Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Briselē, 2011. gada 6. aprīlī

Jaunākie dati liecina, ka ES 2010. gadā oficiālajai attīstības palīdzībai izlietojusi rekordlielu summu — 53 miljardus eiro; komisārs Piebalgs aicina arī turpmāk saglabāt līderpozīcijas šajā jomā

Šodien attīstības komisārs Andris Piebalgs iepazīstināja ar provizoriskajiem 2010. gada datiem par summām, ko oficiālajai attīstības palīdzībai izlietojusi ES un 27 tās dalībvalstis. Salīdzinājumā ar 2009. gadu palīdzība ir palielinājusies par aptuveni 4,5 miljardiem eiro, sasniedzot 53,8 miljardus eiro, kas ir vairāk nekā puse no pasaules valstu sniegtās oficiālās palīdzības. Tas nostiprina ES kā lielākās un dāsnākās līdzekļu devējas pozīcijas oficiālās attīstības palīdzības jomā. Lai gan ES nesasniedza 2010. gadam noteikto mērķi, tendence ir pozitīva, neraugoties uz ekonomikas lejupslīdi. Trīs no pieciem pasaulē lielākajiem līdzekļu devējiem ir ES dalībvalstis, un četras no tām jau ir sasniegušas 0,7% mērķi. ES sniegtā palīdzība ir 0,43% no ES nacionālā kopienākuma. Joprojām ir vajadzīgs ievērojams kopīgs darbs, lai līdz 2015. gadam sasniegtu 0,7% mērķi, kuru ir apņēmušās īstenot dalībvalstis.

“ES 2010. gadā joprojām ir pārliecinoši lielākā līdzekļu devēja pasaulē. Ja gribam sasniegt savus vērienīgos 2015. gada mērķus un attaisnot uzticēšanos, budžeta summas ir jāpalielina. Tas ir kopīgs darbs, kurā sava taisnīga artava jādod visiem līdzekļu devējiem. Palīdzība ir gudrs ieguldījums nākotnē. Iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības veicināšana partnervalstīs ir mūsu savstarpējās interesēs,” sacīja attīstības komisārs Andris Piebalgs. “Tomēr efektīva palīdzība nav vienīgi naudas jautājums. Mums ir jāuzlabo arī palīdzības sniegšana un tās kvalitāte. Šā gada gaitā es ierosināšu priekšlikumus par turpmākās attīstības politikas skaidrāku orientāciju, labāku sadarbību un lielāku ietekmi uz vietas.”

Budžeta ierobežojumi 2009. gadā smagi skāra palīdzības jomu, un daudzi līdzekļu devēji, tostarp vairākas ES dalībvalstis, samazināja tēriņus oficiālajai attīstības palīdzībai (OAP), kura tādējādi saruka līdz 49 miljardiem eiro jeb 0,42% no Savienības nacionālā kopienākuma (NKI). Pārtraucot iepriekšējā gada tendenci, 2010. gadā 17 dalībvalstis palīdzības apjomu atkal palielināja. Līdz ar to gan kā procentuālo daļu no NKI, gan absolūtā izteiksmē, 2010. gadā Eiropa izlietoja visu laiku lielāko OAP summu — 53,8 miljardus eiro (0,43% no NKI). Tomēr šī summa ir daudz mazāka, nekā bija apņēmusies ieguldīt ES, kura solīja 2010. gadā kolektīvi sasniegt 0,56% no NKI. Absolūtā izteiksmē ES palīdzības apjoms bija par 14,5 miljardiem eiro mazāks nekā saistībās paredzētā summa. Desmit dalībvalstis OAP izlietoja mazāk līdzekļu nekā 2009. gadā.

Komisija pauž atzinību valstīm, kuras ir turpinājušas palielināt savu palīdzību. Trīs no pieciem pasaulē lielākajiem līdzekļu devējiem ir ES dalībvalstis — Francija, Vācija un Apvienotā Karaliste. Zviedrija, Nīderlande, Luksemburga un Dānija jau ir sasniegušas un pat ievērojami pārsniegušas 0,7% līmeni. Minimālos mērķus, kas ES dalībvalstīm bija noteikti 2010. gadam, pavisam ir pārsniegušas deviņas dalībvalstis: Luksemburga, Zviedrija, Dānija, Nīderlande, Beļģija, Apvienotā Karaliste, Somija, Īrija un Kipra.

Priekšvēsture

ES dalībvalstis 2005. gadā apņēmās līdz 2015. gadam palielināt oficiālās attīstības palīdzības summu līdz 0,7% no NKI. 2010. gadā tās apsolīja kolektīvi sasniegt 0,56% no OAP/NKI. 2010. gadam noteiktais mērķis bija balstīts uz individuālajiem mērķiem, kuri bija 0,51% no OAP/NKI ES 15 dalībvalstīm, un 0,17% no NKI tām 12 dalībvalstīm, kuras pievienojās 2004. un 2007. gadā. Neviens cits līdzekļu devējs nav uzņēmies tik lielas saistības palīdzības palielināšanā.

Šodien sniegtie dati saņemti no diviem avotiem — informāciju par lielāko daļu ES dalībvalstu sniedz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), kura vāc datus par palīdzību no saviem Attīstības atbalsta komitejas (DAC) locekļiem, kā arī no citām valstīm, kuras tai iesniedz rādītājus. Par pārējām ES dalībvalstīm Komisija ir savākusi informāciju, kas paredzēta gada ziņojumam par finansējumu attīstībai. Ziņojums “ES atbildības palielināšana par finansējumu attīstībai” tiks sniegts 2011. gada aprīļa beigās.

Plašākai informācijai

MEMO/11/221

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar