Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA IT PT FI ET SL

IP/11/431

Bruksela, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Prawo jazdy: Komisja żąda od siedmiu państw członkowskich dostosowania się do nowych unijnych przepisów dotyczących zdolności do prowadzenia pojazdów

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Włoch, Austrii, Portugalii, Finlandii, Danii, Polski i Słowenii o przyjęcie środków krajowych aktualizujących wymogi dotyczące fizycznej i psychicznej zdolności do prowadzenia pojazdów zgodnie z ich zobowiązaniami w ramach prawa UE. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy przedmiotowe państwa członkowskie nie poinformują Komisji o środkach podjętych, aby zapewnić przestrzeganie unijnego prawa, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przepisy UE

W 2009 r. przyjęto dwie dyrektywy (dyrektywę 2009/112/WE i dyrektywę 2009/113/WE), w których uaktualniono i dostosowano do postępu naukowego minimalne wymogi dotyczące psychicznej i fizycznej zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych zawarte w dyrektywach dotyczących praw jazdy (mającej obecnie zastosowanie dyrektywie 91/439/EWG oraz dyrektywie 2006/126/WE, która zacznie być stosowana od 2013 r.) Zmiany odnoszą się do istniejących minimalnych wymogów dotyczących wzroku, cukrzycy i padaczki.

Przyczyny podjętego dzisiaj działania

Włochy, Austria, Portugalia, Finlandia, Dania, Polska i Słowenia nadal nie poinformowały Komisji o wdrożeniu tych dwóch dyrektyw do swoich porządków prawnych, mimo że miały tego dokonać do dnia 15 września 2010 r.

Praktyczne skutki niewdrożenia przepisów

Dyrektywy zmieniające z 2009 r. są korzystne dla osób o nieco słabszym wzroku, chorujących na cukrzycę czy padaczkę, ponieważ dostosowują poprzednie wymogi dotyczące zdolności do prowadzenia pojazdów do postępu naukowego dokonanego w leczeniu wspomnianych upośledzeń i osobom nimi dotkniętym dają większe możliwości prowadzenia pojazdu z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa na drodze.

Dalsze informacje na temat procedur UE dotyczących postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajdują się w dokumencie MEMO/11/220.


Side Bar