Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Bryssel den 18 januari 2011

EU satsar på idrott

EU-kommissionen har i dag lagt fram ett antal förslag till hur man kan ge idrott en synligare roll i samhället och ekonomin och stärka dess organisation. Förslagen kommer att gynna såväl idrottare och idrottsorganisationer som allmänheten och har utarbetats mot bakgrund av att EU i och med Lissabonfördraget fick i uppdrag att stödja och samordna EU-ländernas idrottspolitik. Åtgärder kommer att vidtas på sådana områden där EU-ländernas egna insatser inte är tillräckliga. Förslagen har utarbetats efter samråd med EU-länderna och de berörda parterna inom idrott. Dessutom har man tagit hänsyn till erfarenheterna vid genomförandet av vitboken om idrott från 2007. Under 2009–2010 beviljade EU-kommissionen över sex miljoner euro i stöd till cirka 40 idrottsprojekt vars mål var att främja hälsa, social integration, frivilligarbete, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, jämlikhet och åtgärder mot dopning. Tolv nya projekt kommer att inledas 2011 (se bilagan).

– Idrotten är en viktig del av både ekonomin och samhällslivet i EU. De förslag som antogs i dag visar på idrottens betydelse för samhället och de kommer att göra det enklare att förbättra styrelseformerna inom idrotten, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Kommissionens förslag läggs fram i ett meddelande om hur EU:s insatser på idrottsområdet kan utvecklas och omfattar tre delområden: idrottens roll i samhället, idrottens ekonomiska betydelse och idrottens organisation. För varje delområde anges ett antal åtgärder som EU-kommissionen och EU-länderna ska vidta.

Förslag till åtgärder som gäller idrottens roll i samhället:

 • Överväga möjligheterna för EU att ansluta sig till Europarådets konvention mot dopning.

 • Ta fram EU-riktlinjer för hur idrottsträning och allmän utbildning kan kombineras.

 • Förbättra säkerhetskraven och säkerhetsrutinerna vid internationella idrottsevenemang.

 • Fortsätta arbetet med att utveckla nationella riktlinjer som bygger på EU:s riktlinjer för motion.

 • Utveckla standarder för tillgänglighet när det gäller idrottsorganisationer, idrottsverksamhet, idrottsevenemang och idrottsplatser genom EU:s handikappstrategi.

 • Främja kvinnors möjligheter att få chefsbefattningar på idrottsområdet.

Förslag till åtgärder som gäller idrottens ekonomiska betydelse:

 • Idrottsorganisationerna bör utveckla mekanismer för kollektiv försäljning av medierättigheter för att se till att intäkterna omfördelas i tillräcklig utsträckning.

 • Se över de immateriella rättigheterna inom idrott.

 • Utbyta information om olika möjligheter att finansiera idrott, för att öka insynen och hållbarheten.

 • Övervaka tillämpningen av lagstiftningen om statligt stöd på idrottsområdet.

 • Utnyttja möjligheterna att stödja idrott genom strukturfonderna.

 • Försöka ta fram jämförbara statistiska uppgifter om idrott i alla EU-länder.

Förslag till åtgärder som gäller idrottens organisation:

 • Främja goda styrelseformer inom idrott med beaktande av idrottens särdrag.

 • Låta utföra en studie om övergångsregler och utfärda riktlinjer utifrån resultaten av denna.

 • Utfärda riktlinjer för hur EU:s bestämmelser om fri rörlighet för personer ska tillämpas när EU-länderna anordnar nationella tävlingar i enskilda idrottsgrenar.

 • Överväga att vidta åtgärder i fråga om idrottsagenters verksamhet.

 • Uppmuntra arbetsmarknadens parter och idrottsorganisationer till att på EU-nivå inleda en arbetsmarknadsdialog som omfattar idrotts- och fritidssektorn.

Nästa steg

Meddelandet kommer nu att diskuteras av rådet och Europaparlamentet och kommer sedan att följas upp i EU-länderna.

Lissabonfördraget och idrott

Enligt artikel 165 i Lissabonfördraget får EU stödja, samordna och komplettera EU-ländernas initiativ inom idrott. EU-kommissionen vill se ökar samordning av åtgärderna inom idrott, men detta kommer att ske i nära samarbete med EU-länderna, idrottsorganisationerna, det civila samhället och allmänheten.

Vill du veta mer?

Idrottsfrågor i EU: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar