Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA IT PT FI PL SL

IP/11/431

Brüssel, 6. aprill 2011

Juhiload: komisjon nõuab, et seitse liikmesriiki järgiksid ELi uusi sõidukijuhi tervise nõudeid

Euroopa Komisjon palus täna Itaalial, Austrial, Portugalil, Soomel, Taanil, Poolal ja Sloveenial võtta vastu siseriiklik õigusakt, et ajakohastada juhtimiseks vajaliku füüsilise ja vaimse sobivuse nõudeid vastavalt Euroopa Liidu õigusele. Komisjon esitab nõudmise ELi rikkumismenetluse alla kuuluva põhjendatud arvamusena. Kui nimetatud liikmesriigid ei teata komisjonile kahe kuu jooksul meetmetest, mis on võetud ELi õiguse täieliku järgimise tagamiseks, võib Euroopa Komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

ELi eeskirjad

Kahe 2009. aastal vastu võetud direktiiviga (direktiiv 2009/112/EÜ and direktiiv 2009/113/EÜ) on ajakohastatud ja kohandatud vastavalt teaduse arengule mootorsõiduki juhtimiseks vajaliku füüsilise ja vaimse sobivuse miinimumnõudeid, mis olid kehtestatud juhilubade direktiividega (praegu kehtiv direktiiv 91/439/EMÜ ja alates 2013. aastast kehtiv direktiiv 2006/126/EÜ). Muudatused käsitlevad miinimumnõudeid seoses nägemishäirete, diabeedi ja epilepsiaga.

Praegune olukord

Itaalia, Austria, Portugal, Soome, Taani, Poola ja Sloveenia ei ole veel teatanud komisjonile kõnealuse kahe direktiivi ülevõtmisest, kuigi nad oleksid pidanud seda tegema 15. septembriks 2010.

Rakendamata jätmise tegelik mõju

2009. aasta muutmisdirektiivid on kasulikud kehvema nägemisega või diabeeti või epilepsiat põdevatele inimestele, kuna nende direktiividega kohandatakse tervisenõudeid vastavalt teaduse arengule kõnealuste haiguste ravis ning pakutakse nende haigustega inimestele võimalust juhtida sõidukit, tagades samas täielikult liiklusohutuse.

Lisateavet ELi rikkumismenetluse kohta saab dokumendist: MEMO/11/220.


Side Bar