Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Bruxelles, den 18. januar 2011

Kommissionen styrker sportens europæiske dimension

Europa-Kommissionen har vedtaget nye forslag, der tilsigter en styrkelse af idrættens samfundsmæssige, økonomiske og organisatoriske dimensioner. Idrætsudøverne, idrætsorganisationerne og borgerne forventes at drage nytte af disse planer, der er udviklet i overensstemmelse med EU's nye rolle i Lissabontraktaten med hensyn til støtte og koordinering af sportspolitik i medlemsstaterne. Der vil blive gennemført foranstaltninger på områder, hvor udfordringerne ikke i tilstrækkeligt omfang kan tages op på nationalt plan. Kommissionens forslag, der er udarbejdet i forlængelse af en høring af medlemsstaterne og idrættens berørte parter, inddrager erfaringerne fra implementeringen af hvidbogen om idræt fra 2007. I 2009-2010 ydede Kommissionen mere end 6 mio. EUR i støtte til ca. 40 idrætsprojekter, der var rettet mod fremme af sundhed, social integration, frivillighed, adgang for handicappede, ligestilling mellem kønnene og kampen mod doping. Der vil blive iværksat tolv nye projekter i 2011 (jf. bilaget).

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Idrætten er vigtig for Europas økonomi og udgør en central komponent i Europas sociale model. De foranstaltninger, vi har vedtaget i dag, understreger idrættens bidrag til vores økonomi og samfund, og de vil hjælpe til med at forbedre den måde, idrætten forvaltes på."

Kommissionens forslag, der indgår i et dokument med titlen "Udvikling af sportens europæiske dimension", omfatter tre hovedområder: idrættens rolle i samfundet, idrættens økonomiske dimension og idrættens organisering. I hvert kapitel er der forslag om aktioner, der skal gennemføres af Europa-Kommissionen og medlemsstaterne.

Hvad angår idrættens rolle i samfundet foreslås det i dokumentet at:

 • overveje EU's tiltrædelse af Europarådets konvention om antidoping

 • udvikle EU-retningslinjer for kombinering af idrætstræning og almindelige uddannelser

 • udvikle og implementere sikkerhedsarrangementer og sikkerhedskrav i forbindelse med internationale idrætsbegivenheder

 • fortsætte bestræbelserne på at tilvejebringe nationale retningslinjer på basis af EU's retningslinjer for fysisk aktivitet

 • udvikle standarder for tilgængelighed til idrætsorganisationer, -aktiviteter, ‑begivenheder og –anlæg gennem den europæiske handicapstrategi

 • fremme kvinders adgang til ledelsesstillinger inden for idræt.

Hvad angår idrættens økonomiske dimension foreslår Kommissionen følgende:

 • idrætssammenslutninger, der kan oprette mekanismer for kollektivt salg af medierettigheder til sikring af hensigtsmæssig omfordeling af indtægterne

 • mere opmærksomhed om intellektuel ejendomsret i forbindelse med idræt

 • udveksling af god praksis for gennemsigtig og holdbar finansiering af idrætten

 • overvågning af anvendelsen af lovgivningen vedrørende statsstøtte på idrætten

 • fuld udnyttelse af de idrætsrelaterede aspekter i strukturfondene

 • bestræbelser på tilvejebringelse af sammenlignelige data for idræt i alle medlemsstater.

Hvad angår idrættens organisering foreslås følgende i dokumentet:

 • fremme af god forvaltning inden for idrætten under hensyntagen til dens specifikke forhold

 • iværksætte en undersøgelse af transferreglerne og yde vejledning på basis heraf

 • udstede vejledninger om, hvordan EU-reglerne om fri bevægelighed for borgere og organiseringen af konkurrencer inden for de enkelte idrætsgrene på nationalt plan kan forenes

 • overveje yderligere foranstaltninger vedrørende spilleragenters virksomhed

 • støtte arbejdsmarkedets parter og sportens organisationer i forbindelse med etableringen af en social dialog på EU-plan for hele sektoren for idræt og fritid.

De næste skridt

Dokumentet - også benævnt meddelelsen – vil blive videresendt til Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på diskussion og opfølgning i medlemsstaterne.

Lissabontraktaten og sporten

I artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) tildeles EU nye kompetencer til at støtte, koordinere og supplere medlemsstaternes aktioner inden for sporten. Kommissionen agter at styrke idrættens europæiske dimension i tæt samarbejde med medlemsstaterne, idrætsorganisationerne, civilsamfundet og borgerne.

Yderligere oplysninger:

Idrættens websted: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar