Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/417

Bryssel den 6 april 2011

Yrkeskvalifikationer: Sverige uppmanas att ändra sina regler om erkännande av allmänläkarutbildning

EU-kommissionen uppmanar i dag Sverige att följa EU-lagstiftningen om automatiskt erkännande av allmänläkare. Sverige anses bryta mot reglerna genom att ha två olika yrkeskvalifikationer för allmänläkare. Dels finns det ”specialistläkare i allmänmedicin” (en högre nivå), dels ”Europaläkare” (en lägre nivå). Något automatiskt erkännande för alla allmänläkare från andra EU-länder tillämpas inte. Allmänläkare från andra EU-länder som vill arbeta i Sverige hamnar i ett ofördelaktigt läge, eftersom de automatiskt inordnas på den lägre nivån som Europaläkare. Kommissionen har skickat ett motiverat yttrande till Sverige – det andra steget i överträdelseförfarandet. Om de svenska myndigheterna inte vidtar åtgärder inom två månader för att rätta till detta brott mot EU-lagstiftningen kan kommissionen besluta att dra Sverige inför EU-domstolen.

Vad säger bestämmelserna?

För EU:s inre marknad är etableringsfriheten och friheten att erbjuda tjänster grundläggande principer. Företag och enskilda personer har rätt att etablera företag och bedriva affärsverksamhet var som helst i EU. Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer i EU är en grundläggande princip för att man ska kunna utöva dessa friheter. Det förbättrar även flexibiliteten på arbetsmarknaderna. Enligt EU-reglerna får kvalificerade yrkesutövare flytta över gränserna och utöva sitt yrke i ett annat EU-land. Minimumutbildningskraven har harmoniserats på EU-nivå för ett flertal yrken, däribland läkare, sjuksköterskor, tandläkare, barnmorskor, veterinärer, apotekare och arkitekter. Detta innebär att deras utbildningsbevis måste erkännas automatiskt i varje medlemsland. Yrkesutövare som utbildat sig i ett EU-land har således rätt att arbeta i ett annat medlemsland utan att behöva genomgå något lämplighetsprov eller annan praktiktjänstgöring.

På vilket sätt bryter Sverige mot bestämmelserna?

Kommissionen anser att den svenska lagstiftningen om yrkeskvalifikationer för allmänläkare inte ligger i linje med EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. De svenska myndigheterna erkänner inte automatiskt allmänläkares yrkeskvalifikationer om de inte har svensk utbildning. Sverige tillämpar således två olika yrkeskvalifikationer för allmänläkare: specialistläkare i allmänmedicin (en högre nivå, som innehas av majoriteten av de läkare som arbetar som allmänpraktiker i Sverige) och Europaläkare (en lägre nivå). Sverige tillämpar endast automatiskt erkännande för allmänpraktiker från andra EU-länder som är villiga att arbeta som Europaläkare. Ifall en sådan läkare vill utöva allmänläkaryrket som ”specialistläkare i allmänmedicin” är han eller hon tvungen att göra ett lämplighetsprov eller annan praktiktjänstgöring.

Enligt EU-direktivet ska dock allmänläkare från alla EU-länder automatiskt erkännas av ett annat EU-land utan krav på lämplighetsprov eller annan praktiktjänstgöring.

Hur inverkar detta på den enskilda individen?

Så länge som Sverige inte följer EU-lagstiftningen finns det ingen garanti för att de svenska myndigheterna automatiskt kommer att erkänna yrkeskvalifikationer som allmänläkare förvärvat i andra EU-länder utan att läkarna behöver göra lämplighetsprov eller annan praktiktjänstgöring. Detta kan avskräcka allmänläkare från andra EU-länder från att arbeta i Sverige trots att de har rätt till det.

Läs mer

Erkännande av yrkeskvalifikationer:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Den senaste informationen om överträdelseförfaranden rörande samtliga medlemsstater:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_decisions_sv.htm

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/11/220


Side Bar