Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Brusel 18. januára 2011

Komisia posilňuje európsky rozmer športu

Európska komisia prijala nové návrhy zamerané na posilnenie spoločenského, hospodárskeho a organizačného rozmeru športu. Z plánov, ktoré vychádzajú z novej úlohy EÚ na základe Lisabonskej zmluvy – podporovať a koordinovať politiku v oblasti športu v členských štátoch, by mali mať prospech športovci, športové organizácie a občania. Navrhované opatrenia sa týkajú oblastí, v ktorých nemožno výzvam dostatočne čeliť len na vnútroštátnej úrovni. Návrhy Komisie vychádzajú z konzultácií s členskými štátmi a zainteresovanými stranami z oblasti športu a zohľadňujú skúsenosti získané pri vykonávaní Bielej knihy o športe z roku 2007. V rokoch 2009 – 2010 Komisia poskytla viac ako 6 miliónov EUR na podporu asi 40 projektov zameraných na podporu zdravia, sociálneho začlenenia, dobrovoľníckej činnosti, prístupu pre zdravotne postihnutých, rodovej rovnosti a boja proti dopingu. V roku 2011 sa začne realizovať dvanásť nových projektov (pozri prílohu).

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Šport je dôležitý pre európske hospodárstvo a je kľúčovou zložkou európskeho sociálneho modelu. Opatrenia, ktoré sme dnes prijali, podčiarkujú význam športu pre našu spoločnosť a pomôžu zlepšiť spôsob jeho riadenia.“

Návrhy Komisie zahrnuté v dokumente pod názvom „Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe“ sa týkajú troch hlavných oblastí: spoločenskej úlohy športu, jeho hospodárskeho rozmeru a organizácie športu. V každej kapitole sú navrhnuté opatrenia, ktoré má vykonať Komisia a členské štáty.

V súvislosti so spoločenskou úlohou športu sa v dokumente navrhuje:

 • zvážiť pristúpenie EÚ k dohovoru Rady Európy proti dopingu,

 • vypracovať európske usmernenia o kombinovaní športového tréningu a všeobecného vzdelávania,

 • vypracovať a zaviesť bezpečnostné opatrenia a požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri medzinárodných športových podujatiach,

 • pokračovať vo vypracovávaní vnútroštátnych usmernení na základe usmernení EÚ o telesnej aktivite,

 • vytvárať prostredníctvom európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia štandardy pre prístupnosť športových organizácií, aktivít, podujatí a športovísk,

 • podporovať prístup žien k vedúcim funkciám v športe.

Pokiaľ ide o hospodársky rozmer športu, Komisia vyzýva:

 • športové združenia, aby vytvorili mechanizmy pre kolektívny predaj mediálnych práv s cieľom zabezpečiť primerané prerozdeľovanie príjmov,

 • venovať väčšiu pozornosť právam duševného vlastníctva v oblasti športu,

 • na výmenu osvedčených postupov v záujme transparentného a udržateľného financovania športu,

 • na monitorovanie uplatňovania práva štátnej pomoci v oblasti športu,

 • na plné využívanie aspektov štrukturálnych fondov súvisiacich so športom,

 • na činnosti vedúce k získaniu porovnateľných štatistických údajov o športe za všetky členské štáty.

V súvislosti s organizáciou športu sa v dokumente navrhuje:

 • podporovať dobré riadenie v športe pri zohľadnení jeho osobitnej povahy,

 • dať podnet na vypracovanie štúdie o pravidlách prestupov a poskytovať usmernenia na ich základe,

 • vydať usmernenia k tomu, ako na vnútroštátnej úrovni zosúladiť predpisy EÚ týkajúce sa voľného pohybu občanov s organizáciou súťaží v jednotlivých športových odvetviach,

 • zvážiť ďalšie opatrenia v súvislosti s aktivitami športových agentov,

 • podporovať sociálnych partnerov a športové organizácie pri vytváraní sociálneho dialógu na úrovni EÚ pre odvetvie športu a voľného času.

Ďalšie kroky

Tento dokument, resp. oznámenie bude teraz zaslané Rade a Európskemu parlamentu na prerokovanie a následne členským štátom na vykonanie nadväzných činností.

Lisabonská zmluva a šport

V článku 165 Lisabonskej zmluvy o fungovaní Európskej únie sa EÚ udeľuje mandát podporovať, koordinovať a dopĺňať iniciatívy členských štátov v oblasti politiky športu. Cieľom Komisie je rozšíriť európsky rozmer športu v úzkej spolupráci s členskými štátmi, športovými organizáciami, občianskou spoločnosťou a občanmi.

Viac informácií je k dispozícii na:

webovej stránke o športe: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar