Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

Bryssel den 6 april 2011

Snabbare utbetalning av underhållsbidrag till barn inom EU

Lidandet på grund av skilsmässa och separation förvärras alltför ofta av den ekonomiska och emotionella press som uppstår när en förälder bor utomlands och vägrar att betala underhåll. Med uppskattningsvis 16 miljoner internationella par inom EU och 30 miljoner EU-medborgare som bor i länder utanför EU kommer problemen med att kräva in underhåll utifrån att växa. Det kan exempelvis röra sig om ett par i Frankrike som skiljer sig och fadern flyttar till USA. Kommer barnet då fortfarande att få det underhåll som fransk domstol har utdömt? Enligt en ny konvention, som undertecknats av EU i dag, kommer de amerikanska myndigheterna att samarbeta med sina europeiska motsvarigheter för att se till att fadern i detta exempel fullgör sina skyldigheter och barnet får sitt underhåll. Haagkonventionen om underhåll lägger grunden till ett världsomspännande system för uppbörd av underhållsbidrag till barn och familjer. Den är ett gemensamt regelverk för att myndigheterna i EU och länder utanför EU ska samarbeta vid genomdrivandet av underhållskrav, så att den underhållsskyldige inte längre kan klara sig undan genom att lämna EU. I konventionen föreskrivs också kostnadsfritt juridiskt bistånd i internationella underhållsmål som inbegriper barn. Konventionen kompletterar EU:s egna regler om godkännande och genomförande av underhållsbeslut som träder i kraft den 18 juni 2011.

”När familjer splittras är det ofta barnen som blir mest lidande”, sade kommissionens vice ordförande och kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga frågor, Vivianne Reding. ”EU har redan ett stabilt regelverk för att se till att barn får ekonomiskt stöd, om den ena föräldern bor i en annan EU-medlemsstat. EU:s undertecknande av denna internationella konvention innebär att barn omfattas av samma skydd om en förälder flyttar utanför EU. Barnens bästa måste komma i första hand och föräldrar ska inte kunna undkomma sitt ansvar genom att lämna EU. Jag uppmanar våra internationella partnerorganisationer och -länder att snarast ratificera denna konvention.”

Den nya konventionen kommer att ge upphov till ett nytt regelverk mellan EU och de länder utanför EU som ratificerar den, för att underlätta internationell indrivning av krav på familjeunderhåll. Eftersom de allra flesta underhållskrav omfattar barn är konventionen först och främst en åtgärd till skydd för barn. Den ger upphov till ett system för samarbete mellan nationella myndigheter, erbjuder kostnadsfritt juridiskt bistånd i underhållsmål som inbegriper barn och förenklar förfarandena för godkännande och genomdrivande av domstolsbeslut om underhåll.

Med det nya systemet påskyndas också förfarandena för att spåra underhållsskyldiga som håller sig undan, förfaranden som vanligen är mycket långdragna och komplicerade. På internationell nivå innebär konventionen en komplettering av Haagsystemet för redan giltig familjerätt avseende bortförande av barn, föräldraansvar och internationella adoptioner.

Sedan det ungerska ordförandeskapet på EU:s vägnar i dag har undertecknat konventionen, återstår det för medlemsstaterna att anta beslutet för att EU formellt ska kunna sluta (ratificera) konventionen. Justitieministrarna väntas lämna sitt godkännande vi ett rådsmöte (rättsliga och inrikes frågor) den 9–10 juni 2011. Efter den angivna genomförandeperioden om 18 månader skulle EU sedan kunna foga ratificeringsinstrumentet till konventionen som träder i kraft 2013.

USA, Norge och Ukraina har redan undertecknat konventionen och en rad länder som varit med om att framförhandla den (bl.a. Japan, Kina, Ryssland, Australien, Kanada och Brasilien) förväntas också göra det så snart EU och USA har ratificerat den.

Bakgrund

Det finns ingen internationell statistik över antalet fall av underhållskrav som kräver internationell indrivning. Uppskattningsvis finns emellertid 16 miljoner internationella par inom Europeiska unionen, och omkring 30 miljoner EU-medborgare bor i länder utanför Europeiska unionen. Samtidigt registrerades 1,2 miljoner skilsmässor i de 27 EU-länderna under 2007 (de senaste uppgifter som finns tillgängliga). Dessa uppgifter antyder att det kan finnas avsevärda problem i samband med indrivningen av underhållsbidrag från frånvarande föräldrar som kanske inte bor i något EU-land.

I Haagkonventionen om underhåll från 2007 kompletteras EU:s egen lag om underhåll som antogs den 18 december 2008: Rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. Förordningen och protokollet om tillämplig lag gäller mellan EU-medlemsstaterna sedan den 18 juni 2011.

Att EU ingår denna konvention innebär en förstärkning av befintliga EU-regler om erkännande och verkställighet av domar om underhåll och administrativt samarbete mellan de centrala myndigheterna, genom att det skapas en harmoniserad uppsättning regler inom EU med avseende på tredje länder som kommer att bli parter till konventionen.

Närmare upplysningar

Nyhetssida för generaldirektoratet för rättsliga frågor

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar