Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/452

Bruxelles, den 8. april 2011

Vanskeligt, men muligt at mobilisere 100 mia. USD årligt fra 2020 til klimatiltag i udviklingslande, siger rapport fra Kommissionen

I et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om forøgelse af den internationale finansiering af klimatiltag efter 2012 ("Scaling up international climate finance after 2012") bekræftes det, at det vil være vanskeligt at mobilisere 100 mia. USD om året senest i 2020, men at det kan lade sig gøre med det rette mix af offentlig finansiering, midler fra de internationale kulstofmarkeder samt private midler og med hjælp fra udviklingsbankerne. Finansieringen af klimatiltag skal gå hånd i hånd med udviklingsbistand, og der er behov for en solid international koordination for at sikre, at pengene bruges effektivt.

Klimakommissær Connie Hedegaard har erklæret, at "EU er allerede godt i gang med tilrådighedsstillelsen af sin "hurtige startfinansiering" i perioden 2010-2012. Og vi vil også yde vores bidrag til finansieringen af klimatiltag på længere sigt. Der er behov for både privat og offentlig finansiering fra EU og andre dele af den udviklede verden til støtte for emissionsbegrænsende foranstaltninger og udviklingslandenes tilpasning til klimaforandringer". Økonomi- og finanskommissær Olli Rehn har fremhævet, at "mange avancerede økonomier kommer til at stå over for alvorlige finanspolitiske problemer i årene fremover. Derfor kan denne indsats ikke finansieres af det offentlige alene. Vi har brug for innovative finansieringskilder fra især den private sektor og kulstofmarkederne. Vi skal gøre bedst mulig brug af innovative finansieringsmekanismer i tæt samarbejde med udviklingsbankerne".

Denne seneste vurdering, der bygger på en rapport fra FN's generalsekretærs Højtstående Rådgivende Gruppe vedrørende Finansiering af Bekæmpelsen af Klimaforandringer, bekræfter rapportens generelle konklusion, nemlig at det vil være "vanskeligt, men muligt" at nå målet om at mobilisere 100 mia. USD om året senest i 2020. I de kommende år vil der blive trukket mere og mere på de offentlige midler, der stammer fra kvotesalg, og som allerede er på plads i EU. FN-rapporten indeholder en analyse heraf. Andre offentlige kilder som f.eks. skatter på international sø- og lufttransport eller på finansielle transaktioner vil kræve en udbygning af det globale samarbejde. Kulstofmarkedet kan yde et betydeligt bidrag, hvis der foruden forbedringer af den eksisterende mekanisme for bæredygtig udvikling ("Clean Development Mechanism") indføres sektorspecifikke kulstofmarkedsmekanismer. Den private sektor vil også have en vigtig rolle at spille i forbindelse med intensiveringen af den internationale finansiering af klimatiltag. Multilaterale banker og udviklingsbanker kan fungere som løftestang for denne finansiering.

Sikre en effektiv udnyttelse af midlerne til klimatiltag

Vurderingen ser også nærmere på, hvordan man kan sikre, at de tilvejebragte midler, der kanaliseres videre til udviklingslandene, forvaltes på en måde, der sikrer en effektiv udnyttelse af den ekstra finansiering. Finansieringen af klimatiltag i udviklingslandene skal gå hånd i hånd med udviklingsbistand. Det betyder, at der skal være størst mulig sammenhæng mellem disse strømme. Det er nødvendigt at etablere en solid international og europæisk koordinering med hensyn til styring og gennemførelse, herunder en fair international byrdefordeling blandt de udviklede lande, forøgelsen fra 2013 til 2020 samt målingen, indberetningen og verificeringen af finansstrømme. EU-budgettet kunne efter 2013 komme til at spille en mere central rolle i forbindelse med kanalisering af EU-midler til udviklingslande til finansiering af klimatiltag.

Baggrund

Under de internationale klimaforhandlinger i Cancún i december 2010 forpligtede de udviklede lande sig til i fællesskab at mobilisere 100 mia. USD om året frem til 2020 til dækning af udviklingslandenes finansieringsbehov på klimaområdet, hvis de træffer gennemsigtige og afgørende foranstaltninger til at reducere deres emissioner. Økofin-Rådet har opfordret Kommissionen til at foretage en detaljeret analyse af, hvad der skal til for at leve op til denne forpligtelse. Den fælles EFC/EPC-gruppe vedrørende de økonomiske og finansielle aspekter af klimaforandringer vil behandle emnet yderligere og aflægge rapport til økonomi- og finansministrene.

Dokumentet han downloades fra følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/innovative_sources/index_en.htm

For flere oplysninger om den internationale finansiering af klimatiltag:

http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/international_en.htm


Side Bar