Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

V Bruseli 6. apríla 2011

Výživné z cudziny sa dostane k deťom v EÚ rýchlejšie

Trápenie spôsobené rozvodom alebo odlukou sa veľmi často ešte znásobuje finančnými a emocionálnymi problémami spôsobenými skutočnosťou, že jeden z rodičov žije v cudzine a odmieta poskytovať finančný príspevok. Vzhľadom na to, že v EÚ žije približne 16 miliónov medzinárodných párov a že 30 miliónov občanov EÚ má pobyt v krajinách mimo Únie, sa závažnosť otázky vymáhania výživného na dieťa z cudziny bude zvyšovať. Napríklad, pár žijúci vo Francúzsku sa rozvedie a otec sa presťahuje do Spojených štátov. Bude dieťa aj naďalej dostávať výživné, ktoré má otec podľa rozsudku francúzskeho súdu uhrádzať? Podľa nového dohovoru, ktorý EÚ dnes podpísala, budú americké úrady spolupracovať s európskymi v záujme zabezpečenia toho, aby otec svoje povinnosti splnil a aby dieťa finančné dávky dostalo. Haagsky dohovor o výživnom stanovuje celosvetový systém vymáhania výživného na dieťa a iných foriem výživného. Vytvára spoločný právny rámec upravujúci vzťahy medzi krajinami v EÚ a mimo nej a zabezpečujúci, aby úrady pri vymáhaní pohľadávok na výživné spolupracovali a aby dlžníci po odchode z EÚ už neunikali pred svojimi zákonnými povinnosťami. Dohovor navyše ustanovuje bezplatnú právnu pomoc v medzinárodných veciach týkajúcich sa výživného na dieťa. Dohovor dopĺňa právne predpisy EÚ o uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach výživného, ktoré sa budú uplatňovať od 18. júna 2011.

„Keď sa rodina rozpadne, sú to často práve deti, ktoré tým trpia najviac,“ vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Európska únia už zaviedla prísne pravidlá, ktoré zabezpečujú, aby deti dostali finančnú podporu v prípade, keď jeden z rodičov s nimi nežije a zdržiava sa v inom členskom štáte EÚ. Skutočnosť, že EÚ podpísala medzinárodný dohovor, zabezpečí, že deťom sa dostane rovnakej ochrany aj vtedy, keď sa rodič presťahuje mimo EÚ. Záujmy detí musia byť na prvom mieste, a rodičia by nemali mať možnosť vyhnúť sa svojej zodpovednosti odchodom z EÚ. Naliehavo žiadam našich medzinárodných partnerov, aby sa k nám pridali a aby tento dohovor bezodkladne ratifikovali."

Nový dohovor vytvorí spoločný právny rámec upravujúci vzťahy medzi krajinami v EÚ a mimo nej, ktoré ho ratifikujú v záujme uľahčenia medzinárodného vymáhania pohľadávok na výživné. Keďže prevažná väčšina pohľadávok na výživné sa týka detí, dohovor je predovšetkým opatrením na ochranu detí. Vytvára celosvetový systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, ustanovuje bezplatnú právnu pomoc vo veciach týkajúcich sa výživného na dieťa a zjednodušuje postupy zamerané na uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí vo veciach výživného.

Tento nový systém okrem iného urýchli v súčasnosti ešte stále zdĺhavé a komplikované postupy umožňujúce nájsť skrytých dlžníkov. Pokiaľ ide o medzinárodnú úroveň, dohovor završuje Haagsky systém vo vzťahu k už existujúcemu rodinnému právu zameranému na problematiku únosov detí, rodičovskej zodpovednosti a medzinárodných adopcií.

Po dnešnom podpise dohovoru maďarským predsedníctvom v mene EÚ budú musieť členské štáty prijať rozhodnutie, ktoré umožní EÚ dohovor formálne uzatvoriť (respektíve ratifikovať). Dosiahnutie dohody ministrov spravodlivosti sa očakáva na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v dňoch 9 –10. júna 2011. Po stanovenom 18-mesačnom období implementácie by potom EÚ mohla uložiť listinu o ratifikácii, pričom dohovor nadobudne platnosť v roku 2013.

Dohovor už podpísali Spojené štáty, Nórsko a Ukrajina. Očakáva sa, že k podpisu pristúpi aj rad ďalších krajín, ktoré o dohovore rokovali (vrátane Japonska, Číny, Ruska, Austrálie, Kanady a Brazílie), len čo sa začne ratifikácia zo strany EÚ a USA.

Súvislosti

Medzinárodné štatistiky o počte pohľadávok na výživné, ktoré si vyžadujú cezhraničné vymáhanie, neexistujú. Odhaduje sa však, že v EÚ žije 16 miliónov medzinárodných párov a že približne 30 miliónov občanov EÚ má pobyt v krajinách mimo Európskej únie. V roku 2007 sa pritom v 27 krajinách EÚ zaznamenalo 1,2 milióna rozvodov (ide o posledné dostupné údaje). Tieto čísla poukazujú na významný problém týkajúci sa vybavovania a vymáhania platieb výživného od neprítomných rodičov, ktorí nemusia mať pobyt v EÚ

Haagsky dohovor o výživnom z roku 2007 je doplnením interných právnych predpisov EÚ o výživnom, ktoré boli prijaté 18. decembra 2008: nariadenie (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. Uvedené nariadenie a protokol o rozhodnom práve sa budú v členských štátoch EÚ uplatňovať od 18. júna 2011.

Uzatvorenie dohovoru Európskou úniou posilní existujúce pravidlá EÚ o uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach výživného a zároveň aj administratívnu spoluprácu medzi ústrednými orgánmi tým, že vytvára harmonizovaný súbor pravidiel v rámci EÚ so zreteľom na tretie krajiny, ktoré sa stanú zmluvnými stranami dohovoru.

Ďalšie informácie

stránka aktualít generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar