Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Brüssel, 6. aprill 2011

Volinik Andris Piebalgs kutsub ELi hoidma oma liidripositsiooni ametliku arenguabi andjana: värskete andmete kohaselt anti 2010. aastal abi rekordsummas 53,8 miljardit eurot

Arenguvolinik Andris Piebalgs esitles täna esialgseid andmeid ametliku arenguabi kohta, mida EL ja tema 27 liikmesriiki andsid 2010. aastal. Abi on 2009. aastaga võrreldes suurenenud 4,5 miljardit eurot, ulatudes kokku 53,8 miljardi euroni. See kinnitab ELi positsiooni suurima ja heldeima arenguabi andjana, kelle panus üleilmsest abist moodustab üle poole. Kuigi EL ei suutnud täita 2010. aastaks seatud eesmärki, suudeti vaatamata majanduslangusele abisummat suurendada. Viiest suurimast abiandjast maailmas on kolm ELi liikmesriigid ja neli liikmesriiki on juba saavutanud eesmärgiks seatud 0,7% taseme. ELi abi moodustab ELi kogurahvatulust kokku 0,43%. Ühiselt on vaja veel palju pingutada, et saavutada 2015. aasta eesmärgiks seatud 0,7%, mida liikmesriigid on kohustunud tegema.

Arenguvolinik Andris Piebalgsi sõnul hoidis EL 2010. aastal vaieldamatult oma liidrikohta abiandjana maailmas. „ Kui me tahame täita oma 2015. aastaks seatud julged eesmärgid ja säilitada oma usaldusväärsuse, peame abieelarvet suurendama. Tegemist on ühise jõupingutusega ja igaüks peab panustama õiglase osa. Abi on tark investeering tulevikku. Kaasava majanduskasvu ja säästva arengu edendamine partnerriikides on mõlema poole huvides. Kuid tõhus abi ei ole ainult kinni rahas. Peame parandama ka selle abi rakendamist ja kvaliteeti. Sel aastal esitan ma ettepanekud selle kohta, kuidas tulevikus arengupoliitikat paremini suunata, koostööd parandada ja abi kohapealset mõju suurendada,” lisas ta.

2009. aastal oli eelarvepiirangutel abile oluline mõju ja mitmed abiandjad, sealhulgas ELi liikmesriigid, vähendasid 2009. aastal oma kulutusi ametlikule arenguabile, mis ulatus kokku 49 miljardi euroni ehk 0,42%-ni liidu kogurahvatulust. Pärast 2009. aasta langust suurendas 17 liikmesriiki 2010. aastal taas abile suunatud summasid. Nii protsendina kogurahvatulust kui ka kogusummas saavutas Euroopa antud arenguabi 2010. aastal kõigi aegade rekordtaseme: 53,8 miljardit eurot (0,43% kogurahvatulust). Kuid seegi jääb suurelt alla ELi võetud kohustustele, mille kohaselt lubati 2010. aastaks saavutada ühiselt 0,56% rahvakogutulust. Absoluutarvudes kulutas EL arenguabile eesmärgiks püstitatust 14,5 miljardit eurot vähem. Kümme liikmesriiki rahastasid ametlikku arenguabi väiksemas ulatuses kui 2009. aastal.

Komisjon ütleb kiidusõnu nende riikide aadressil, kes on oma abi jätkuvalt suurendanud. Viiest suurimast abiandjast on kolm ELi liikmesriigid: Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Rootsi, Madalmaad, Luksemburg ja Taani on juba saavutanud 0,7% taseme ja ületavad seda. Üheksa liikmesriiki saavutasid 2010. aastaks ELi liikmesriikidele püstitatud miinimumeesmärgi: Luksemburg, Rootsi, Taani, Madalmaad, Belgia, Ühendkuningriik, Soome, Iirimaa ja Küpros.

Taustteave:

2005. aastal lubasid ELi liikmesriigid tõsta 2015. aastaks ametlikku arenguabi 0,7%-ni kogurahvatulust. 2010. aastaks võeti kohustus saavutada ühiselt 0,56% tase. 2010. aasta eesmärgi seadmisel lähtuti EL 15-le püstitatud individuaalsetest eesmärkidest saavutada ametliku arenguabi osakaaluks kogurahvatulust 0,51% ning 2004. ja 2007. aastal ELiga ühinenud 12 liikmesriigi puhul 0,17%. Ükski teine abiandja ei ole võtnud abi suurendamiseks selliseid kohustusi.

Täna esitletud andmed on pärit kahest allikast. Enamiku ELi liikmesriikide kohta esitatud andmed on pärit Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonilt (OECD), kes kogub abi käsitlevaid andmeid arenguabikomitee liikmete kohta nagu ka teiste riikide kohta, kes talle andmeid esitavad. Ülejäänud ELi liikmesriikide kohta on esitatud andmed, mis komisjon on kogunud arengu rahastamist käsitleva aastaaruande jaoks. 2011. aasta aprillis esitatakse ka aruanne ELi arenguabi rahastamise aruandluse parandamise kohta.

Lisateave:

MEMO/11/221

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_et.htm

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar