Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Bryssel den 6 april 2011

Kommissionär Piebalgs uppmanar EU att behålla sin tätplats när det gäller offentligt utvecklingsbistånd: rekordhögt bistånd på 53,8 miljarder euro 2010

I dag presenterade Andris Piebalgs, som är den kommissionär som ansvarar för utvecklingsbistånd, de preliminära siffrorna för det offentliga utvecklingsbiståndet från EU och dess 27 medlemsstater under 2010. Biståndet ökade med ca 4,5 miljarder euro jämfört med 2009 och uppgick till 53,8 miljarder euro, vilket innebär att EU är den viktigaste och mest generösa givaren och står för mer än hälften av allt offentligt utvecklingsbistånd i världen. EU klarade visserligen inte sitt mål för 2010, men kunde trots den ekonomiska nedgången ändå uppvisa en positiv utveckling. Tre av de fem viktigaste givarna i världen är medlemmar i EU och fyra av dem har redan nått upp till 0,7-procentsmålet. Totalt sett går 0,43 % av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) till bistånd. Det fordras dock en betydande gemensam insats för att man ska nå upp till det mål som medlemsstaterna har anslutit sig till, dvs. nivån 0,7 % av BNI år 2015.

Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsbistånd, har gjort följande uttalande: ”EU var under 2010 fortfarande den överlägset största givaren i världen. Biståndsbudgetarna måste ökas om vi ska ha en chans att nå vårt mål för 2015 och kunna bibehålla vår trovärdighet. Det fordras en gemensam insats, och alla måste lämna ett skäligt bidrag. Bistånd är en intelligent investering i framtiden. Att främja tillväxt för alla och en hållbar utveckling i våra partnerländer ligger även i vårt eget intresse.

Men ett verkningsfullt bistånd handlar inte bara om belopp. Vi måste även se till att vårt bistånd tillhandahålls effektivare och håller högre kvalitet. Senare i år kommer jag att lägga fram förslag som syftar till en tydligare fokusering av den framtida utvecklingspolitiken, ett förbättrat samarbete och bättre resultat ute på fältet."

Biståndet drabbades av de betydande budgetnedskärningarna under 2009 och många givare, bl.a. flera EU-medlemsstater, minskade sitt offentliga utvecklingsbistånd, vilket hamnade på nivån 49 miljarder euro totalt sett (motsvarande 0,42 % av BNI). Under 2010 ökade 17 medlemsstater sitt bistånd och bröt därmed den negativa utvecklingen från det föregående året. Uttryckt både som andel av BNI och i absoluta termer var 2010 således det år då Europa noterade sitt största offentliga utvecklingsbistånd någonsin, nämligen 53,8 miljarder euro (0,43 % av BNI). Detta belopp var dock lägre än det som EU förbundit sig att uppnå för 2010, dvs. ett belopp motsvarande 0,56 % av BNI för hela EU. I absoluta tal understeg EU:s bistånd åtagandet med 14,5 miljarder euro. Tio medlemsstater minskade sitt offentliga utvecklingsbistånd i förhållande till 2009.

Kommissionen lovordar de länder som har fortsatt att höja sina biståndsanslag. Tre av de fem viktigaste givarna i världen är medlemmar i EU, nämligen Frankrike, Tyskland och Storbritannien.vidar Vidare har Sverige, Nederländerna, Luxemburg och Danmark redan uppnått 0,7-procentsmålet, och deras bistånd ligger på en nivå väl över detta mål. Totalt sett överskred nio av EU:s medlemsstater det minimimål som fastställts för EU:s medlemsstater 2010, dvs. Luxemburg, Sverige, Danmark, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Finland, Irland och Cypern.

Bakgrund

År 2005 förpliktigade sig EU:s medlemsstater att öka sitt offentliga utvecklingsbistånd till 0,7 % av BNI till 2015. De förband sig att år 2010 nå upp till 0,56 % av BNI för hela EU. Målet för 2010 grundade sig på en sammanvägning av de individuella målen för EU-15 (0,51 % av BNI) och för de 12 medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 respektive 2007 (0,17 % av BNI). Ingen annan givare har gjort ett så långtgående åtagande om att öka sitt bistånd.

De uppgifter som lämnas i dag härrör från två olika källor. Vad gäller majoriteten av medlemsstaterna kommer uppgifterna från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), som samlar in biståndsuppgifter för medlemmarna i sin kommitté för utvecklingsbistånd (DAC), liksom från andra länder som bidrar med data. Vad gäller övriga medlemsstater har uppgifterna samlats in av kommissionen i samband med dess årsrapport om utvecklingsfinansiering. Rapporten om stärkt ansvarsskyldighet i samband med utvecklingsfinansiering kommer att läggas fram i april 2011.

Läs mer på

MEMO/11/221

webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sv.htm

kommissionär Andris Piebalgs webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar