Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Brüssel, 18. jaanuar 2011

Komisjon tugevdab Euroopa mõõdet spordis

Euroopa Komisjon on vastu võtnud uued ettepanekud, mille eesmärk on tugevdada spordi ühiskondlikku, majanduslikku ja organisatsioonilist mõõdet. Kavadest, mis lähtuvad Lissaboni lepinguga Euroopa Liidule pandud uuest liikmesriikides spordipoliitika toetamise ja koordineerimise rollist, saavad eeldatavalt kasu sportlased, spordiorganisatsioonid ja kodanikud. Meetmeid nähakse ette valdkondades, kus vaid liikmesriigi tasandil ei suudeta probleemidega piisavalt hästi toime tulla. Komisjon tegi ettepanekud pärast nõupidamist liikmesriikide ja spordi sidusrühmadega ning võttes arvesse 2007. aasta spordi valge raamatu rakendamisel saadud kogemusi. 2009–2010 eraldas komisjon enam kui 6 miljonit eurot, et toetada ligi 40 spordiprojekti, mis olid suunatud tervisedendusele, sotsiaalse kaasatuse parandamisele, vabatahtlikule tööle, puuetega inimeste ligipääsuvõimaluste parandamisele, soolisele võrdõiguslikkusele ja dopinguvastasele võitlusele. 2011. aastal käivitatakse 12 uut projekti (vt lisa).

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: „Sport on Euroopa majandusele tähtis ning üks Euroopa sotsiaalse mudeli põhikomponente. Täna vastu võetud meetmed rõhutavad spordi panust ühiskonnas ning aitavad parandada viisi, kuidas sporti juhitakse.”

Dokumendis „Euroopa mõõtme arendamine spordis” sisalduvad komisjoni ettepanekud käsitlevad kolme peamist valdkonda: spordi roll ühiskonnas, selle majanduslik mõõde ja spordi korraldus. Igas peatükis soovitatakse meetmeid, mida peaksid ellu viima Euroopa Komisjon ja liikmesriigid.

Spordi ühiskondliku rolli osas tehakse dokumendis järgmised ettepanekud:

 • kaaluda ELi ühinemist Euroopa Nõukogu dopinguvastase konventsiooniga;

 • töötada välja Euroopa juhised sportimise ja üldhariduse omandamise ühendamise kohta;

 • töötada välja ja viia ellu rahvusvaheliste spordiürituste turvameetmed ja ohutusnõuded;

 • jätkata ELi füüsilise aktiivsuse juhtnööride põhjal liikmesriikide suuniste koostamist;

 • töötada Euroopa puuetega inimeste strateegia kaudu välja standardid spordiorganisatsioonide, -tegevuste, -ürituste ja -rajatiste ligipääsetavuse kohta;

 • soodustada naiste võimalusi töötada spordivaldkonna juhtivatel ametikohtadel.

Spordi majandusliku mõõtme osas soovitab komisjon

 • spordialaliitudel luua meediaõiguste kollektiivse müügi mehhanismid, et tagada tulude õiglane jaotamine;

 • pöörata suuremat tähelepanu spordiga seotud intellektuaalomandi õigustele;

 • vahetada spordi läbipaistva ja jätkusuutliku rahastamise häid tavasid;

 • jälgida riigiabiseaduse rakendamist spordivaldkonnas;

 • kasutada täielikult struktuurifondide spordiga seotud aspekte.

 • püüelda selle nimel, et spordi statistilised andmed oleksid kõigi liikmesriikide puhul võrreldavad.

Spordi korralduse osas tehakse dokumendis järgmised ettepanekud:

 • edendada häid juhtimistavasid spordis, pidades silmas valdkonna eripära;

 • käivitada uuring üleminekureeglite kohta ja anda selle põhjal juhiseid;

 • anda suuniseid ELi kodanike vaba liikumise reeglite ja individuaalaladel kodakondsuspõhiste võistluste korraldamise ühitamise kohta;

 • kaaluda edasisi meetmeid sportlaste esindajate tegevuse suhtes;

 • toetada sotsiaalpartnereid ja spordiorganisatsioone ELi tasandil sotsiaalse dialoogi loomiseks spordi- ja meelelahutussektoris.

Järgmised sammud

Dokument või täpsemalt teatis saadetakse nüüd nõukogule ja Euroopa Parlamendile arutamiseks ning liikmesriikidele järelmeetmete võtmiseks.

Lissaboni leping ja sport

Lissaboni (Euroopa Liidu toimimise) lepingu artikkel 165 annab ELile volitused toetada, koordineerida ja täiendada liikmesriikide spordipoliitika algatusi. Komisjoni eesmärk on arendada Euroopa mõõdet spordis tihedas koostöös liikmesriikide, spordiorganisatsioonide, kodanikuühiskonna ja kodanikega.

Lisateave:

Spordi veebileht: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar