Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/454

Bruxelles, den 11. april 2011

Den europæiske arrestordre anvendes i kampen mod kriminalitet på tværs af grænserne, men ifølge rapport fra Kommissionen kan EU-medlemsstaterne forbedre brugen af den

EU-borgere har ret til at rejse frit inden for EU i forbindelse med arbejde, studier og ferie. De åbne grænser må dog ikke give kriminelle mulighed for at unddrage sig retsforfølgning ved blot at rejse til en anden medlemsstat. Den europæiske arrestordre – som trådte i kraft i 2004 – er et effektivt redskab, når personer, der er mistænkt for at have begået en strafbar handling, skal udleveres fra ét EU-land til et andet, og den sikrer, at kriminelle ikke kan skjule sig noget sted i EU. Adskillige personer, der har været mistænkt for narkotikasmugling, mord og seksualforbrydelser mod børn, er eksempelvis blevet bragt tilbage til Det Forenede Kongerige fra Spanien, takket være denne ordning. Der er mange succeshistorier, men det fremgår af en rapport, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag, at EU-medlemsstaterne kan forbedre ordningens anvendelse – som bygger på gensidig tillid mellem de nationale retssystemer. Når medlemsstaterne anvender den europæiske arrestordre, bør de tage passende hensyn til grundlæggende rettigheder og det reelle behov for udlevering i hvert enkelt tilfælde.

"Den europæiske arrestordre er et vigtigt redskab til at fange kriminelle, men medlemsstaterne skal sørge for at anvende det korrekt", siger næstformand i Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "De nationale regeringer er nødt til at opbygge tillid mellem deres retssystemer, så den europæiske arrestordre kan fungere endnu mere effektivt. Europæiske arrestordrer bør i lyset af deres store indvirkning på grundlæggende rettigheder ikke automatisk udstedes i forbindelse med lovovertrædelser, der ikke er særligt alvorlige, f.eks. cykeltyveri."

Kommissionens rapport ser på, hvordan medlemsstaterne har anvendt den europæiske arrestordre siden 2007, og gør foreløbig status over den. Medlemsstaterne har mellem 2005 og 2009 udstedt 54 689 europæiske arrestordrer, som har ført til overgivelsen af 11 630 mistænkte. Arrestordren har i samme periode haft en effektiv virkning, idet den har sikret en hurtigere overgivelse af mistænkte personer mellem EU-landene. Inden arrestordrens indførelse tog det i gennemsnit et år at få udleveret en person, men dette er nu reduceret til 16 dage, når den mistænkte indvilger i overgivelsen, og 48 dage, når dette ikke er tilfældet. Den europæiske arrestordre er således blevet et vigtigt redskab i kampen mod kriminalitet og et vigtigt aspekt af den interne sikkerhed i EU.

Blandt de personer, som er blevet overgivet takket være en europæisk arrestordre, har der været en bombemand fra London, som blev tilbageholdt i Italien, en tysk massemorder, som blev fundet i Spanien, en formodet narkotikasmugler fra Malta, som blev udleveret fra Det Forenede Kongerige, en bande væbnede røvere, som var eftersøgt af Italien og senere blev anholdt i seks forskellige EU-lande, og for ganske nylig blev et stort kriminelt netværk, der stod bag tyverier af gods langs motorvejene, optrevlet i fem lande.

Kommissionen noterer sig, at den europæiske arrestordre er blevet et effektivt middel til at få udleveret mistænkte i et EU uden grænser, men erkender samtidig, at arrestordrens anvendelse kan forbedres. I rapporten fremhæves det, at bekymringer for respekten for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne og en mulig overdreven brug i sager, der ikke er særligt alvorlige, kan stå i vejen for en effektiv anvendelse af den europæiske arrestordre.

Kommissionen tager hånd om nogle af disse problemstillinger, idet den er med til at garantere en retfærdig rettergang gennem indførelsen af EU-minimumsstandarder for mistænkte og tiltalte personers rettigheder. EU har allerede vedtaget lovgivning om retten til tolkning og oversættelse i straffesager (IP/10/1305) og fremsat forslag til fælles regler, der skal garantere, at mistænkte oplyses om deres rettigheder (IP/10/1652). Der er planer om flere foranstaltninger, som skal sikre adgang til en advokat og retten til at kommunikere med pårørende og arbejdsgivere. Disse foranstaltninger vil hver især gælde for mistænkte, der er omfattet af en europæisk arrestordre, og dermed være med til at sikre respekten for mistænktes grundlæggende rettigheder.

Det er dog medlemsstaternes opgave at sørge for de største forbedringer af anvendelsen af den europæiske arrestordre. Medlemsstaterne bør sikre, at ordningen med arrestordren ikke undergraves af talrige arrestordrer vedrørende småforseelser, f.eks. cykeltyveri. Inden der udstedes en arrestordre, bør medlemsstaternes judicielle myndigheder vurdere overtrædelsens alvor, straffens længde og fordele og omkostninger ved at udstede en arrestordre. Proportionalitetsprincippet skal nøje overholdes, når arrestordren anvendes.

Kommissionen vil for at forbedre ordningen:

  • opfordre EU-medlemsstaterne til at rette op på deres lovgivning de steder, hvor den ikke er i fuld overensstemmelse med rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre

  • anmode medlemsstaterne om at sørge for, at fagfolk på området, f.eks. anklagemyndigheden, i overensstemmelse med retningslinjerne i håndbogen om udstedelse af en europæisk arrestordre ikke udsteder arrestordrer for meget små forseelser, også i lande, hvor retsforfølgning er obligatorisk

  • inden udgangen af september 2011 fremsætte forslag med henblik på at forbedre uddannelsestiltag for politi, judicielle myndigheder og fagfolk på området vedrørende arrestordren for at sikre en ensartet og effektiv anvendelse af den samt skabe bevågenhed om de nye EU-foranstaltninger til beskyttelse af proceduremæssige rettigheder

  • tilskynde medlemsstaterne til at gennemføre supplerende foranstaltninger (fire rammeafgørelser), der tager hånd om spørgsmål som overførsel af straffe og domme afsagt in absentia

  • tilstræbe at forbedre indsamlingen af statistiske data om arrestordren fra medlemsstaterne, så ordningen kan evalueres korrekt

  • fortsat nøje overvåge anvendelsen af arrestordren og overveje alle muligheder for at afhjælpe svagheder, bl.a. flere foranstaltninger, der kan styrke de proceduremæssige rettigheder.

Baggrund

Dette er Kommissionens tredje rapport siden den europæiske arrestordre blev indført som en ordning for udlevering mellem medlemsstaterne i januar 2004.

Yderligere oplysninger

Nyheder fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Websted for EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

BILAG

Europæiske arrestordrer i medlemsstaterne – Antal udstedte europæiske arrestordrer ("issued") og antal europæiske arrestordrer, der førte til den konkrete overdragelse af den eftersøgte person ("executed"), fra 2005 til og med 2009


Side Bar