Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Bruksela, dnia 6 kwietnia 2011 r.

53,8 mld euro – tak rekordową kwotę Unia przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową w 2010 r., a komisarz Piebalgs wzywa UE do utrzymania tej czołowej pozycji

W dniu dzisiejszym komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs przedstawił wstępne dane za 2010 r. dotyczące wydatków UE i 27 państw członkowskich na oficjalną pomoc rozwojową. W porównaniu z 2009 r. pomoc wzrosła o ok. 4,5 mld euro, osiągając wartość 53,8 mld euro. To potwierdza, że UE jest największym i najbardziej szczodrym darczyńcą, od którego pochodzi ponad połowa oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie. Chociaż UE nie osiągnęła celu zakładanego na 2010 r., to, mimo spowolnienia gospodarczego, poczyniła znaczące postępy. Trzech spośród pięciu największych darczyńców na świecie to państwa członkowskie UE, a cztery z nich osiągnęły już zakładany cel na poziomie 0,7%. W ogólnym ujęciu pomoc UE stanowi 0,43% dochodu narodowego brutto. Osiągnięcie zakładanego celu 0,7% do 2015 r., do czego zobowiązały się państwa członkowskie, wymaga nadal znaczącego wspólnego wysiłku.

„W 2010 r. UE pozostaje zdecydowanie największym darczyńcą na świecie. Ale jeżeli mamy sprostać ambitnym celom na 2015 r. i pozostać wiarygodni, budżety wydatków na pomoc muszą wzrosnąć. Jest to wspólny wysiłek i konieczne jest, aby wszyscy wnieśli odpowiedni wkład. Pomoc to inteligentna inwestycja w przyszłość. Propagowanie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich leży w naszym wspólnym interesie” – powiedział Andris Piebalgs, komisarz ds. rozwoju. „Efektywność pomocy to jednak nie tylko kwestia pieniędzy. Musimy także dołożyć starań, aby dostarczać pomoc skuteczniej i zadbać o jej lepszą jakość. Jeszcze w tym roku przedstawię wnioski dotyczące przyszłości polityki rozwojowej, lepszej współpracy oraz zwiększenia realnego wpływu udzielanej pomocy”.

W 2009 r. ograniczenia budżetowe mocno zaważyły na pomocy i wielu darczyńców, w tym kilka państw członkowskich UE, zmniejszyło swoje wydatki na oficjalną pomoc rozwojową. Wskutek tego kwota pomocy wyniosła 49 mld euro, czyli 0,42% DNB Unii w 2009 r. W 2010 r. 17 państw członkowskich zwiększyło ponownie wielkość pomocy, odwracając w ten sposób tendencję z poprzedniego roku. Dzięki temu w 2010 r. kwota, jaką Europa przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową, wyrażona jako procent DNB oraz kwota ogółem, była wyższa niż kiedykolwiek i wyniosła: 53,8 mld euro (0,43% DNB). To mimo wszystko mniej niż pułap 0,56% DNB, który UE zobowiązała się osiągnąć wspólnie w 2010 r. W ujęciu bezwzględnym wydatki UE były niższe o ponad 14,5 mld euro w stosunku do tego zobowiązania. Wydatki dziesięciu państw członkowskich na oficjalną pomoc rozwojową były mniejsze niż w 2009 r.

Komisja wyraża uznanie dla krajów, które nieprzerwanie zwiększały wartość swojej pomocy. Trzech spośród pięciu największych darczyńców na świecie to państwa członkowskie UE – Francja, Niemcy i Zjednoczone Królestwo. Szwecja, Niderlandy, Luksemburg i Dania już osiągnęły pułap 0,7% i utrzymują swoje wydatki na ten cel znacznie powyżej tego poziomu. W sumie dziewięć państw członkowskich przeznacza na pomoc kwoty przekraczające minimalne poziomy docelowe wyznaczone dla państw UE na 2010 r. W grupie tej znajduje się Luksemburg, Szwecja, Dania, Niderlandy, Belgia, Zjednoczone Królestwo, Finlandia, Irlandia i Cypr.

Kontekst:

W 2005 r. państwa członkowskie UE zobowiązały się do zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej do 0,7% dochodu narodowego brutto (DNB) do 2015 r. W 2010 r. obiecały wspólnie osiągnąć pułap wydatków na oficjalną pomoc rozwojową w wysokości 0,56% DNB. Cel na 2010 r. opierał się na celach indywidualnych na poziomie 0,51% DNB dla państw UE-15 oraz 0,17% DNB dla 12 państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. Żaden z innych darczyńców nie przyjął na siebie znaczących zobowiązań do zwiększenia pomocy.

Prezentowane dzisiaj dane pochodzą z dwóch źródeł: w przypadku większości państw członkowskich UE informacje pochodzą od Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która gromadzi dane o pomocy od członków swojego Komitetu Pomocy Rozwojowej oraz innych państw przekazujących mu dane. Jeśli chodzi o pozostałe państwa członkowskie UE, Komisja zebrała informacje przy okazji pracy nad sprawozdaniem rocznym dotyczącym finansowania rozwoju. Sprawozdanie „Zwiększanie rozliczalności UE ze środków finansowych na rzecz rozwoju” zostanie zaprezentowane jeszcze w kwietniu 2011 r.

Więcej informacji:

MEMO/11/221

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar