Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2011

Ταχύτερη καταβολή της διατροφής που οφείλεται για ανηλίκους στην ΕΕ

Ο ψυχικός πόνος που συνοδεύει ένα διαζύγιο ή έναν χωρισμό επιτείνεται πολύ συχνά από την οικονομική και συναισθηματική πίεση που ασκείται όταν ο ένας γονιός ζει στο εξωτερικό και αρνείται να συνεισφέρει οικονομικά. Το ζήτημα της εξασφάλισης της καταβολής διατροφής από υπόχρεους που ζουν στο εξωτερικό πρόκειται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην ΕΕ υπάρχουν 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια, ενώ 30 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ διαμένουν σε χώρες μη μέλη της ΕΕ. Ας πάρουμε ως παράδειγμα ένα ζευγάρι που μένει στη Γαλλία, αλλά χωρίζει με διαζύγιο και ο πατέρας μετοικεί στις ΗΠΑ. Τίθεται το ερώτημα αν ο πατέρας αυτός θα εξακολουθήσει να πληρώνει τη διατροφή που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει για το παιδί του με βάση απόφαση γαλλικού δικαστηρίου. Σύμφωνα με μια νέα σύμβαση την οποία υπέγραψε σήμερα η ΕΕ, οι αρχές των ΗΠΑ θα συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές αρχές με στόχο να εξασφαλισθεί ότι ο πατέρας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και ότι το παιδί δεν θα στερηθεί τη βοήθεια που δικαιούται. Με τη σύμβαση της Χάγης για θέματα διατροφής συγκροτείται ένα σύστημα παγκόσμιας εμβέλειας για την είσπραξη της διατροφής που οφείλεται για ανηλίκους ή για άλλα συγγενικά πρόσωπα. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται ένα κοινό νομικό πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, ούτως ώστε να μπορούν οι αρχές να συνεργάζονται για την αναγκαστική εκτέλεση των αξιώσεων διατροφής, και να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα οι υπόχρεοι να αποφεύγουν τα βάρη που τους αναλογούν εγκαταλείποντας την ΕΕ. Η σύμβαση προβλέπει επίσης την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε διεθνείς υποθέσεις διατροφής υπέρ ανηλίκων. Η σύμβαση συμπληρώνει τους κανόνες της ίδιας της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων περί διατροφής, οι οποίοι θα ισχύουν από τις 18 Ιουνίου 2011.

«Όταν μια οικογένεια χωρίζει, τα παιδιά είναι συχνά αυτά που υποφέρουν περισσότερο», δήλωσε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης. «Η ΕΕ διαθέτει ήδη στιβαρούς κανόνες για την εξασφάλιση της καταβολής της οικονομικής στήριξης που οφείλεται για ανηλίκους όταν ο υπόχρεος γονιός μένει μακριά από το παιδί του, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Με την υπογραφή της συγκεκριμένης διεθνούς σύμβασης από την ΕΕ, θα διασφαλισθεί ότι τα παιδιά θα τυγχάνουν της ίδιας προστασίας όταν ο ένας γονιός μετοικεί εκτός της ΕΕ. Τα συμφέροντα των ανηλίκων πρέπει να αποτελούν το πρωταρχικό μέλημα, και να μην μπορούν οι γονείς να αποφεύγουν τις ευθύνες τους μεταναστεύοντας εκτός της ΕΕ. Καλώ τους διεθνείς μας εταίρους να μας μιμηθούν, κυρώνοντας χωρίς χρονοτριβή τη σύμβαση αυτή.»

Η νέα σύμβαση θα δημιουργήσει ένα κοινό νομικό πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη σύμβαση, με σκοπό να διευκολύνεται η εξασφάλιση της ικανοποίησης αξιώσεων διατροφής σε διεθνείς υποθέσεις. Δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αξιώσεων διατροφής αφορά παιδιά, η σύμβαση είναι προ πάντων και κατά κύριο λόγο ένα μέτρο προστασίας των παιδιών. Η σύμβαση δημιουργεί ένα παγκόσμιας εμβέλειας σύστημα για τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών, προβλέπει την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε διεθνείς υποθέσεις διατροφής υπέρ ανηλίκων και απλουστεύει τις διαδικασίες που ισχύουν για την αναγνώριση και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων επί υποθέσεων διατροφής.

Το νέο σύστημα θα επιταχύνει επίσης τις διαδικασίες για τον εντοπισμό οφειλετών που κρύβονται, οι οποίες σήμερα είναι χρονοβόρες και περίπλοκες. Σε διεθνές επίπεδο, η σύμβαση συμπληρώνει το λεγόμενο σύστημα της Χάγης για θέματα οικογενειακού δικαίου, το οποίο ισχύει ήδη σε σχέση με τις απαγωγές παιδιών από γονείς, τη γονική μέριμνα και τη διεθνή υιοθεσία.

Μετά τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης από την ουγγρική Προεδρία εξ ονόματος της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να εκδώσουν απόφαση για την επίσημη σύναψη (ή κύρωση) της σύμβασης από την ΕΕ. Η συμφωνία από μέρους των υπουργών Δικαιοσύνης αναμένεται να επιτευχθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 9 και 10 Ιουνίου 2011. Ακολούθως, η ΕΕ θα μπορεί να καταθέσει το έγγραφο κύρωσης μετά την προβλεπόμενη δεκαοκτάμηνη περίοδο εφαρμογής, η δε σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ από το 2013.

Οι ΗΠΑ, η Νορβηγία και η Ουκρανία έχουν ήδη υπογράψει τη σύμβαση, ενώ μια σειρά άλλων χωρών που διαπραγματεύτηκαν τη σύμβαση (π.χ. Ιαπωνία, Κίνα, Ρωσία, Αυστραλία, Καναδάς και Βραζιλία) αναμένεται να το πράξουν επίσης αφ’ ης στιγμής δρομολογηθεί η κύρωση από πλευράς ΕΕ και ΗΠΑ.

Ιστορικό

Δεν υπάρχουν διεθνή στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό υποθέσεων που αφορούν αξιώσεις διατροφής και καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε διασυνοριακή βάση. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην ΕΕ υπάρχουν 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια, ενώ 30 εκατομμύρια περίπου πολίτες της ΕΕ διαμένουν σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως, το 2007 (έτος στο οποίο αναφέρονται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), καταγράφηκαν 1,2 εκατομμύρια διαζύγια στις 27 χώρες της ΕΕ. Τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση και την αναγκαστική εκτέλεση αξιώσεων διατροφής σε βάρος γονιών που απουσιάζουν και ενδεχομένως δεν διαμένουν στην ΕΕ.

Η σύμβαση της Χάγης για θέματα διατροφής του 2007 συμπληρώνει την εσωτερική νομοθεσία της ΕΕ περί διατροφής, η οποία εκδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2008: πρόκειται για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Ο κανονισμός και το πρωτόκολλο σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο θα τεθούν σε ισχύ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ από τις 18 Ιουνίου 2011.

Η σύναψη της Σύμβασης από την ΕΕ θα ενισχύσει τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων διατροφής και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών, με τη δημιουργία εναρμονισμένης δέσμης κανόνων εντός της ΕΕ έναντι των τρίτων χωρών που θα καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar