Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/454

Bryssel 11. huhtikuuta 2011

Jäsenvaltioiden tehostettava eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöä

Eurooppalaiset voivat matkustaa EU:ssa vapaasti työn, opintojen tai lomailun merkeissä. Avointen rajojen ei kuitenkaan pitäisi auttaa rikollisia pakoilemaan oikeutta jäsenvaltiosta toiseen. Rikoksesta epäilty on vuodesta 2004 voitu luovuttaa EU-maasta toiseen eurooppalaisen pidätysmääräyksen ansiosta, ja luovutettujen joukossa on ollut esimerkiksi huumeiden salakuljetuksesta, murhasta ja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäiltyjä. Euroopan komission tänään julkaisemassa raportissa todetaan kuitenkin, että vaikka pidätysmääräys onkin ollut menestys, jäsenvaltiot pystyisivät edelleen parantamaan tämän eri kansallisten oikeuslaitosten väliseen luottamukseen perustuvan järjestelmän toimintaa. Jäsenvaltioiden olisi eurooppalaista pidätysmääräystä käyttäessään otettava kussakin tapauksessa asianmukaisesti huomioon perusoikeudet ja epäiltyjen luovuttamisen todelliset tarpeet.

Euroopan komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding toteaa, että eurooppalainen pidätysmääräys on tärkeä keino saada kiinni rikollisia, mutta sitä olisi käytettävä oikein. Jäsenvaltioiden hallitusten on parannettava oikeuslaitostensa välistä luottamusta, jotta tämä väline voi toimia vielä tehokkaammin. Pidätysmääräykseen liittyy merkittäviä perusoikeuksia koskevia vaikutuksia, eikä sitä siis pidä antaa mekaanisesti tai automaattisesti vähäisempien rikkomusten, vaikkapa polkupyörävarkauksien, yhteydessä.

Komission raportissa arvioidaan sitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön vuodesta 2007 alkaen ja minkälaisia kokemuksia sen käytöstä on tähän mennessä saatu. Vuosina 2005–2009 annettiin yhteensä 54 689 eurooppalaista pidätysmääräystä, joiden perusteella luovutettiin 11 630 rikoksesta epäiltyä. Luovutukset EU-maiden välillä myös nopeutuivat selvästi. Ennen pidätysmääräyksen käyttöönottoa luovutusmenettely kesti keskimäärin vuoden, mutta nykyään menettelyyn kuluu 16 päivää, mikäli epäilty hyväksyy luovutuksen, ja muussakin tapauksessa enää 48 päivää. Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä on näin tullut keskeinen rikostentorjunnan väline ja merkittävä osa EU:n sisäistä turvallisuutta.

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla on luovutettu muun muassa Italiassa kiinni otettu epäonnistuneen Lontoon pommi-iskun suunnittelija, Espanjaan paennut saksalainen sarjamurhaaja, Yhdistyneestä kuningaskunnasta Maltaan luovutettu huumekauppias ja Italian etsimä kopla aseellisen ryöstön tekijöitä, jotka otettiin kiinni kuudesta eri EU-maasta. Aivan hiljattain viidessä eri maassa otettiin kiinni moottoritiellä kuljetettavan rahdin varkauksiin syyllistyneen verkoston jäseniä.

Komissio on eurooppalaisen pidätysmääräyksen menestyksestä tyytyväinen, mutta tietoinen siitä, että sen toimintaa voitaisiin parantaa. Julkaistussa raportissa todetaan, että pidätysmääräyksen toimintaa voivat haitata kysymykset perusoikeuksien noudattamisesta jäsenvaltioissa ja sen mahdollisesta liiallisesta käytöstä muissa kuin vakavissa tapauksissa.

Komissio on puuttunut joihinkin näistä kysymyksistä ja pyrkinyt EU:n vähimmäisnormien kautta varmistamaan puolueettomat oikeudenkäynnit rikoksista epäillyille tai syytetyille. EU on jo hyväksynyt lainsäädäntöä oikeudesta käännöksiin ja tulkkaukseen rikosoikeudenkäynnissä (IP/10/1305) ja ehdottanut yhteisiä sääntöjä rikoksesta epäiltyjen oikeudesta saada tietoja (IP/10/1652). Lisäksi suunnitellaan toimia, joilla varmistetaan oikeus saada asianajaja ja pitää yhteyttä perheenjäsenten ja työnantajan kanssa. Kaikkia näitä toimenpiteitä sovelletaan myös henkilöihin, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, mikä edistää heidän perusoikeuksiensa noudattamista.

Kuitenkin päävastuu eurooppalaisen pidätysmääräyksen käytön parannuksista on jäsenvaltioilla. Niiden olisi varmistettava, ettei järjestelmä tukkiudu polkupyörävarkauksien kaltaisia pienehköjä rikkomuksia koskevista, moninkertaisista pidätysmääräyksistä. Jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten olisi ennen pidätysmääräyksen antamista tarkasteltava rikoksen vakavuutta, tuomion pituutta ja pidätysmääräyksen antamisen kuluja ja hyötyä. Suhteellisuusperiaatetta olisi noudatettava tarkasti.

Komissio toteuttaa seuraavat toimet parantaakseen järjestelmän toimintaa:

  • Se vetoaa jäsenvaltioihin, jotta nämä tilkitsisivät lainsäädäntönsä aukot niiltä osin, joissa eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöönottoa koskevaa puitepäätöstä ei noudateta täysimääräisesti.

  • Se pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että oikeusalan toimijat, esimerkiksi syyttäjät, eivät anna eurooppalaista pidätysmääräystä kovin pienistä rikkomuksista. Tässä on syytä noudattaa suuntaviivoja, jotka on vahvistettu käsikirjassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseksi. Tarkistus koskee myös maita, joissa syytteeseen asettaminen on pakollista.

  • Se esittää ennen vuoden 2011 loppua ehdotuksia, joilla vauhditetaan poliisi- ja oikeusviranomaisille sekä oikeusalan toimijoille suunnattua koulutusta pidätysmääräyksestä, jotta varmistetaan soveltamisen johdonmukaisuus ja tehokkuus ja tiedotetaan EU:n uusista prosessuaalisia oikeuksia koskevista suojatoimista.

  • Se kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan täydentäviä toimia (neljä puitepäätöstä). Ne koskevat esimerkiksi tuomioiden siirtämistä sekä tuomioita, joita annettaessa vastaaja ei ole läsnä.

  • Se pyrkii tehostamaan pidätysmääräystä koskevien tilastotietojen keräämistä jäsenvaltioilta, jotta järjestelmää voitaisiin arvioida asianmukaisesti.

  • Se valvoo edelleen tarkasti pidätysmääräyksen toimintaa ja pyrkii löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja puutteiden poistamiseksi. Myös prosessuaalisia oikeuksia aiotaan parantaa.

Tausta

Kyseessä on komission kolmas raportti sen jälkeen, kun eurooppalainen pidätysmääräys tuli jäsenvaltioiden väliseksi luovutusjärjestelyksi tammikuussa 2004.

Lisää aiheesta:

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

LIITE

Eurooppalainen pidätysmääräys jäsenvaltioissa – Annettujen eurooppalaisten pidätysmääräysten määrä (issued) ja niiden eurooppalaisten pidätysmääräysten määrä, jotka ovat johtaneet etsityn henkilön luovuttamiseen (executed) vuosina 2005–2009


Side Bar