Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Брюксел, 18 януари 2011 г.

Комисията укрепва европейското измерение на спорта

Европейската комисия прие нови предложения, целящи укрепването на общественото, икономическото и организационното измерение на спорта. Очаква се планираните мерки, произтичащи от новата роля на ЕС за подкрепа и координация на политиката за спорта на държавите-членки съгласно Договора от Лисабон, да донесат полза за спортистите, спортните организации и гражданите. Действия се предвиждат в областите, в които държавите-членки не могат сами да се справят с предизвикателствата в достатъчна степен. Предложенията бяха изработени след консултации с държавите-членки и заинтересованите страни в спорта, като бе отчетен опитът, придобит с изпълнението на Бялата книга за спорта от 2007 г. В периода 2009—2010 г. Комисията предостави над 6 млн. евро в подкрепа на 40 спортни проекта за насърчаване на здравословния начин на живот, социалното приобщаване, доброволната дейност, достъпа за хора с увреждания, равенството между половете и борбата с допинга. Дванадесет нови проекта ще стартират през 2011 г. (вж. приложението).

Европейският комисар за образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Спортът е важен за икономиката на Европа и е съществен елемент на европейския социален модел. Мерките, които приехме днес, подчертават обществения принос на спорта и ще помогнат да се подобри начинът, по който спортът се управлява.“

Предложенията на Комисията, съдържащи се в документ, озаглавен „Развиване на европейското измерение в спорта“, обхващат три главни области: обществената роля на спорта, неговото икономическо измерение и организацията на спорта. Всяка глава предлага действия за изпълнение от страна на Комисията и на държавите-членки.

По отношение на обществената роля на спорта в документа се предлага:

 • да се обмисли евентуалното присъединяване на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа срещу употребата на допинг,

 • да се изработят европейски насоки относно съчетаването на спортната подготовка и общото образование,

 • да се изработят и приложат мерки за сигурност и изисквания за безопасност за международните спортни събития,

 • да се продължи с работата по изработването на национални насоки въз основа на Насоките на ЕС за физическата активност,

 • посредством Европейската стратегия за хората с увреждания да се изработят стандарти за достъпност за спортните организации, за спортните дейности и прояви и за местата на тяхното провеждане,

 • да се насърчава достъпът на жени до ръководни позиции в спорта.

Що се отнася до икономическото измерение на спорта, Комисията приканва:

 • спортните организации да създадат механизми за колективната продажба на медийни права, за да се гарантира адекватно разпределение на приходите,

 • за по-силен акцент върху свързаните със спорта права на интелектуална собственост,

 • за обмен на добри практики за прозрачно и устойчиво финансиране на спорта,

 • да се следи прилагането в областта на спорта на законодателството за държавните помощи,

 • в пълна степен да се използват свързаните със спорта възможности на структурните фондове.

 • да се работи за събирането на сравними статистически данни за спорта за всички държави-членки.

По отношение на организацията на спорта в документа се предлага:

 • да се насърчава доброто управление в спорта, като се взема предвид неговата специфика,

 • да се даде ход на проучване относно правилата за трансфер, въз основа на което да се изработят насоки,

 • да се дадат насоки за това как разпоредбите на ЕС за свободното движение на граждани да бъдат съчетани с организирането на състезания в отделните спортове на национална основа,

 • да се обмислят допълнителни действия по отношение на дейността на спортните агенти,

 • да се подкрепят социалните партньори и спортните организации за създаването на социален диалог на равнище ЕС за сектора на спорта и отдиха.

Какво предстои

Документът, известен още като „съобщение“, сега ще бъде пратен на Съвета и на Европейския парламент за обсъждане и последващи действия в държавите-членки.

Договорът от Лисабон и спортът

Чл. 165 на Договора от Лисабон за функционирането на Европейския съюз даде на ЕС правомощия да подкрепя, координира и допълва инициативите на държавите-членки в областта на спортната политика. Целта на Комисията е да засили европейското измерение на спорта в тясно сътрудничество с държавите-членки, спортните организации, гражданското общество и гражданите.

За повече информация:

Уебсайт за спорта: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm.

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar