Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU

IP/11/413

Briuselis, 2011 m. balandžio 6 d.

Mokesčiai. ES ir JAV dialogas dėl užsienio sąskaitų naudojimo atitikties mokesčių taisyklėms įstatymo

Vakar JAV mokesčių administratoriams išsiųstame rašte Europos Sąjungai pirmininkaujanti Vengrija ir Europos Komisija paragino JAV valdžios institucijas pradėti dialogą, kaip geriausiai pasiekti JAV užsienio sąskaitų naudojimo atitikties mokesčių taisyklėms įstatymo (angl. Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) tikslus. Šiuo JAV teisės aktu siekiama užtikrinti, kad JAV mokesčių administratoriai gautų informaciją apie JAV nuolatinių gyventojų investicijas užsienio, įskaitant Europą, finansų įstaigose. Šiuo atžvilgiu juo siekiama panašių tikslų kaip ir ES taupymo pajamų apmokestinimo direktyva, kuria numatomi ES valstybių narių mokesčių administratorių informacijos mainai. Tačiau ES finansų įstaigoms (įskaitant bankus, investicinius fondus ir draudimo įmones) galėtų susidaryti didelė su FATCA reikalavimų laikymusi susijusi našta. Turėdamos omenyje jau esamas mokesčių administratorių tarpusavio informacijos mainų priemones ir atsižvelgdamos į vykstančias diskusijas dėl Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos taikymo srities išplėtimo (tai yra Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir Komisijos prioritetas), Tarybai pirmininkaujanti Vengrija ir Komisija paragino JAV valdžios institucijas apsvarstyti galimybes bendromis jėgomis siekti bendrų tikslų ekonomiškai naudojant išteklius ir įmonėms neužkraunant per didelės naštos.

Vakar Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos pirmininkas Vengrijos finansų ministras György Matolcsy ir už mokesčius atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta JAV iždo sekretoriui Timothy F. Geithneriui ir JAV mokesčių administratoriaus vadovui Douglasui H. Shulmanui išsiuntė bendrą raštą dėl galimo neigiamo FATCA poveikio ES finansų sektoriui.

ES verslo ir finansų asociacijos išsakė susirūpinimą dėl šio 2010 m. kovo 18 d. priimto teisės akto, visų pirma dėl atitikties užtikrinimo sąnaudų ir už jo nesilaikymą numatytų baudų.

Šį klausimą Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir Komisija aptarė su ES valstybėmis narėmis. Susitarta dėl bendro ES požiūrio siekiant išnagrinėti sprendimus, kuriais būtų užtikrinta, kad JAV mokesčių administratoriai reikalaujamą informaciją apie JAV nuolatinių gyventojų investicijas užsienio finansų įstaigose gautų ES finansų sektoriui neužkraunant per didelės naštos.

ES taupymo pajamų apmokestinimo direktyva, kaip ir FATCA, finansų tarpininkams nustatomais įpareigojimais reikalaujama, kad mokesčių tarpininkai mokesčių administratoriui praneštų informaciją apie atskiriems investuotojams išmokėtas palūkanas. Jau pradėta tos direktyvos peržiūra siekiant išplėsti jos taikymo sritį. Be to, ES mokesčių administratoriai informacija tarpusavyje keičiasi pagal ES direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo, o su trečiosiomis šalimis (įskaitant JAV) – pagal informacijos mainų nuostatas, numatytas dvišalėse dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse.

Pagal FATCA JAV klientų turinčios užsienio finansų įstaigos ir užsienio ne finansų įmonės, kuriose JAV piliečiai turi didelę nuosavybės dalį, informaciją apie JAV mokesčių mokėtojus privalo atskleisti tiesiogiai JAV mokesčių administratoriui (angl. Internal Revenue Service). Neatskleidus tokios informacijos, ne JAV finansų tarpininkams bus taikomas reikalavimas iš JAV kilmės pajamų išskaičiuoti 30 proc. mokestį. Europos finansų sektoriaus vertinimu, siekiant laikytis FATCA susidarys didelių IT sistemų pritaikymo sąnaudų ir nemaža administracinė našta.


Side Bar