Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/454

Briuselis, 2011 m. balandžio 11 d.

Komisijos ataskaita rodo, kad Europos arešto orderis padeda kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, bet ES valstybės narės galėtų patobulinti orderio taikymą

Europiečiai turi teisę laisvai keliauti Europos Sąjungoje darbo, studijų ir atostogų tikslais. Tačiau atviros sienos nereiškia, kad nusikaltėliai gali išvengti teisingumo paprasčiausiai išvykdami į kitą valstybę narę. Nuo 2004 m. taikomas Europos arešto orderis yra veiksminga asmenų, įtariamų nusikalstama veika perdavimo iš vienos valstybės narės kitai priemonė, taigi nusikaltėliai Europoje neturi kur pasislėpti. Pavyzdžiui, taikant sistemą į Jungtinę Karalystę iš Ispanijos grąžinti dešimtys įtariamų narkotikų kontrabandininkų, žudikų ir seksualinius nusikaltimus prieš vaikus padariusių asmenų. Nepaisant sėkmės, iš šiandien paskelbto Europos Komisijos tyrimo matyti, kad ES valstybės narės gali patobulinti teisėsaugos institucijų atstovų tarpusavio pasitikėjimu pagrįstos sistemos veikimą. Valstybės narės turėtų naudoti Europos arešto orderį kiekvienu atveju tinkamai atsižvelgdamos į pagrindines teises ir realų ekstradicijos poreikį.

„Europos arešto orderis yra svarbi nusikaltėlių aptikimo priemonė, tačiau valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ji būtų naudojama teisingai, – pažymėjo ES Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. Tam, kad Europos arešto orderio sistema būtų dar veiksmingesnė, nacionalinės vyriausybės turi didinti teisėsaugos sistemų atstovų tarpusavio pasitikėjimą. Europos arešto orderis turi įtakos pagrindinėms teisėms, taigi jis neturėtų būti mechaniškai ar automatiškai išduodamas dėl nelabai sunkių nusikaltimų, pavyzdžiui, dėl dviračių vagysčių.“

Komisijos ataskaitoje įvertinta, kaip valstybės narės įgyvendino Europos arešto orderį nuo 2007 m., ir apibendrinama, kaip jis veikė iki šiol. 2005–2009 m. valstybės narės išdavė 54 689 Europos arešto orderius, dėl to sulaikyta 11 630 įtariamųjų. Per tą patį laikotarpį Europos arešto orderis padėjo gerokai pagreitinti įtariamų kaltininkų perdavimą tarp ES šalių. Iki Europos arešto orderio taikymo pradžios ekstradicija vidutiniškai užtrukdavo vienus metus, tačiau dabar šis laikotarpis sutrumpėjo iki 16 dienų, jeigu įtariamasis sutinka būti perduotas, ir iki 48 dienų – jei nesutinka. Taigi Europos arešto orderis tapo svarbia kovos su nusikalstamumu priemone ir svarbiu ES vidaus saugumo aspektu.

Pritaikius Europos arešto orderį, tarp asmenų, sutikusių su perdavimu, buvo Italijoje sulaikytas nesėkmingai bombą Londone susprogdinti siekęs asmuo, Ispanijoje aptiktas serijinis žudikas vokietis, įtariamas narkotikų kontrabandininkas iš Maltos, kuris buvo išsiųstas iš Jungtinės Karalystės, Italijos ieškotos ginkluotų užpuolikų grupuotės nariai, sulaikyti šešiose skirtingose ES šalyse, o visai neseniai penkiose šalyse sunaikintas stambus krovinių vagių greitkeliuose tinklas.

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Europos arešto orderis padėjo sėkmingai ir veiksmingai išduoti įtariamuosius Europoje be sienų, tačiau taip pat nurodo, kad arešto orderio taikymą būtų galima patobulinti. Ataskaitoje pabrėžiama, kad Europos arešto orderio veiksmingumą gali mažinti abejonės dėl pagrindinių teisių paisymo valstybėse narėse ir galimo pernelyg dažno orderio naudojimo mažareikšmiais atvejais.

Komisija kai kuriuos klausimus sprendžia taikydama būtiniausius ES nusikaltimais įtariamųjų ar kaltinamųjų teisių standartus, kuriais padeda užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. ES jau priėmė teisės aktą dėl teisės į vertimą raštu ir žodžiu baudžiamajame procese (IP/10/1305) ir pasiūlė bendras taisykles, kuriomis užtikrinama, kad įtariamieji būtų informuoti apie savo teises (IP/10/1652). Planuojamos papildomos priemonės, kuriomis būtų užtikrinta galimybė kreiptis į advokatą ir teisė susisiekti su šeimos nariais ir darbdaviais. Kiekviena iš šių priemonių bus taikoma įtariamiesiems, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis, kartu užtikrinant pagarbą jų pagrindinėms teisėms.

Tačiau iš esmės patobulinti Europos arešto orderio įgyvendinimą – valstybių narių atsakomybė. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad arešto orderio sistemai nebūtų kenkiama dėl to, kad išduodama daug arešto orderių dėl nelabai sunkių nusikaltimų, kaip antai dėl dviračių vagysčių. Prieš išduodamos arešto orderį, valstybių narių teisėsaugos institucijos turėtų įvertinti nusikalstamos veikos sunkumą, bausmės trukmę ir arešto orderio vykdymo sąnaudas bei naudą. Taikant orderį būtina visapusiškai laikytis proporcingumo principo.

Taigi tam, kad būtų patobulintas sistemos veikimas, Komisija:

  • ragins ES valstybes nares pašalinti trūkumus, dėl kurių jų teisės aktai nevisiškai atitinka Pagrindų sprendimą dėl Europos arešto orderio;

  • skatins valstybes nares užtikrinti, kad praktikuojantys teisininkai, kaip antai prokurorai, naudodamiesi Europos arešto orderio išdavimo vadovu, neišduotų arešto orderio dėl nesunkių nusikaltimų – įskaitant šalis, kuriose baudžiamasis persekiojimas privalomas;

  • iki 2011 m. pabaigos pateiks pasiūlymų, kuriuose nurodys tobulinti policijos, teisminių institucijų ir praktikuojančių teisininkų mokymus arešto orderio klausimais, kad orderis būtų išduodamas nuosekliai ir veiksmingai ir kad būtų informuojama apie naujas ES procesinių teisių apsaugos priemones;

  • ragins valstybes nares įgyvendinti papildomas priemones (keturis pagrindų sprendimus) dėl tokių klausimų kaip bausmių perkėlimas ir nuosprendžiai nedalyvaujant atsakovui;

  • sieks pagerinti su arešto orderiu susijusių statistinių duomenų rinkimą iš valstybių narių, kad sistemą būtų galima tinkamai įvertinti;

  • toliau atidžiai stebės arešto orderio veikimą ir apsvarstys visas trūkumų šalinimo galimybes, įskaitant procesinių teisių gerinimo priemones.

Pagrindiniai faktai

Tai trečioji Komisijos ataskaita nuo 2004 m. sausio mėn., kai pradėtas taikyti Europos arešto orderis – ekstradicijos tarp valstybių narių sistema.

Papildoma informacija

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

ES Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding.

ANNEX

European Arrest Warrants in Member States – Number of issued European Arrest Warrants ('issued') and number of European Arrest Warrants resulting in the effective surrender of the person sought ('executed') from year 2005 to year 2009


Side Bar