Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

Briuselis, 2011 m. balandžio 6 d.

ES vaikai greičiau gaus išlaikymo išmokas iš užsienio

Ištuokos ar skyrybų skausmą neretai gilina finansinė ir emocinė našta, kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje ir atsisako finansiškai padėti. Apytikriais duomenimis, ES gyvena 16 milijonų tarptautinių porų, o 30 milijonų ES piliečių įsikūrę trečiosiose šalyse, todėl tikėtina, kad vaiko išlaikymo išmokų išieškojimo užsienyje mastas didės. Tarkime, Prancūzijoje gyvenanti pora išsiskyrė, o tėvas persikėlė į Jungtines Valstijas. Ar tokiu atveju vaikas tikrai gaus išlaikymo išmokas, kurias jam priteisė Prancūzijos teismas? Pagal naująją šiandien ES pasirašytą konvenciją Amerikos institucijos bendradarbiaus su kompetentingomis Europos institucijomis, ir taip bus užtikrinta, kad tėvas vykdys savo pareigas, o vaikas gaus finansinę paramą. Hagos konvencijoje dėl išlaikymo pareigų nustatyta visuotinė vaiko išlaikymo ir kitų šeimos išmokų išieškojimo sistema. Ja sukuriami bendri teisinio reglamentavimo pagrindai ES ir trečiosiose šalyse, kuriais vadovaudamosi institucijos galės bendradarbiauti, kad būtų įvykdyti išlaikymo reikalavimai, o skolininkai nebegalėtų išvengti pareigų išvykdami iš ES. Joje taip pat numatyta nemokama teisinė pagalba tarptautinėse vaiko išlaikymo bylose. Konvencija papildo ES sprendimų dėl išlaikymo pripažinimo ir vykdymo taisykles, kurios įsigalios 2011 m. birželio 18 d.

„Iširus šeimai, paprastai labiausiai kenčia vaikai, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – ES veikia griežtos taisyklės, kuriomis vaikui užtikrinama finansinė parama, kai vienas iš tėvų gyvena atskirai kitoje ES valstybėje narėje. ES pasirašius šią tarptautinę konvenciją, vaikams bus užtikrinta tokia pati apsauga ir tais atvejais, kai vienas iš tėvų persikelia gyventi už ES ribų. Pirmenybė visuomet turi būti teikiama vaiko interesams, o tėvams neturi būti sudaryta galimybių išvengti pareigų išvykstant iš ES. Norėčiau paraginti tarptautinius partnerius sekti mūsų pavyzdžiu ir šią konvenciją nedelsiant ratifikuoti.“

Naująja konvencija bus sukurti bendri ES ir trečiųjų šalių teisinio reglamentavimo pagrindai. Ją ratifikavusiose šalyse bus supaprastinta reikalaujamų šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo tvarka. Kadangi didžioji dauguma išlaikymo reikalavimų susiję su vaikais, konvencija pirmiausia laikytina vaikų apsaugos priemone. Ja sukuriama visuotinė nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema, numatoma nemokama teisinė pagalba vaiko išlaikymo bylose ir supaprastinamos teismo sprendimų dėl išlaikymo pripažinimo ir vykdymo procedūros.

Be to, naująja sistema bus pagreitintos – iki šiol ilgos ir sudėtingos – procedūros, padedančios surasti besislapstančius skolininkus. Tarptautiniu mastu ši konvencija papildo vaikų grobimo, tėvų pareigų ir tarptautinio įvaikinimo klausimais jau galiojančio šeimos teisės reglamentavimo Hagos sistemą.

Šiandien pirmininkaujančiai Vengrijai ES vardu pasirašius konvenciją, valstybės narės turės priimti sprendimą, kuriuo ES oficialiai įgaliojama sudaryti (arba ratifikuoti) konvenciją. Tikimasi, kad teisingumo ministrai pritarimą išreikš 2011 m. birželio 9–11 d. vyksiančiame Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje. Ratifikavimo dokumentą ES galėtų deponuoti po to, kai pasibaigs numatytas 18 mėnesių įgyvendinimo laikotarpis, kad konvencija įsigaliotų 2013 m.

Konvenciją jau pasirašė Jungtinės Valstijos, Norvegija ir Ukraina; tikimasi, kad daugelis kitų derybose dėl konvencijos dalyvavusių šalių (įskaitant Japoniją, Kiniją, Rusiją, Australiją, Kanadą ir Braziliją) ją pasirašys, kai tik ES ir JAV bus pradėta ratifikavimo procedūra.

Pagrindiniai faktai

Nėra tarptautinių statistinių duomenų, kiek bylų reikalaujamas išlaikymo išmokas tenka išieškoti užsienyje. Apytikriais duomenimis, ES gyvena 16 milijonų tarptautinių porų, o 30 milijonų ES piliečių įsikūrę už Europos Sąjungos ribų. 2007 m. 27 ES šalyse buvo užregistruota (paskutiniais duomenimis) 1,2 milijonų ištuokų. Šie skaičiai atspindi, kad didelių problemų kyla rūpinantis išlaikymo išmokomis ir jas išreikalaujant iš atskirai gyvenančių tėvų, kurie gali būti įsikūrę ne ES.

2007 m. Hagos konvencija dėl išlaikymo pareigų papildo 2008 m. gruodžio 18 d. priimtus išlaikymo klausimus reglamentuojančius ES teisės aktus – Reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje. Reglamentas ir Protokolas dėl taikytinos teisės ES valstybėse narėse bus pradėti taikyti 2011 m. birželio 18 d.

ES sudarius konvenciją bus sustiprintos galiojančios teismo sprendimų dėl išlaikymo pripažinimo ir vykdymo ES taisyklės ir centrinių institucijų administracinis bendradarbiavimas, nes ES bus suvienodintos taisyklės, reglamentuojančios santykius su konvencijos susitariančiosiomis šalimis tapsiančiomis trečiosiomis šalimis.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

ES Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainės tinklalapis

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar