Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA PT EL

IP/11/438

Brussel, 6 april 2011

Milieu: Commissie daagt vier lidstaten die nog geen stroomgebiedsbeheersplannen hebben ingediend voor het Hof

De Europese Commissie daagt België, Denemarken, Griekenland en Portugal voor de rechtbank omdat zij de EU-waterwetgeving niet correct toepassen en nog geen stroomgebiedsbeheersplannen hebben ingediend. Stroomgebiedsbeheersplannen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat alle Europese wateren tegen 2015 in een goede toestand verkeren. Volgens de richtlijn moesten ze uiterlijk op 22 december 2009 zijn ingediend. Dat de plannen niet tijdig werden ingediend, kan erop wijzen dat de waterkwaliteit niet aan de normen voldoet. Op aanbeveling van Europees Commissaris voor milieu Janez Potočnik maakt de Commissie dit dossier aanhangig bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Richtlijn 2000/60/EG is het belangrijkste instrument van de Unie voor de bescherming van de Europese wateren. Ze vormt het kader voor het waterbeleid van de Unie en verplicht de lidstaten uiterlijk negen jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn voor elk stroomgebied een beheersplan te publiceren. Lidstaten met gemeenschappelijke rivieren moeten samenwerken om één internationaal stroomgebiedsbeheersplan op te stellen.

De kaderrichtlijn water schrijft voor dat de lidstaten het publiek en andere belanghebbenden over de plannen moeten raadplegen, ontwerp-stroomgebiedsbeheersplannen moeten publiceren en moeten voorzien in een periode van ten minste zes maanden voor het indienen van schriftelijke opmerkingen. Gezien deze vereisten hadden alle openbare raadplegingen uiterlijk in december 2008 van start moeten gaan.

Hoewel de werkzaamheden in België, Denemarken, Griekenland en Portugal inmiddels gestart zijn, hebben die vier lidstaten nog geen plannen vastgesteld of bekendgemaakt.

In België zijn de openbare raadplegingen in Brussel en Wallonië pas in 2011 van start gegaan en zouden de beheersplannen pas in respectievelijk 2011 en 2012 worden gepubliceerd.

Denemarken streeft ernaar zijn plannen in september 2011 bekend te maken, na afloop van de openbare raadplegingen in april 2011

Griekenland is nog niet begonnen met de openbare raadplegingen en zal zijn stroomgebiedsbeheersplannen pas in maart 2012 bekendmaken.

De openbare raadplegingen in Portugal zouden in 2011 van start gaan, maar het is nog niet duidelijk wanneer de plannen zouden worden goedgekeurd.

Aangezien deze lidstaten alle vereiste stroomgebiedsbeheersplannen nog niet gepubliceerd hebben, blijven hun inwoners in het ongewisse over het waterbeheer dat op grond van de richtlijn in hun stroomgebiedsdistrict zal worden gevoerd. Door de vertraging bij de indiening van de stroomgebiedsbeheersplannen komt de realisatie van de doelstellingen van de richtlijn in het gedrang. Verdere vertragingen zullen een domino-effect hebben op de algemene uitvoering van de richtlijn, op de invoering van maatregelen en uiteindelijk op de verbetering van het aquatisch milieu.

Achtergrond

Krachtens de waterkaderrichtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle grond- en oppervlaktewaterlichamen (rivieren, meren, kanalen en kustwateren) uiterlijk tegen 2015 in een goede toestand verkeren. Dit betekent dat ze zo weinig mogelijk sporen van menselijke activiteit mogen vertonen. In stroomgebiedsbeheersplannen wordt een volledig overzicht gegeven van de belangrijkste problemen voor elk stroomgebiedsdistrict; de plannen moeten ook specifieke maatregelen bevatten die nodig zijn om de opgelegde milieukwaliteitsdoelstellingen te halen. Als er vrijstellingen worden verleend, moeten deze degelijk worden verantwoord.

De opvolging van laattijdige omzetting van EU-wetgeving door de lidstaten is een prioriteit voor de Commissie. Voor eerdere persberichten in verband met stroomgebiedsbeheersplannen, zie: IP/10/1413, IP/10/1570 en IP/11/91.

Verdere informatie

Voor nadere informatie over de stand van zaken i.v.m. de raadpleging over en de goedkeuring van de stroomgebiedsbeheersplannen, zie:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Meer informatie over het waterbeleid vindt u op:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Voor de recentste gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_nl.htm

Zie ook MEMO/11/220


Side Bar