Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

Brussel, 6 april 2011

Sneller alimentatie uit het buitenland voor kinderen in de EU

Een scheiding wordt maar al te vaak nog pijnlijker als er financiële en emotionele problemen ontstaan wanneer een van de ouders in het buitenland woont en weigert financieel bij te springen. Met ongeveer 16 miljoen internationale paren in de EU en 30 miljoen EU‑burgers die in een niet-EU-land wonen, zal het steeds vaker voorkomen dat kinderalimentatie vanuit het buitenland moet worden betaald. Voorbeeld: een echtpaar dat in Frankrijk woont, gaat scheiden en de vader verhuist naar de Verenigde Staten. Krijgt het kind dan nog de alimentatie die de vader volgens de Franse rechter moet betalen? Volgens een nieuw verdrag dat vandaag door de EU wordt ondertekend, zouden de Amerikaanse autoriteiten samenwerken met die in Europa om ervoor te zorgen dat de vader aan zijn verplichtingen voldoet en het kind de alimentatie krijgt. Het Haags alimentatieverdrag roept een wereldwijd systeem in het leven voor het innen van alimentatie voor kinderen en andere familieleden. Het creëert een gemeenschappelijk rechtskader voor de EU en niet-EU-landen, waardoor autoriteiten goed kunnen samenwerken bij de tenuitvoerlegging van onderhoudsverplichtingen en mensen niet langer aan hun alimentatieverplichtingen kunnen ontsnappen door de EU te verlaten. Het verdrag voorziet tevens in kosteloze rechtsbijstand bij internationale gevallen van kinderalimentatie. Het verdrag vormt een aanvulling op de eigen regels van de EU voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van onderhoudsverplichtingen, die vanaf 18 juni 2011 van toepassing zijn.

"Als gezinnen uiteenvallen, hebben de kinderen daar vaak het meest onder te lijden" zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie. "De EU heeft al strenge regels om ervoor te zorgen dat ook kinderen van wie een van de ouders in een ander EU‑land woont, financieel worden ondersteund. Met de ondertekening van dit internationale verdrag zorgt de EU ervoor dat kinderen met een ouder buiten de EU, dezelfde bescherming genieten. Het belang van het kind moet vooropstaan en ouders moeten hun verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen door buiten de EU te gaan wonen. Ik verzoek onze internationale partners met klem ons voorbeeld te volgen en dit verdrag snel te ratificeren."

Het nieuwe verdrag biedt de EU en niet-EU-landen die het verdrag ratificeren een gemeenschappelijk rechtskader dat het gemakkelijker maakt om internationaal alimentatie te innen. Aangezien de overgrote meerderheid van onderhoudsvorderingen betrekking heeft op kinderen, is het verdrag eerst en vooral een kinderbeschermingsmaatregel. Het roept een wereldwijd systeem voor samenwerking tussen nationale autoriteiten in het leven, voorziet in gratis rechtshulp bij kinderalimentatievorderingen en stroomlijnt de procedures voor de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen op het gebied van onderhoudsverplichtingen.

Het nieuwe systeem zorgt ook voor snellere procedures om onderhoudsplichtigen die zich schuilhouden, op te sporen. Dit zijn nu vaak lange en omslachtige procedures. Internationaal gezien, vormt het verdrag een aanvulling op de verdragen van Den Haag op het gebied van de ontvoering van kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheid en internationale adoptie.

Nadat het Hongaarse voorzitterschap vandaag namens de EU het verdrag heeft ondertekend, moeten de lidstaten een besluit aannemen zodat de EU het verdrag formeel kan sluiten (of ratificeren). Naar verwachting zullen de ministers van Justitie tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 9-10 juni 2011 hierover overeenstemming bereiken. Vervolgens kan de akte van bekrachtiging door de EU worden neergelegd na de vastgestelde periode van achttien maanden, zodat het verdrag in 2013 in werking kan treden.

De Verenigde Staten, Noorwegen en Oekraïne hebben het verdrag al ondertekend, en ook andere landen die over het verdrag hebben onderhandeld (zoals Japan, China, Rusland, Australië, Canada en Brazilië) zullen dat waarschijnlijk doen zodra de bekrachtigingsprocedure in de EU en de VS loopt.

Achtergrond

Er bestaan geen internationale statistieken over het aantal gevallen waarin grensoverschrijdend alimentatie moet worden geïnd. Er zijn echter ongeveer 16 miljoen internationale paren in de EU en 30 miljoen EU‑burgers die buiten de Europese Unie wonen. In 2007 werden 1,2 miljoen echtscheidingen geregistreerd in de 27 EU‑lidstaten. Deze cijfers wijzen erop dat het behandelen en afdwingen van alimentatiebetalingen van niet-aanwezige ouders die buiten de EU wonen, een groot probleem is.

Het Haags alimentatieverdrag van 2007 vormt een aanvulling op de interne EU‑regels inzake onderhoudsverplichtingen die op 18 december 2008 zijn vastgesteld: Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen. De verordening en het Protocol over het toepasselijk recht zijn tussen de lidstaten van toepassing vanaf 18 juni 2011.

De sluiting van het verdrag door de EU versterkt de bestaande EU‑voorschriften inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen en de administratieve samenwerking tussen de centrale autoriteiten, doordat in de EU voortaan geharmoniseerde voorschriften gelden ten aanzien van derde landen die partij zullen worden bij het verdrag.

Verdere informatie

Algemene newssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar