Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Brussel, 18 januari 2011

Commissie versterkt de Europese dimensie van de sport

De Europese Commissie heeft nieuwe voorstellen goedgekeurd ter versterking van de maatschappelijke, economische en organisatorische dimensies van de sport. Atleten, sportorganisaties en burgers zullen naar verwachting profiteren van de plannen, die voortvloeien uit de nieuwe rol van de EU in het kader van het Verdrag van Lissabon in verband met de ondersteuning en de coördinatie van het sportbeleid in de lidstaten. Er wordt voorzien in actie op gebieden waar de uitdagingen niet door de lidstaten alleen op toereikende wijze kunnen worden aangepakt. De voorstellen van de Commissie zijn het gevolg van een raadpleging met de lidstaten en de belanghebbenden in de sport en houden rekening met de ervaring die is opgedaan bij de uitvoering van het Witboek over sport van 2007. In 2009-2010 heeft de Commissie meer dan 6 miljoen euro verstrekt voor de ondersteuning van circa 40 sportprojecten, gericht op de bevordering van de gezondheid, sociale inclusie, vrijwilligerswerk, toegang voor mensen met een handicap, gendergelijkheid en bestrijding van doping. Twaalf nieuwe projecten zullen in 2011 worden gelanceerd (zie bijlage).

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei: "Sport is belangrijk voor de economie van Europa en een sleutelelement van zijn sociaal model. De maatregelen die wij vandaag hebben goedgekeurd, onderstrepen de bijdrage van de sport aan onze samenleving en zullen de wijze waarop de sportsector wordt beheerd helpen verbeteren.

De voorstellen van de Commissie die zijn vervat in een document, getiteld "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport", bestrijken drie belangrijke gebieden: de maatschappelijke rol van sport, de economische dimensie van sport en de organisatie van de sport. Elk hoofdstuk stelt door de Commissie en de lidstaten uit te voeren acties voor.

Met betrekking tot de maatschappelijke rol van sport, stelt het document voor om:

 • de toetreding van de EU tot de antidopingconventie van de Raad van Europa te overwegen;

 • Europese richtsnoeren inzake gecombineerde sportopleiding en algemeen onderwijs te ontwikkelen;

 • veiligheidsregelingen en veiligheidsvoorschriften voor internationale sportevenementen te ontwikkelen en uit te voeren;

 • voort te werken aan de vaststelling van nationale richtsnoeren op basis van de EU-richtsnoeren inzake lichaamsbeweging;

 • normen te ontwikkelen voor de toegankelijkheid van sportorganisaties, activiteiten, evenementen en bijeenkomsten via de Europese strategie inzake mensen met een handicap;

 • de toegang van vrouwen tot leidinggevende functies in de sport te bevorderen.

Wat de economische dimensie van sport betreft, roept de Commissie op om:

 • mechanismen voor de collectieve verkoop van mediarechten door sportverenigingen op te stellen om te zorgen voor een passende herverdeling van de inkomsten;

 • meer aandacht te besteden aan sportgerelateerde intellectuele-eigendomsrechten;

 • goede praktijken uit te wisselen voor een transparante en duurzame financiering van de sport;

 • de toepassing van het staatssteunrecht op het gebied van sport te monitoren;

 • de sportgerelateerde aspecten van de structuurfondsen volledig te benutten;

 • te werken aan de opstelling van vergelijkbare statistische gegevens over sport voor alle lidstaten.

In verband met de organisatie van de sport stelt het document het volgende voor:

 • bevorderen van goed bestuur in de sport, rekening houdend met de specifieke kenmerken daarvan;

 • uitvoeren van een studie naar de transferregels en verstrekken van advies op grond daarvan;

 • verstrekken van advies over de vraag hoe de EU-regels over het vrije verkeer van burgers verzoend kunnen worden met de organisatie van competities in individuele sporten op nationale basis;

 • overwegen van verdere actie met betrekking tot de activiteiten van spelersmakelaars;

 • ondersteunen van de sociale partners en sportorganisaties bij de totstandbrenging van een sociale dialoog op EU-niveau voor de sport- en recreatiesector.

Volgende stappen

Het document zal nu in de vorm van een mededeling naar de Raad en het Europees Parlement worden gestuurd voor bespreking en follow-up in de lidstaten.

Verdrag van Lissabon en sport

Artikel 165 van het Verdrag van Lissabon betreffende de werking van de Europese Unie heeft de EU het mandaat gegeven om de sportbeleidsinitiatieven van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren en aan te vullen. De Commissie beoogt de Europese dimensie van de sport in nauwe samenwerking met de lidstaten, de sportorganisaties, het maatschappelijk middenveld en de burgers te vergroten.

Nadere informatie:

Sportwebsite: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar