlēmumu par Eiropas apcietināšanas ordera izveidi;

  • lūgs dalībvalstis nodrošināt, ka juridisko profesiju pārstāvji, piemēram, prokurori, neizdod apcietināšanas orderi maznozīmīgu nodarījumu gadījumā saskaņā ar vadlīnijām, kas izklāstītas apcietināšanas ordera rokasgrāmatā, tostarp arī tajās valstīs, kurās krimināllietas ierosināšana ir obligāta;

  • līdz 2011. gada beigām iesniegs priekšlikumus, kas veicinās policijas un tiesu iestāžu darbinieku un juridisko profesiju pārstāvju mācības par apcietināšanas orderi, lai nodrošinātu saskaņotu un efektīvu ordera izmantošanu un uzlabotu informētību par jaunajiem ES procesuālo tiesību aizsardzības pasākumiem;

  • mudinās dalībvalstis īstenot papildu pasākumus (četri pamatlēmumi), kas pievēršas tādu jautājumu risināšanai kā sodu izpildes nodošana un aizmuguriski spriedumi;

  • centīsies uzlabot statistikas datu vākšanu par apcietināšanas orderi no dalībvalstīm, lai sistēmu varētu atbilstoši novērtēt;

  • turpinās cieši uzraudzīt apcietināšanas ordera darbību un apsvērt visus iespējamos nepilnību risinājumus, ietverot arī turpmākus pasākumus procesuālo tiesību uzlabošanai.

Priekšvēsture

Šis ir Komisijas trešais ziņojums, kopš 2004. gada janvārī stājās spēkā jauna izdošanas sistēma dalībvalstu starpā – Eiropas apcietināšanas orderis.

Turpmāka informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

European Arrest Warrants in Member States – Number of issued European Arrest Warrants ('issued') and number of European Arrest Warrants resulting in the effective surrender of the person sought ('executed') from year 2005 to year 2009


Side Bar