Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Bryssel 18. tammikuuta 2011

Komissio vahvistaa urheilun eurooppalaista ulottuvuutta

Euroopan komissio on hyväksynyt uusia ehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan urheilun yhteiskunnallista, taloudellista ja organisatorista ulottuvuutta. Urheilijoiden, urheilujärjestöjen ja kansalaisten uskotaan hyötyvän näistä suunnitelmista, jotka johtuvat EU:n uusista Lissabonin sopimuksen mukaisista tehtävistä jäsenvaltioiden urheilupolitiikan tukemiseksi ja koordinoimiseksi. Toimia aiotaan toteuttaa alueilla, joilla haasteisiin ei pystytä vastaamaan toimimalla pelkästään kansallisella tasolla. Komissio on kuullut jäsenvaltioita ja urheilualan sidosryhmiä ennen ehdotusten tekemistä, ja niissä otetaan huomioon vuonna 2007 julkaistun urheilun valkoisen kirjan täytäntöönpanossa saadut kokemukset. Vuosina 2009–2010 komissio antoi yli 6 miljoonaa euroa tukea noin 40:lle urheilualan hankkeelle, joissa pyrittiin edistämään terveyttä, sosiaalista osallisuutta, vapaaehtoistyötä, vammaisten osallistumismahdollisuuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja dopingin torjuntaa. Vuonna 2011 käynnistetään 12 uutta hanketta (ks. liite).

Urheilulla on tärkeä merkitys Euroopan taloudelle, ja se on Euroopan yhteiskuntamallin merkittävä osatekijä”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. ”Tänään hyväksytyt toimenpiteet tuovat esille urheilun merkityksen yhteiskunnalle ja auttavat parantamaan urheilun hallinnointia.”

Komission ehdotukset, jotka esitetään urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämistä koskevassa asiakirjassa, kattavat kolme laajaa aihepiiriä: urheilun yhteiskunnalliset tehtävät, urheilun taloudellisen merkityksen ja urheilualan organisoitumisen. Kussakin kokonaisuudessa ehdotetaan toimia, joita komission ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava.

Urheilun yhteiskunnallisten tehtävien osalta asiakirjassa ehdotetaan seuraavaa:

 • harkitaan EU:n liittymistä Euroopan neuvoston yhteydessä tehtyyn dopingin vastaiseen yleissopimukseen;

 • laaditaan urheiluharjoittelun ja yleisen koulutuksen yhdistämistä koskevat eurooppalaiset suuntaviivat;

 • kehitetään ja pannaan täytäntöön kansainvälisiin urheilutapahtumiin liittyviä turvallisuusjärjestelyjä ja -vaatimuksia;

 • edistetään edelleen liikuntaa koskeviin EU:n suuntaviivoihin perustuvia kansallisia suuntaviivoja;

 • kehitetään vammaisia koskevan eurooppalaisen strategian avulla urheilun pariin pääsyyn, toimintoihin, tapahtumiin ja tapahtumapaikkoihin liittyviä standardeja;

 • edistetään naisten pääsyä johtavaan asemaan urheilun alalla.

Urheilun taloudellisen merkityksen osalta komissio ehdottaa seuraavaa:

 • kehotetaan urheilujärjestöjä laatimaan mediaoikeuksien yhteismyyntiä koskevat mekanismit, jotta varmistetaan tulojen riittävä uudelleenjako;

 • kiinnitetään enemmän huomiota teollis- ja tekijänoikeuksiin urheilun alalla;

 • vaihdetaan urheilun avointa ja kestävää rahoitusta koskevia hyviä käytäntöjä;

 • seurataan valtiontukilainsäädännön soveltamista urheilun alalla;

 • hyödynnetään kokonaisuudessaan rakennerahastojen mahdollisuudet tukea urheilua;

 • kerätään vertailukelpoisia urheilua koskevia tilastotietoja kaikista jäsenvaltioista.

Urheilun organisoitumisen osalta asiakirjassa ehdotetaan seuraavaa:

 • edistetään hyvää hallintotapaa urheilualalla ja otetaan huomioon urheilun erityisluonne;

 • käynnistetään selvitys urheilijasiirtoja koskevista säännöistä ja annetaan asiaan liittyvää opastusta;

 • laaditaan ohjeistusta siitä, kuinka kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevia EU:n sääntöjä voidaan sovittaa yhteen yksittäisissä urheilulajeissa kansalliselta pohjalta järjestettävien kilpailujen kanssa;

 • harkitaan lisätoimia urheiluagenttien toiminnan osalta;

 • tuetaan työmarkkinaosapuolia ja urheilujärjestöjä niiden luodessa EU:n tason vuoropuhelua urheilun ja vapaa-ajan koko sektorille.

Seuraavat vaiheet

Asiakirja, joka on annettu tiedonantona, lähetetään seuraavaksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden keskustelua ja jatkotoimia varten.

Lissabonin sopimus ja urheilu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklassa Euroopan unionille annetaan tehtäväksi tukea, koordinoida ja täydentää urheilupolitiikkaan liittyviä jäsenvaltioiden aloitteita. Komissio pyrkii parantamaan urheilun eurooppalaista ulottuvuutta tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden, urheilujärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten kanssa.

Lisätietoja:

Urheilun verkkosivusto: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar