Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Briuselis, 2011 m. sausio 18 d.

Komisija didina ES lygmens veiksmų svarbą sporto sektoriuje

Europos Komisija priėmė naujus pasiūlymus, skirtus visuomeniniam, ekonominiam ir organizaciniam sporto aspektams stiprinti. Šios priemonės parengtos atsižvelgiant į Lisabonos sutartimi ES suteiktą naują atsakomybę remti ir derinti valstybių narių sporto politiką. Tikimasi, kad priemonės bus naudingos tiek sportininkams ir sporto organizacijoms, tiek piliečiams apskritai. Numatyta imtis veiksmų srityse, kuriose valstybių narių veiksmų nepakanka. Komisijos pasiūlymai teikiami pasikonsultavus su valstybėmis narėmis ir sporto sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis. Juose atsižvelgiama į patirtį, įgytą įgyvendinant 2007 m. Baltąją knygą dėl sporto. 2009–2010 m. Komisija skyrė daugiau nei 6 mln. EUR apie 40 sporto sektoriaus projektų paremti. Šiais projektais siekta gerinti sveikatą, stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti savanorišką veiklą, sudaryti palankesnes galimybes neįgaliesiems, puoselėti lyčių lygybę ir kovoti su dopingo vartojimu. 2011 m. bus pradėta įgyvendinti dvylika naujų projektų (žr. priedą).

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Sportas yra svarbi Europos ekonomikos dalis ir reikšmingas socialinio modelio veiksnys. Šiandien priimtos priemonės rodo sporto svarbą visuomenei. Jos padės gerinti sporto valdymą.“

Dokumente „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“ išdėstyti Komisijos pasiūlymai grindžiami trimis pagrindiniais aspektais: visuomeniniu sporto vaidmeniu, ekonominiu jo aspektu ir sporto organizavimu.

Dėl visuomeninio sporto vaidmens dokumente siūloma:

 • svarstyti galimybę ES prisijungti prie Europos Tarybos antidopingo konvencijos;

 • parengti Europos suderinto sportinio ugdymo ir bendrojo lavinimo gaires;

 • parengti ir įgyvendinti tarptautinių sporto renginių saugos užtikrinimo priemones ir saugumo reikalavimus;

 • vadovaujantis ES fizinio aktyvumo gairėmis toliau rengti nacionalines gaires;

 • įgyvendinant Europos strategiją dėl negalios rengti galimybių dalyvauti sporto organizacijų veikloje bei sporto renginiuose ir naudotis sporto patalpomis standartus;

 • skatinti sudaryti moterims geresnes galimybes užimti sporto sektoriaus vadovų postus.

Dėl ekonominio sporto aspekto Komisija ragina:

 • sporto asociacijas nustatyti bendro sporto transliacijų teisių pardavimo mechanizmus, kad būtų užtikrintas tinkamas pajamų perskirstymas;

 • skirti daugiau dėmesio su sportu susijusioms intelektinės nuosavybės teisėms;

 • dalytis gerąja patirtimi siekiant skaidraus ir tvaraus sporto finansavimo;

 • stebėti valstybės pagalbos teisės taikymą sporto sektoriuje;

 • visapusiškai išnaudoti struktūrinių fondų teikiamas galimybes sporto sektoriuje;

 • rengti palyginamus visų valstybių narių sporto sektoriaus statistinius duomenis.

Dėl sporto organizavimo dokumente siūloma:

 • skatinti gerą sporto valdymą, bet kartu atsižvelgti į jo specifiką;

 • atlikti žaidėjų perėjimo į kitą klubą taisyklių tyrimą ir pateikti atitinkamas gaires;

 • paskelbti gaires, kaip derinti ES taisykles dėl laisvo piliečių judėjimo ir individualių sporto šakų varžybų rengimą nacionaliniu lygmeniu;

 • svarstyti tolesnius veiksmus dėl žaidėjų agentų veiklos;

 • remti socialinius partnerius ir sporto organizacijas, kad būtų plėtojamas ES lygmens socialinis dialogas sporto ir laisvalaikio sektoriuose.

Tolesni veiksmai

Komunikatas bus nusiųstas Tarybai ir Europos Parlamentui aptarti ir valstybėms narėms toliau svarstyti.

Lisabonos sutartis ir sportas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo – Lisabonos sutarties – 165 straipsniu ES suteikiama kompetencija remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių sporto sektoriaus iniciatyvas. Komisija siekia didinti ES lygmens veiksmų svarbą sporto sektoriuje glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, sporto organizacijomis, pilietine visuomene ir piliečiais.

Daugiau informacijos

Sporto svetainė http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar