Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

V Bruselu dne 6. dubna 2011

Rychlejší platby výživného ze zahraničí pro děti v EU

Příliš často je bolest způsobená rozvodem nebo rozlukou prohlubována finančním a emocionálním tlakem, pokud jeden z rodičů žije v zahraničí a odmítá poskytovat finanční pomoc. Otázka vymáhání výživného na děti ze zahraničí bude nabývat stále většího významu, neboť podle odhadů žije v EU 16 milionů mezinárodních párů a 30 milionů občanů Evropské unie žije v zemích mimo EU. Například manželé žijící ve Francii se rozvedou a otec se přestěhuje do Spojených států. Bude však dítě nadále dostávat výživné, které má otec podle rozsudku francouzského soudu platit? Podle nové úmluvy, kterou dnes EU podepsala, budou americké orgány spolupracovat s orgány v Evropě, aby se zajistilo, že otec splní své povinnosti a dítě bude dostávat výživné. Haagská úmluva o vyživovací povinnosti zavádí celosvětový systém vymáhání výživného na dítě a jiných druhů rodinného výživného. Vytváří společný právní rámec mezi EU a zeměmi mimo EU, na jehož základě mohou úřady spolupracovat při vymáhání pohledávek výživného, a dlužníci tak odchodem z EU už nebudou moci unikat svým povinnostem. Zároveň předpokládá bezplatnou právní pomoc v mezinárodních případech týkajících se výživného. Úmluva doplňuje pravidla EU o uznávání a vymáhání rozhodnutí o výživném, která se budou uplatňovat od 18. června 2011.

„Když se rodina rozpadne, jsou to často děti, které trpí nejvíce," prohlásila místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. Evropská unie již uplatňuje přísná pravidla, která zajišťují, aby děti získaly finanční podporu, pokud jeden z rodičů žije v jiném členském státu EU. Podepsání této mezinárodní úmluvy ze strany EU zajistí, že se dětem dostane stejné ochrany i v případě, kdy se jeden rodič odstěhuje mimo EU. Zájmy dětí musí být na prvním místě a rodiče by neměli mít možnost vyhýbat se své odpovědnosti tím, že opustí EU. Naléhavě žádám naše mezinárodní partnery, aby se k nám přidali a co nejdříve ratifikovali tuto úmluvu.“

Nová úmluva vytvoří společný právní rámec mezi EU a zeměmi mimo EU, které ji ratifikují s cílem usnadnit mezinárodní vymáhání pohledávek výživného. Protože se velká většina pohledávek výživného týká dětí, představuje úmluva především opatření na ochranu dětí. Vytváří celosvětový systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány, poskytuje bezplatnou právní pomoc v případech týkajících se výživného na děti a zjednodušuje postupy uznávání a výkonu rozhodnutí soudu ve věcech vyživovacích povinností.

Nový systém rovněž urychlí dosud zdlouhavé a složité postupy při hledání skrývajících se dlužníků. Na mezinárodní úrovni úmluva doplňuje Haagský systém ve vztahu ke stávajícímu rodinnému právu v oblasti únosů dětí, rodičovské zodpovědnosti a mezinárodních adopcí.

Po dnešním podpisu úmluvy maďarským předsednictvím jménem EU budou muset členské státy přijmout rozhodnutí umožňující Evropské unii formálně tuto úmluvu uzavřít (případně ratifikovat). Dohoda ministrů spravedlnosti se očekává na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9. až 10. června 2011. Po stanovené osmnáctiměsíční lhůtě pro provedení by mohla EU ratifikační listinu uložit, přičemž úmluva vstoupí v platnost od roku 2013.

Úmluvu již podepsaly Spojené státy, Norsko a Ukrajina. Očekává se, že ji podepíše ještě řada dalších zemí, které o této úmluvě jednaly (včetně Japonska, Číny, Ruska, Austrálie, Kanady a Brazílie), jakmile proběhne ratifikace mezi EU a USA.

Souvislosti

Neexistují žádné mezinárodní statistiky o počtu nároků výživného, které je třeba vymáhat přeshraničně. Podle odhadů však žije v EU 16 milionů mezinárodních párů a 30 milionů občanů EU žije v zemích mimo Evropskou unii. V roce 2007 přitom bylo ve 27 zemích EU zaznamenáno 1,2 milionu rozvodů (poslední dostupné údaje). Tato čísla poukazují na závažný problém ohledně zpracovávání a vymáhání plateb výživného od nepřítomných rodičů, kteří nemusejí mít pobyt v EU.

Haagská Úmluva o vyživovací povinnosti z roku 2007 doplňuje interní právní předpis EU o výživném přijatý dne 18. prosince 2008: nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. Uvedené nařízení a protokol o rozhodném právu se budou v členských státech EU uplatňovat od 18. června 2011.

Uzavření úmluvy Evropskou unií podpoří stávající pravidla EU v oblasti uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností a správní spolupráci ústředních orgánů tím, že vytvoří harmonizovaný soubor pravidel v rámci EU vůči třetím zemím, jež se stanou smluvními stranami úmluvy.

Další informace

Novinky z generálního ředitelství pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Evropské komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar