Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE RO

IP/11/435

Brussel, 6 april 2011

Milieu: Commissie daagt België voor het Hof en maant Roemenië aan de EU-luchtkwaliteitsregelgeving na te leven

De Europese Commissie daagt België voor het Hof wegens niet-naleving van de EU-luchtkwaliteitswaarden voor zwevende deeltjes die bekend zijn onder de naam PM10. België heeft tot dusver in 8 delen van het land verzuimd een einde te stellen aan de buitensporige emissies van deze deeltjes. Op aanbeveling van Commissaris voor Milieu Janez Potočnik heeft de Commissie dan ook besloten België voor het Europees Hof van Justitie te dagen. Aangezien Roemenië de grenswaarden van de luchtkwaliteit voor PM10 evenmin naleeft, zendt de Commissie een met redenen omkleed advies in het kader van de lopende inbreukprocedures. Roemenië heeft twee maanden de tijd om zich te schikken naar het met redenen omklede advies. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie besluiten de zaak voor het Europees Hof van Justitie te brengen.

Op grond van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa moeten de lidstaten de blootstelling van de bevolking aan de zogenoemde PM10-deeltjes beperken. De wetgeving voorziet in grenswaarden voor blootstelling (een jaargrenswaarde van 40 μg/m3 en een daggrenswaarde van 50 μg/m3), die niet meer dan 35 keer per kalenderjaar mogen worden overschreden.

Sinds de inwerkingtreding van de wetgeving in 2005 worden de grenswaarden voor PM10 in 8 luchtkwaliteitszones in België, in het Brusselse, het Vlaamse en het Waalse gewest, niet nageleefd. België heeft termijnverlengingen aangevraagd om de streefcijfers te halen, maar de Commissie is van oordeel dat de voorwaarden niet zijn vervuld. Ondanks een eerder met redenen omkleed advies (zie IP/10/833) waarin België werd verzocht maatregelen te nemen, is de luchtkwaliteit niet verbeterd. De Commissie heeft dan ook besloten België voor het Europees Hof van Justitie te dagen.

In Roemenië is in 17 gebieden een overschrijding van de PM10-grenswaarden vastgesteld. Roemenië heeft in 2010 voor 11 van deze 17 gebieden een vrijstelling aangevraagd en de Commissie heeft voor de 6 gebieden waarvoor geen vrijstellingsverzoek werd ingediend, een met redenen omkleed advies (zie IP/10/833) toegezonden. Na onderzoek van het vrijstellingsverzoek heeft de Commissie besloten dat niet aan de voorwaarden werd voldaan. Derhalve zendt zij Roemenië voor 9 extra gebieden (in 2 van de betrokken gebieden is de situatie inmiddels verbeterd) een met redenen omkleed advies toe. Roemenië heeft twee maanden de tijd om te reageren. Indien verbetering van de situatie uitblijft, kan Roemenië voor het Europees Hof van Justitie worden gedaagd.

Achtergrond

Zwevende deeltjes (PM10) zijn vooral te vinden in de verontreinigende emissies van de industrie, het verkeer en de verwarming van woningen. Zij kunnen astma, cardiovasculaire problemen, longkanker en vroegtijdige dood veroorzaken.

Aan de grenswaarden voor PM10 moest tegen 2005 (of, in het geval van Roemenië, vanaf de toetredings datum) zijn voldaan, hoewel de lidstaten de Commissie kunnen verzoeken tot juni 2011 te worden vrijgesteld van de verplichting om aan de normen te voldoen. Aan dergelijke vrijstellingen is een aantal voorwaarden verbonden. De lidstaten moeten een luchtkwaliteitsplan voorleggen waarin de bestrijdingsmaatregelen voor de vrijstellingsperiode zijn vastgesteld, en aantonen dat zij alle maatregelen hebben genomen die nodig zijn om hun verplichtingen binnen de verlengde termijn na te komen.

De omzetting van EU-wetgeving is een prioriteit voor de Commissie, met name omdat onnodige vertraging bij het terugdringen van verontreinigende stoffen aanhoudende schade aan de volksgezondheid kan betekenen.

Verdere informatie

Lijst van overschrijdingszones per lidstaat

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

Website met informatie over termijnverlengingen:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Voor recente informatie over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Zie ook MEMO/11/220


Side Bar