Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Briselē, 2011. gada 18. janvārī

Komisija stiprina Eiropas dimensiju sportā

Eiropas Komisija ir pieņēmusi jaunus priekšlikumus, kuru mērķis ir stiprināt sporta sociālos, ekonomiskos un organizatoriskos aspektus. Paredzams, ka sportisti, sporta organizācijas un sabiedrība gūs labumu no plāniem, kas izriet no ES jaunās, Lisabonas līgumā noteiktās lomas, proti, atbalstīt un koordinēt sporta politiku dalībvalstīs. Plānots rīkoties jomās, kurās problēmjautājumus nav iespējams pilnībā atrisināt, darbojoties tikai valsts līmenī vien. Komisijas priekšlikumi ir sagatavoti pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un sporta jomas ieinteresētajām personām, un tajos ņemta vērā pieredze, kas gūta, īstenojot 2007. gada Balto grāmatu par sportu. 2009.‑2010. gadā Komisija atvēlēja vairāk nekā 6 miljonus eiro, lai atbalstītu aptuveni 40 sporta projektus, kuru mērķis ir veicināt veselību, sociālo iekļautību, brīvprātīgo darbu, invalīdu piekļuvi, dzimumu līdztiesību un cīņu pret dopinga lietošanu. 2011. gadā tiks uzsākti divpadsmit jauni projekti (sk. pielikumu).

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja: Sports ir svarīgs Eiropas ekonomikai, un tas ir būtisks Eiropas sociālā modeļa komponents. Pasākumi, kurus šodien pieņēmām, apliecina sporta nozīmi mūsu sabiedrībai, un tie palīdzēs uzlabot sporta organizāciju.

Komisijas priekšlikumi, kas iekļauti dokumentā ar nosaukumu “Attīstīt Eiropas dimensiju sportā”, aptver trīs galvenās jomas: sporta sociālo lomu, tā ekonomisko dimensiju un sporta organizāciju. Katrā nodaļā ir ierosinātas Komisijai un dalībvalstīm veicamās darbības.

Attiecībā uz sporta sociālo lomu dokumentā ierosināts:

 • apsvērt ES pievienošanos Eiropas Padomes Antidopinga konvencijai,

 • izstrādāt Eiropas vadlīnijas par sporta un vispārējās izglītības apvienošanu,

 • izstrādāt un ieviest drošības pasākumus un drošuma prasības starptautiskiem sporta pasākumiem,

 • turpināt darbu pie valstu pamatnostādnēm, kas balstītas uz ES pamatnostādnēm fiziskās aktivitātes jomā,

 • īstenojot Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā, izstrādāt standartus attiecībā uz sporta organizāciju, nodarbību, pasākumu un sacensību pieejamību,

 • sporta jomā veicināt vadošu amatu pieejamību sievietēm.

Attiecībā uz sporta ekonomisko dimensiju Komisija aicina:

 • sporta asociācijas izveidot mehānismus translācijas tiesību kolektīvai pārdošanai, lai nodrošinātu ieņēmumu adekvātu sadalījumu,

 • pievērst lielāku uzmanību ar sportu saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām,

 • apmainīties ar labas prakses piemēriem pārredzamai un ilgtspējīgai sporta finansēšanai,

 • uzraudzīt valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sporta jomā,

 • pilnībā izmantot ar sportu saistītos struktūrfondu aspektus,

 • gādāt, lai visās dalībvalstīs būtu pieejami salīdzināmi statistikas dati par sportu.

Attiecībā uz sporta organizāciju dokumentā ierosināts:

 • veicināt labu pārvaldību sporta jomā, vienlaikus ņemot vērā nozares īpatnības,

 • uzsākt pētījumu par noteikumiem par sportistu pāreju un, balstoties uz tā rezultātiem, sagatavot norādījumus,

 • izdot norādījumus par to, kā ES noteikumi par pilsoņu brīvu pārvietošanos saskaņojami ar valsts mēroga sacensību organizēšanu atsevišķos sporta veidos,

 • apsvērt turpmāku rīcību attiecībā uz sporta aģentu darbību,

 • palīdzēt sociālajiem partneriem un sporta organizācijām veidot ES līmeņa sociālo dialogu sporta un izklaides nozarē.

Nākamie soļi

Paziņojumu nosūtīs Padomei un Eiropas Parlamentam apspriešanai un turpmākai rīcībai dalībvalstīs.

Lisabonas līgums un sports

Lisabonas Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantā ES ir piešķirtas pilnvaras atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu iniciatīvas sporta politikas jomā. Komisijas mērķis ir stiprināt Eiropas dimensiju sportā, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, sporta organizācijām un pilsonisko sabiedrību.

Plašāka informācija

Sporta tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar