Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/454

Brüssel, 11. aprill 2011

Liikmesriigid saaksid Euroopa vahistamismäärust paremini kasutada

Eurooplastel on võimalik ELis vabalt reisida töötamise, õppimise või puhkuse veetmise eesmärgil. Kuid avatud piirid ei tohiks anda kurjategijatele võimalust põgeneda õigusemõistmise eest teise liikmesriiki. 2004. aastal jõustus Euroopa vahistamismäärus ning selle abil on võimalik anda ühest ELi riigist teise välja isikuid, keda kahtlustatakse süüteo toimepanemises, võttes neilt võimaluse Euroopas redutamiseks. Tänu sellele süsteemile on toodud Hispaaniast Ühendkuningriiki tagasi mitu isikut, keda kahtlustati narkoäris, mõrvas või pedofiilias. Euroopa Komisjon leidis täna avaldatud aruandes, et kuigi vahistamismäärust on saatnud edu, saavad ELi liikmesriigid selle liikmesriikide õigussüsteemide vastastikusel usaldusel põhineva süsteemi toimimist parandada. Liikmesriigid peaksid kasutama Euroopa vahistamismäärust, võttes nõuetekohaselt arvesse põhiõigusi ja tegelikku vajadust väljaandmiseks igal juhul eraldi.

Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Redingi sõnul on Euroopa vahistamismäärus kurjategijate kinnipüüdmisel oluline vahend, kuid liikmesriigid peavad seda kasutama õigesti. „Riikide valitsused peavad parandama oma õigussüsteemide vahelist usaldust, et Euroopa vahistamismäärus toimiks veelgi tõhusamalt. Arvestades, kui olulisel määral Euroopa vahistamismäärus mõjutab põhiõigusi, tuleks vältida selle väljaandmist mehhaaniliselt või automaatselt süütegude puhul, mis ei ole väga tõsised, nagu jalgrattavargus,” lisas ta.

Komisjon hindab aruandes, kuidas liikmesriigid on Euroopa vahistamismäärust alates 2007. aastast rakendanud ja annab ülevaate selle toimimisest. Ajavahemikus 2005 kuni 2009 on liikmesriigid andnud välja 54 689 Euroopa vahistamismäärust, mis on viinud 11 630 kahtlusaluse üleandmiseni. Samal perioodil on vahistamismäärus aidanud oluliselt lühendada aega, mis kulub kahtlusaluste üleandmiseks ühest ELi riigist teise. Enne vahistamismäärust kulus väljaandmiseks keskmiselt aasta: praegu on see lühenenud 16 päevale, kui kahtlusalune on üleandmisega nõus, või 48 päevani, kui ta seda ei ole. Seepärast on Euroopa vahistamismäärusest kujunenud tähtis vahend kuritegevusega võitlemisel ja ELi sisejulgeoleku oluline aspekt.

Tänu Euroopa vahistamismäärusele üleantud isikute hulka kuulub Itaalias tabatud Londonis ebaõnnestunud pommirünnaku korraldanu, Hispaanias jälile saadud Saksa sarimõrvar, Maltast pärit narkokaubanduses kahtlustatu, kes anti välja Ühendkuningriigist, ja Itaalia tagaotsitav relvastatud röövjõuk, kelle liikmed vahistati kuues eri ELi riigis. Hiljuti peeti viies riigis kinni jõuguliikmed, keda kahtlustati kiirteedel veetava kauba vargustes.

Märkides ära Euroopa vahistamismääruse edukust tõhusa vahendina kahtlusaluste väljaandmisel piirideta ELis, tunnistab komisjon vajadust parandada selle toimimist. Aruandes rõhutatakse, et Euroopa vahistamismääruse tõhusust võivad varjutada põhiõigustega seotud küsimused liikmesriikides ja selle võimalik ülekasutus juhtudel, mis ei ole väga tõsised.

Komisjon püüab mõnda nendest küsimustest lahendada, aidates tagada õiglase kohtupidamise ELi miinimumstandarditega kahtlusaluste või kuriteos süüdistatavate õiguste kohta. EL on juba vastu võtnud õigusakti õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (IP/10/1305) ja teinud ettepaneku ühiseeskirjade kohta, et tagada, et kahtlusaluseid teavitatakse nende õigustest (IP/10/1652). Kavas on võtta teisigi meetmeid, et tagada juurdepääs advokaadile ning õigus suhelda pereliikmete ja tööandjaga. Need meetmed hõlmavad kahtlusaluseid, kelle suhtes rakendatakse Euroopa vahistamismäärust, et peetaks kinni nende põhiõigustest.

Kuid just liikmesriigid saavad kõige paremini parandada Euroopa vahistamismääruse kasutamist. Liikmesriigid peavad tagama, et vahistamismäärust ei õõnestataks selle ülekasutamisega juhtudel, mis ei ole väga tõsised, nagu jalgrattavargus. Enne vahistamismääruse väljaandmist peaksid liikmesriigi õigusasutused kaaluma süüteo raskusastet, karistuse kestust ja vahistamismääruse kasutamisega kaasnevaid kulusid ja eeliseid. Hoolikalt tuleb jälgida proportsionaalsuse põhimõttest kinnipidamist.

Süsteemi toimimise parandamiseks teeb komisjon järgmist:

  • kutsub ELi liikmesriike täitma lüngad, kui nende riigi õigus ei ole täielikult kooskõlas raamotsusega, millega luuakse Euroopa vahistamismäärus;

  • palub liikmesriikidel tagada, et õigusalatöötajad, nagu prokurörid, ei annaks vahistamismäärust välja väga väikeste rikkumiste korral kooskõlas vahistamismäärust käsitlevas käsiraamatus antud juhistega, sealhulgas riikides, kus kriminaalmenetluse algatamine on kohustuslik;

  • teeb enne 2011. aasta lõppu ettepanekud selle kohta, kuidas parandada politseiasutustele, õigusasutustele ja õigusala töötajatele suunatud vahistamismääruse teemalist koolitust, tagamaks, et vahistamismäärust kasutatakse ühtsetel alustel ja tõhusalt, ning suurendada teadlikkust uutest ELi menetlusõiguslikest tagatistest;

  • innustab liikmesriike võtma täiendavaid meetmeid (neli raamotsust), mis hõlmavad selliseid küsimusi nagu karistuste ülekandmine ja tagaseljaotsused;

  • püüab parandada vahistamismäärust käsitlevate statistiliste andmete kogumist liikmesriikidest, et süsteemi oleks võimalik õigesti hinnata;

  • jätkab vahistamismääruse toimimise tähelepanelikku seiret ja puuduste kõrvaldamiseks kõigi võimaluste kaalumist, sealhulgas täiendavad meetmed menetlusõiguste parandamiseks.

Taustteave

Tegemist on komisjoni kolmanda aruandega pärast seda, kui Euroopa vahistamismäärus jõustus liikmesriikidevahelise väljaandmise süsteemina 2004. aasta jaanuaris.

Lisateave:

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

LISA

Euroopa vahistamismäärused liikmesriikides — Väljastatud Euroopa vahistamismääruste („väljastatud”) ja tagaotsitavate tegeliku üleandmisega lõppenud Euroopa vahistamismääruste („täidetud”) arv aastatel 2005–2009


Side Bar