Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2011

Η Επιτροπή ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέες προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και οργανωτικής διάστασης του αθλητισμού. Οι αθλητές, οι αθλητικές οργανώσεις και οι πολίτες αναμένεται να ωφεληθούν από τα σχέδια τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του νέου ρόλου της ΕΕ σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας με σκοπό την υποστήριξη και το συντονισμό της πολιτικής για τον αθλητισμό στα κράτη μέλη. Προβλέπεται δράση σε τομείς στους οποίους οι προκλήσεις δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν επαρκώς σε εθνικό επίπεδο μόνον. Οι προτάσεις της Επιτροπής υποβάλλονται σε συνέχεια μιας διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους αθλητικούς παράγοντες και λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό του 2007 (2007 White Paper on Sport). Κατά το διάστημα 2009-2010 η Επιτροπή χορήγησε πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη 40 περίπου σχεδίων για τον αθλητισμό που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας, της κοινωνικής ένταξης, του εθελοντισμού, της πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες, στην ισότητα των φύλων και στην καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης. Δώδεκα νέα σχέδια θα προωθηθούν το 2011 (βλ. παράρτημα).

Η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, δήλωσε: «Ο αθλητισμός έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία της Ευρώπης και αποτελεί κύρια συνιστώσα του κοινωνικού της μοντέλου. Τα μέτρα που εγκρίναμε σήμερα υπογραμμίζουν τη σημασία του αθλητισμού για την κοινωνία μας και θα συμβάλουν στη βελτίωση της διακυβέρνησης του αθλητισμού.»

Οι προτάσεις της Επιτροπής, που περιέχονται σε έγγραφο με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού», καλύπτουν τρεις κύριους τομείς: τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, καθώς και την οργάνωση του αθλητισμού. Κάθε κεφάλαιο προτείνει ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, προτείνεται βάσει του ανωτέρω εγγράφου:

 • να εξεταστεί το ενδεχόμενο της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Φαρμακοδιέγερσης·

 • να θεσπιστούν ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για το συνδυασμό αθλητικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης·

 • να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν κανόνες ασφάλειας, καθώς και ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας για τις διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις·

 • να προοδεύσει περαιτέρω η θέσπιση εθνικών κατευθυντήριων γραμμών με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση (EU Physical Activity Guidelines

 • να αναπτυχθούν πρότυπα για τη δυνατότητα πρόσβασης στις αθλητικές οργανώσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και ημερίδες μέσω της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες (European Disability Strategy

 • να προωθηθεί η πρόσβαση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον τομέα του αθλητισμού.

Όσον αφορά την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, η Επιτροπή ζητά:

 • να καθιερώσουν οι αθλητικές ομοσπονδίες μηχανισμούς για τη συλλογική πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης από τα μέσα ενημέρωσης με σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλης ανακατανομής των εσόδων·

 • να δίδεται περισσότερη προσοχή στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση με τον αθλητισμό·

 • να γίνεται ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη διαφανή και βιώσιμη χρηματοδότηση του αθλητισμού·

 • να παρακολουθείται η εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα του αθλητισμού·

 • να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες χρηματοδότησης του αθλητισμού εκ μέρους των Διαρθρωτικών Ταμείων·

 • να πραγματοποιηθούν εργασίες για την απόκτηση συγκρίσιμων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον αθλητισμό για όλα τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά την οργάνωση του αθλητισμού, προτείνεται βάσει του ανωτέρω εγγράφου:

 • να προωθείται η χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα του αθλητισμού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητές του·

 • να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με τους κανόνες για τη μεταγραφή παικτών και να παρασχεθεί καθοδήγηση με αυτή τη βάση·

 • να εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο συμβιβασμού των κανόνων της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών με τη διοργάνωση αγώνων για κάθε άθλημα χωριστά, σε εθνική βάση·

 • να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω δράσης όσον αφορά τις δραστηριότητες των αθλητικών πρακτόρων (μάνατζερ)·

 • να παρασχεθεί υποστήριξη στους κοινωνικούς εταίρους και τις αθλητικές οργανώσεις ώστε να καθιερώσουν κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ για το σύνολο του τομέα του αθλητισμού και του τομέα αναψυχής.

Επόμενα διαβήματα

Το έγγραφο, γνωστό ως ανακοίνωση, θα διαβιβαστεί τώρα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συζήτηση και στα κράτη μέλη για περαιτέρω μελέτη.

Συνθήκη της Λισαβόνας και αθλητισμός

Με το άρθρο 165 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδεται στην ΕΕ η εντολή να υποστηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τις πολιτικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών για τον αθλητισμό. Η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις αθλητικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες.

Περισσότερα στοιχεία:

Δικτυακός τόπος για τον αθλητισμό: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar