Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT EL

IP/11/438

Bruxelles, den 6. april 2011

Miljø: Kommissionen fortsætter traktatbrudssager mod fire medlemsstater, der ikke har indgivet vandområdeplaner

Europa-Kommissionen indbringer traktatbrudssager mod Belgien, Danmark, Grækenland og Portugal for Domstolen, da disse lande ikke har opfyldt kravene i EU's lovgivning om vand ved ikke at have forelagt planer for forvaltning af deres vandområder. Planerne er afgørende for, at EU kan nå sit mål om "god tilstand" for de europæiske vande i 2015, og de skulle have været vedtaget senest den 22. december 2009. Forsinkelse med planerne kan betyde, at man ikke opnår den ønskede vandkvalitet. Kommissionen vil på miljøkommissær Janez Potočniks anbefaling indbringe sagerne for EU-Domstolen.

Direktiv 2000/60/EF er EU's vigtigste redskab til at beskytte vandkvaliteten. Det indeholder rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger og kræver, at medlemsstaterne offentliggør en forvaltningsplan for hvert vandområdedistrikt senest ni år efter, at direktivet trådte i kraft. Medlemsstater, der er fælles om internationale vandløb, skal samarbejde om at udarbejde en fælles international vandområdeplan.

Ifølge vandrammedirektivet skal medlemsstaterne høre offentligheden og andre interesserede parter om planerne og offentliggøre udkast til planer, som der inden for en frist på seks måneder kan fremsættes skriftlige bemærkninger til. Disse krav betyder, at alle offentlige høringer skulle have været sat i gang senest i december 2008.

I Belgien, Danmark, Grækenland og Portugal er arbejdet ganske vist påbegyndt, men ingen af disse fire medlemsstater har endnu vedtaget og offentliggjort deres planer.

I Belgien blev den offentlige høring i regionerne Bruxelles-Capitale og Wallonie først sat i gang i 2011, og planerne forventes at blive offentliggjort i henholdsvis 2011 og 2012.

Danmark sigter mod at offentliggøre sine planer i september 2011 efter at have afsluttet den offentlige høring i april 2011.

Grækenland har endnu ikke sat de offentlige høringer i gang og kan først offentliggøre sine planer i marts 2012.

Portugal forventer at starte de offentlige høringer i 2011, men det vides endnu ikke, hvornår planerne kan blive vedtaget.

Eftersom disse medlemsstater endnu ikke har offentliggjort alle de nødvendige vandområdeplaner, er det endnu usikkert for deres borgere, hvordan deres vandressourcer vil blive forvaltet ifølge vandrammedirektivet. Når forelæggelsen af vandområdeplanerne bliver forsinket, er der risiko for, at direktivets mål ikke bliver nået. Yderligere forsinkelser vil forplante sig til den generelle gennemførelse af direktivet, fastsættelsen af foranstaltninger og ikke mindst forbedringen af vandmiljøet.

Baggrund

Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at beskytte og restaurere alle grundvandsforekomster og overfladevandområder (vandløb, søer, kanaler og kystvande), således at de er i "god tilstand" senest i 2015. Ved "god tilstand" forstås, at menneskers aktiviteter efterlader så få spor som muligt i vandene. Vandområdeplanerne giver et samlet overblik over de vigtigste kendetegn ved hvert vandområdedistrikt og skal indeholde de specifikke foranstaltninger, der kræves for at nå miljøkvalitetsmålene. Undtagelser skal begrundes udførligt.

Det har høj prioritet for Kommissionen at følge op på forsinkelser i medlemsstaternes gennemførelse af EU-lovgivningen. Se også de tidligere pressemeddelelser om traktatbrudssager vedrørende vandområdeplaner, IP/10/1413, IP/10/1570 og IP/11/91.

Yderligere oplysninger

Der er yderligere oplysninger om vandplanhøringerne og om, hvor langt man er nået i vedtagelsesprocessen, på:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Der er yderligere oplysninger om vandpolitikken på:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Der er statistiske oplysninger om traktatbrud generelt på:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Se også MEMO/11/220


Side Bar