Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

Bryssel 6. huhtikuuta 2011

Lasten elatusmaksujen saanti ulkomailta nopeutuu EU:ssa

Avio- tai asumuserotilannetta pahentavat usein taloudelliset ja emotionaaliset paineet, jos toinen osapuoli asuu ulkomailla ja kieltäytyy antamasta taloudellista tukea. EU:ssa on arviolta 16 miljoonaa kansainvälistä paria, ja 30 miljoonaa EU:n kansalaista asuu EU:n ulkopuolisissa maissa. Siksi lasten elatusavun saaminen ulkomailta on kasvava ongelma. Jos esimerkiksi Ranskassa asuva pari eroaa ja toinen osapuoli muuttaa Yhdysvaltoihin, saako lapsi edelleen ranskalaisen tuomioistuimen määräämiä elatusmaksuja? EU:n tänään allekirjoittaman uuden yleissopimuksen mukaan Yhdysvaltain viranomaiset tekevät yhteistyötä eurooppalaisten viranomaisten kanssa, jotta velvollisuudet hoidetaan ja lapsi saa edelleen elatusapua. Elatusapua koskevalla Haagin yleissopimuksella perustetaan maailmanlaajuinen järjestelmä lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun perimiseksi. Sillä luodaan EU:n ja sen ulkopuolisten maiden välille yhteinen säännöstö niin, että viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä elatusapuvaateiden täytäntöönpanossa eivätkä velalliset voi enää välttyä maksuilta lähtemällä EU:sta. Yleissopimuksessa määrätään myös maksuttomasta oikeusavusta kansainvälisissä lasten elatusapua koskevissa asioissa. Sillä täydennetään elatusapupäätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia EU:n omia sääntöjä, joita aletaan soveltaa 18. kesäkuuta 2011.

Kun perhe hajoaa, usein eniten kärsivät lapset”, toteaa oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”EU:lla on jo selkeät säännöt, joilla varmistetaan, että lapsi saa elatusapua, jos vanhempi asuu toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Kun EU allekirjoittaa tämän kansainvälisen yleissopimuksen, varmistetaan, että lapsi saa saman turvan, jos vanhempi muuttaa EU:n ulkopuolelle. Lapsen edun on oltava etusijalla, eikä vanhempien pitäisi voida välttää vastuutaan muuttamalla pois EU:sta. Kehotan myös kansainvälisiä kumppaneitamme ratifioimaan yleissopimuksen nopeasti.”

Uudella yleissopimuksella luodaan yhteinen säännöstö, jolla helpotetaan elatusapuvaateiden perintää EU:n ja sopimuksen ratifioivien EU:n ulkopuolisten maiden välillä. Koska valtaosa elatusapuvaatimuksista koskee lapsia, yleissopimus on ennen kaikkea lasten suojelemiseen tähtäävä toimenpide. Sillä luodaan viranomaisten välille maailmanlaajuinen yhteistyöjärjestelmä, määrätään maksuttomasta oikeusavusta lasten elatusapuasioissa ja yksinkertaistetaan tuomioistuinten elatusapupäätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

Uudella järjestelmällä myös nopeutetaan tällä hetkellä pitkiä ja mutkikkaita menettelyjä, joilla etsitään piileskeleviä velallisia. Yleissopimuksella täydennetään kansainvälistä Haagin järjestelmää, joka koskee perheoikeutta lapsikaappausten, vanhempainvastuun ja kasainvälisen adoption osalta.

Puheenjohtajavaltio Unkarin allekirjoitettua yleissopimuksen tänään EU:n puolesta jäsenvaltioiden on tehtävä päätös, jotta EU voi virallisesti ratifioida yleissopimuksen. Oikeusministerien odotetaan tekevän päätöksen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa 9.–10. kesäkuuta 2011. EU voi sitten tallettaa ratifiointiasiakirjan 18 kuukauden täytäntöönpanojakson jälkeen, ja yleissopimus voi tulla voimaan vuodesta 2013.

Yhdysvallat, Norja ja Ukraina ovat jo allekirjoittaneet yleissopimuksen, ja monien muiden yleissopimusneuvotteluihin osallistuneiden maiden (kuten Japanin, Kiinan, Venäjän, Australian, Kanadan ja Brasilian) odotetaan allekirjoittavan sen, kun EU ja Yhdysvallat ovat saaneet ratifioinnin käyntiin.

Tausta

Maasta toiseen tapahtuvaa perintää edellyttävien elatusvaadeasioiden määrästä ei ole kansainvälisiä tilastoja. EU:ssa arvioidaan kuitenkin olevan 16 miljoonaa kansainvälistä paria, ja noin 30 miljoonaa EU:n kansalaista asuu Euroopan unionin ulkopuolella. Vuonna 2007 (viimeinen vuosi, jolta tietoja) 27 EU-maassa kirjattiin 1,2 miljoonaa avioeroa. Nämä luvut kertovat, kuinka merkittävästä ongelmasta on kyse, kun puhutaan elatusmaksujen perimisestä vanhemmilta, jotka eivät asu EU:ssa.

Elatusapua koskevalla vuoden 2007 Haagin yleissopimuksella täydennetään EU:n sisäistä elatusapulainsäädäntöä eli 18. joulukuuta 2008 annettua asetusta (EY) N:o 4/2009 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa. Asetusta ja pöytäkirjaa sovellettavasta laista sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden välillä 18. kesäkuuta 2011 alkaen.

Yleissopimuksen tekeminen EU:n toimesta lujittaa voimassa olevia EU:n sääntöjä, jotka koskevat tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa ja keskusviranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä elatusapuun liittyvissä asioissa, kun yleissopimuksen myötä EU:ssa otetaan käyttöön yhdenmukaiset säännöt yleissopimuksen sopimuspuoliksi tuleviin kolmansiin maihin nähden.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar